Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Thanh Toán Trực Tuyến Paypal trên website ASP.NET?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  19

  Red face Thanh Toán Trực Tuyến Paypal trên website ASP.NET?

  Mình đang làm đồ án tốt nghiệp về 1 Website thanh toán trực tuyến, mình sử dụng hình thức thanh toán Paypal, mình có tham khảo trên google tại địa chỉ
  http://timnt.com/danh-muc/it-cntt/do...ng-credit-card
  Nhưng đến bước mà "Add Web Reference" vào thì lại không được, bạn nào có làm phần này rồi thì xin hướng dẫn giúp mình với, hoặc có cách làm khác về thanh toán trực tuyến thì xin chỉ giúp mình, mình đang cần gấp, xin cám ơn.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Close All
  Bài viết
  993

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hc1987 Xem bài viết
  Mình đang làm đồ án tốt nghiệp về 1 Website thanh toán trực tuyến, mình sử dụng hình thức thanh toán Paypal, mình có tham khảo trên google tại địa chỉ
  http://timnt.com/danh-muc/it-cntt/do...ng-credit-card
  Nhưng đến bước mà "Add Web Reference" vào thì lại không được, bạn nào có làm phần này rồi thì xin hướng dẫn giúp mình với, hoặc có cách làm khác về thanh toán trực tuyến thì xin chỉ giúp mình, mình đang cần gấp, xin cám ơn.
  add web service bình thường mà ta? bạn xem lại thử koi.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  19

  Wink Mình add rồi, mà bị lỗi này

  Mình đã add thư viện lại mà vẫn báo lỗi về bảo mật Security Warning gì đó và nội dung lỗi là như sau: "Do you want to view only the webpage content that was delivered securely? This webpage contains content that will not be delivered using a secure HTTPS connecttion which could compromise the security of the entire webpage". Bạn có biết cách khắc phục lỗi này ko? Xin cám ơn.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  bạn có thể thanh toán qua Email
  Bạn của mình có làm 1 bài tương tự bạn(cái này mình cũng ko tìm hiểu nên ko bít), vì bạn nói là đồ án tốt nghiệp+đang cần gấp nên mình đang xin bài cho bạn
  khi nào có bài mình sẽ post lên đây

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Trên hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời
  Bài viết
  202

  Có thể yêu cầu thanh toán Paypal là ứng dụng Web của bạn phải có sử dụng SSL. Có thể phải tốn chút phí cho việc đăng ký SSL này.
  Microsoft Student Partner
  University of Information Technology - VNUHCM
  Visit my blog: My power is my mind

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  13

  Smile Thanh Toán Trực Tuyến Paypal trên website ASP.NET?

  Mình xin code và lờ mờ hiểu như sau:
  Người bán, người mua đều phải có tài khoản trên Paypal(PP)(đăng kí qua email)
  Nhiệm vụ của bạn là gửi giỏ hàng của người mua qua PP. Khi gửi đi thì kèm theo Email của người bán để PP nó bít rằng ai đang bán. Khi gửi đc giỏ hàng qua PP, thì người mua login vào PP và thực hiện thanh toán. Còn quy định hay rằng buộc liên quan thì mình ko rõ, bạn tự search thui.
  Bạn vào sandbox của PP đăng kí cái account mà test
  Đây là code mình xin được:
  HTML Code:
  1. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="TTPaypal.aspx.cs" Inherits="NguoiDung_TTPaypal" %>
  2.  
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4.  
  5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  6. <head runat="server">
  7.     <title>Thanh Toan Paypal</title>
  8.     <style type="text/css">
  9.         body{
  10.             background:#F5F5F5;
  11.             text-align:center
  12.         }
  13.     </style>
  14. </head>
  15. <body onload="document.paypal.submit()">
  16.     <form name="paypal" action="https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" title="Nguyen Van ABC">
  17.          <h1>Giỏ hàng của bạn đang được chuyển tới dịch vụ thanh toán Paypal</h1>
  18.          <input type="image" src="../Images/Design/installation_progress.gif" name="submit" alt="Please wait..!" />
  19.         <input name="business" type="hidden" value="Email-nguoi-ban@gmail.com"  />
  20.         <input type="hidden" name="cmd" value="_cart" />
  21.         <input type="hidden" name="currency_code" value="USD" />
  22.         <input type="hidden" name="Shipping" value= "USD"/>
  23.         <input type="hidden" name="upload" value="1" />
  24.         <input type="hidden" name="rm" value="2" />
  25.         <input type="hidden" name="no_note" value="1" />
  26.         <input type="hidden" name="cs" value="0" />
  27.         <asp:PlaceHolder ID="plHej" runat="server"></asp:PlaceHolder>        
  28.     </form>
  29. </body>
  30. </html>

  Visual C# Code:
  1. public partial class NguoiDung_TTPaypal : System.Web.UI.Page
  2. {
  3.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  4.     {
  5.         GioHang _cart = (GioHang)Session["GioHang"];
  6.         string strAdd = "";
  7.         if(_cart.Rows.Count > 0) {
  8.             for(int i = 0; i < _cart.Rows.Count; i++)
  9.             {
  10.                 strAdd = "<input type=\"hidden\" value=\"" + _cart.Rows[i]["TENSP"].ToString() + "\" name=\"item_name_" + (i + 1) + "\">";
  11.                 plHej.Controls.Add(new System.Web.UI.LiteralControl(strAdd));
  12.                 strAdd = "<input type=\"hidden\" value=\"" + _cart.Rows[i]["GIAUSD"].ToString() + "\" name=\"amount_" + (i + 1) + "\">";
  13.                 plHej.Controls.Add(new System.Web.UI.LiteralControl(strAdd));
  14.                 strAdd = "<input type=\"hidden\" value=\"" + _cart.Rows[i]["SOLUONG"].ToString() + "\" name=\"quantity_" + (i + 1) + "\">";
  15.                 plHej.Controls.Add(new System.Web.UI.LiteralControl(strAdd));
  16.                 strAdd = "<input type=\"hidden\" value=\"" + _cart.Rows[0]["_shipping"].ToString() + "\" name=\"shipping_" + 1 + "\">";
  17.                 plHej.Controls.Add(new System.Web.UI.LiteralControl(strAdd));
  18.                
  19.             }
  20.            
  21.         }
  22.     }
  23. }

  Giỏ hàng:
  Visual C# Code:
  1. public class GioHang:DataTable
  2. {
  3.     private int MASP;
  4.     private string TENSP;
  5.     private int SOLUONG;
  6.     private double GIABAN;
  7.     private double GIAUSD;
  8.     private string HINHANH;
  9.     private double TONGGIA;
  10.     private double TONGGIAUSD;
  11.     private double _shipping;
  12.    
  13.     public int Ma
  14.     {
  15.         set { MASP = value; }
  16.         get { return MASP; }
  17.     }
  18.     public string Ten
  19.     {
  20.         set { TENSP = value; }
  21.         get { return TENSP; }
  22.     }
  23.     public int soluong
  24.     {
  25.         set
  26.          {
  27.           if(SOLUONG >0)
  28.           {
  29.               SOLUONG = value;
  30.           }
  31.          
  32.           }
  33.         get { return SOLUONG; }
  34.     }
  35.     public string anh
  36.     {
  37.         set { HINHANH = value; }
  38.         get { return HINHANH; }
  39.     }
  40.     public double Gia
  41.     {
  42.         set { GIABAN = value; }
  43.         get { return GIABAN; }
  44.     }
  45.     public double GiaUSD
  46.     {
  47.         set { GIAUSD = value; }
  48.         get { return GIAUSD; }
  49.     }
  50.     public double Tong
  51.     {
  52.         set { TONGGIA = value; }
  53.         get { return (GIABAN * SOLUONG); }
  54.     }
  55.     public double TongUSD
  56.     {
  57.         set { TONGGIAUSD = value; }
  58.         get { return (GiaUSD * SOLUONG); }
  59.     }
  60.     public double Shipping
  61.     {
  62.         get
  63.         {
  64.             return _shipping;
  65.         }
  66.         set
  67.         {
  68.             _shipping = value;
  69.  
  70.         }
  71.     }
  72.    
  73.     public GioHang()
  74.     {
  75.         this.Columns.Add("masp", typeof(int));
  76.         this.Columns.Add("tensp", typeof(string));
  77.         this.Columns.Add("soluong", typeof(int));
  78.         this.Columns.Add("gia", typeof(int));
  79.         this.Columns.Add("giaUSD", typeof(int));
  80.         this.Columns.Add("hinhanh",typeof(string));
  81.         this.Columns.Add("tonggia", typeof(double), "soluong*gia");
  82.         this.Columns.Add("tonggiaUSD", typeof(double), "soluong*giaUSD");
  83.         this.Columns.Add("_shipping", typeof(double), "2");
  84.         this.PrimaryKey = new DataColumn[] { this.Columns["masp"] };
  85.     }
  86.     public GioHang(int _ma, string _ten, string _anh, int _soluong, double _gia,double _giaUSD)
  87.     {
  88.         this.MASP = _ma;
  89.         this.TENSP = _ten;
  90.         this.HINHANH = _anh;
  91.         this.SOLUONG = _soluong;
  92.         this.GIABAN = _gia;
  93.         this.GIAUSD = _giaUSD;
  94.         this.TONGGIA = _gia * _soluong;
  95.         this.TONGGIAUSD = _giaUSD * _soluong;
  96.     }
  97.     public void themvaogiohang(int masp, string hinhanh, string tensp, int sl, int gia, int giaUSD)
  98.     {
  99.         DataRow tmp = this.NewRow();
  100.         //neu san pham nay da co trong gio hang
  101.         if (kt(masp))
  102.         {
  103.             for (int i = 0; i < this.Rows.Count; i++)
  104.             {
  105.                 if (masp == int.Parse(this.Rows[i]["masp"].ToString()))
  106.                 {
  107.                     this.Rows[i]["soluong"] = int.Parse(this.Rows[i]["soluong"].ToString()) + 1;
  108.                 }
  109.             }
  110.         }
  111.             //nguoc lai add them 1 dong moi
  112.         else
  113.         {
  114.             tmp["masp"] = masp;
  115.             tmp["hinhanh"] = hinhanh;
  116.             tmp["tensp"] = tensp;
  117.             tmp["soluong"] = sl;
  118.             tmp["gia"] = gia;
  119.             tmp["giaUSD"] = giaUSD;
  120.             this.Rows.Add(tmp);
  121.         }
  122.  
  123.     }
  124.     //kien tra san pham nay da co trong gio hang chua
  125.      public bool kt(int masp) {
  126.         bool ok = false;
  127.         if (this.Rows.Count > 0) {
  128.             for (int i = 0; i < this.Rows.Count;i++ ) {
  129.                 if (masp == Convert.ToInt16(this.Rows[i]["masp"].ToString()))
  130.                     ok = true;
  131.             }
  132.         } return ok;
  133.     }
  134.     public double tongtien() {
  135.         double g = 0;
  136.             for (int i = 0; i < this.Rows.Count; i++)
  137.             {
  138.                 g = g + Convert.ToInt64(this.Rows[i]["tonggia"]);
  139.             } return g;
  140.         }
  141.     public double tongtienUSD()
  142.     {
  143.         double g = 0;
  144.         for (int i = 0; i < this.Rows.Count; i++)
  145.         {
  146.             g = g + Convert.ToInt64(this.Rows[i]["tonggiaUSD"]);
  147.         } return g;
  148.     }
  149.     public int tongsoluong() {
  150.     int s = 0;
  151.             for (int i = 0; i < this.Rows.Count; i++)
  152.             {
  153.                 s = s + Convert.ToInt32(this.Rows[i]["soluong"]);
  154.             } return s;
  155.         }
  156.  
  157.    
  158.     public void updatesoluong(int sl, int masp)
  159.     {
  160.         try
  161.         {
  162.        
  163.             for (int i = 0; i < this.Rows.Count; i++)
  164.             {
  165.                 if (masp == Convert.ToInt64(this.Rows[i]["masp"].ToString()))
  166.                 {
  167.                     this.Rows[i]["soluong"] = sl;
  168.                    
  169.  
  170.                 }
  171.             }
  172.         }
  173.         catch (Exception ex) { }
  174.     }
  175.     public void xoagiohang(int masp ) {
  176.         try {
  177.             DataRow dr = this.Rows.Find(masp);
  178.             this.Rows.Remove(dr);
  179.         }catch(Exception ex){}
  180.            
  181.     }
  182.    
  183.     }

  Chúc bạn làm tốt đồ án
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi chip.hyt.chip : 04-08-2011 lúc 02:23 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  19

  Talking Mình sẽ làm thử

  cám ơn các bạn nhiều, mình sẽ làm thử.

Các đề tài tương tự

 1. Cách thanh toán paypal trực tiếp trên website
  Gửi bởi bobobo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-01-2014, 04:04 PM
 2. Cách tích hợp thanh toán nội dung số bằng Paypal trong website ASP.NET?
  Gửi bởi dotritiep trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 09-03-2013, 08:54 AM
 3. Các hình thức quảng cáo trực tuyến dựa trên phương thức thanh toán
  Gửi bởi quynhcute trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-09-2012, 08:46 PM
 4. DinoDirect. Com: mua hàng Online tiện dụng.thanh toán qua WebMoney,Paypal,CCV,Click Here!!
  Gửi bởi digiman87 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-05-2011, 07:49 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn