Mình muốn phát sinh động 1 số button +có sự kiện click trong asp, các button này đều có 1 sự kiện click như nhau, ai biết chỉ giúp ? Thanks