Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Xử Lý Ảnh

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Xử Lý Ảnh

  Các anh chị ơi giúp em với !
  có ai có code của chương trình :đọc vào 1 ảnh BMP và đưa ra màn hình bằng c ko cho em xin với , bọn em đang phải làm bài tập về phần này mà khó quá ko làm dc !
  Rất mong được sự giúp đỡ!
  Em xim cảm ơn!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  1

  không ai giup em ư! hu hu

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  1 ví dụ trên Windows :
  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <fstream.h>
  3.  
  4. char szAppName [] = "BMPLoad";
  5.  
  6. LRESULT CALLBACK WindowProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  7.  
  8. // **********
  9. // class CRaster
  10. //   - Generic class for BMP raster images.
  11. class CRaster {
  12.     public:
  13.         int Width,Height;       // Dimensions
  14.         int BPP;                // Bits Per Pixel.
  15.         char * Raster;          // Bits of the Image.
  16.         RGBQUAD * Palette;      // RGB Palette for the image.
  17.         int BytesPerRow;        // Row Width (in bytes).
  18.         BITMAPINFO * pbmi;      // BITMAPINFO structure
  19.  
  20.         // Member functions (defined later):
  21.         int LoadBMP (char * szFile);
  22.         int GDIPaint (HDC hdc,int x,int y);
  23. };
  24.  
  25. // **********
  26. // Windows Main Function.
  27. //   - Here starts our demo program
  28. int WINAPI WinMain ( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  29.                     LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
  30. {
  31.     HWND hwnd;
  32.     MSG msg;
  33.  
  34.     WNDCLASS wc;
  35.     wc.style = CS_HREDRAW|CS_VREDRAW;
  36.     wc.lpfnWndProc = WindowProc;
  37.     wc.cbClsExtra = 0;
  38.     wc.cbWndExtra = 0;
  39.     wc.hInstance = hInstance;
  40.     wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  41.     wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  42.     wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW+1);
  43.     wc.lpszMenuName = NULL;
  44.     wc.lpszClassName = szAppName;
  45.  
  46.     RegisterClass (&wc);
  47.  
  48.     hwnd = CreateWindow (szAppName,"BMP Load",WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  49.         CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
  50.         0,0,hInstance,0);
  51.  
  52.     ShowWindow (hwnd,nCmdShow);
  53.     UpdateWindow (hwnd);
  54.  
  55.     while (GetMessage(&msg,0,0,0))
  56.     {
  57.         TranslateMessage (&msg);
  58.         DispatchMessage (&msg);
  59.     }
  60.  
  61.     return msg.wParam;
  62. }
  63.  
  64. // **********
  65. // Main Window Procedure.
  66. //   - Processes Window Messages
  67. LRESULT CALLBACK WindowProc
  68.     (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  69. {
  70.     static CRaster bmp;
  71.     HDC hdc;
  72.     PAINTSTRUCT ps;
  73.  
  74.     switch (message)
  75.     {
  76.         case WM_CREATE:
  77.             bmp.LoadBMP ("example.bmp");
  78.             return 0;
  79.         case WM_PAINT:
  80.             hdc=BeginPaint (hwnd,&ps);
  81.             bmp.GDIPaint (hdc,10,10);
  82.             EndPaint (hwnd,&ps);
  83.             return 0;
  84.         case WM_DESTROY:
  85.             PostQuitMessage (0);
  86.             return 0;
  87.     }
  88.     return DefWindowProc (hwnd,message,wParam,lParam);
  89. }
  90.  
  91. // **********
  92. // CRaster::LoadBMPFile (FileName);
  93. //   - loads a BMP file into a CRaster object
  94. //   * supports non-RLE-compressed files of 1, 2, 4, 8 & 24 bits-per-pixel
  95. int CRaster::LoadBMP (char * szFile)
  96. {
  97.     BITMAPFILEHEADER bmfh;
  98.     BITMAPINFOHEADER bmih;
  99.  
  100.     // Open file.
  101.     ifstream bmpfile (szFile , ios::in | ios::binary);
  102.     if (! bmpfile.is_open()) return 1;      // Error opening file
  103.  
  104.     // Load bitmap fileheader & infoheader
  105.     bmpfile.read ((char*)&bmfh,sizeof (BITMAPFILEHEADER));
  106.     bmpfile.read ((char*)&bmih,sizeof (BITMAPINFOHEADER));
  107.  
  108.     // Check filetype signature
  109.     if (bmfh.bfType!='MB') return 2;        // File is not BMP
  110.  
  111.     // Assign some short variables:
  112.     BPP=bmih.biBitCount;
  113.     Width=bmih.biWidth;
  114.     Height= (bmih.biHeight>0) ? bmih.biHeight : -bmih.biHeight; // absoulte value
  115.     BytesPerRow = Width * BPP / 8;
  116.     BytesPerRow += (4-BytesPerRow%4) % 4;   // int alignment
  117.  
  118.     // If BPP aren't 24, load Palette:
  119.     if (BPP==24) pbmi=(BITMAPINFO*)new char [sizeof(BITMAPINFO)];
  120.     else
  121.     {
  122.         pbmi=(BITMAPINFO*) new char[sizeof(BITMAPINFOHEADER)+(1<<BPP)*sizeof(RGBQUAD)];
  123.         Palette=(RGBQUAD*)((char*)pbmi+sizeof(BITMAPINFOHEADER));
  124.         bmpfile.read ((char*)Palette,sizeof (RGBQUAD) * (1<<BPP));
  125.     }
  126.     pbmi->bmiHeader=bmih;
  127.  
  128.     // Load Raster
  129.     bmpfile.seekg (bmfh.bfOffBits,ios::beg);
  130.  
  131.     Raster= new char[BytesPerRow*Height];
  132.  
  133.     // (if height is positive the bmp is bottom-up, read it reversed)
  134.     if (bmih.biHeight>0)
  135.         for (int n=Height-1;n>=0;n--)
  136.             bmpfile.read (Raster+BytesPerRow*n,BytesPerRow);
  137.     else
  138.         bmpfile.read (Raster,BytesPerRow*Height);
  139.  
  140.     // so, we always have a up-bottom raster (that is negative height for windows):
  141.     pbmi->bmiHeader.biHeight=-Height;
  142.  
  143.     bmpfile.close();
  144.  
  145.     return 0;
  146. }
  147.  
  148. // **********
  149. // CRaster::GDIPaint (hdc,x,y);
  150. // * Paints Raster to a Windows DC.
  151. int CRaster::GDIPaint (HDC hdc,int x=0,int y=0)
  152. {
  153.     // Paint the image to the device.
  154.     return SetDIBitsToDevice (hdc,x,y,Width,Height,0,0,
  155.         0,Height,(LPVOID)Raster,pbmi,0);
  156. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cái trên phụ thuộc vào các hàm của Windows, nếu muốn dùng cross-platform ( Linux, Unix ) thì thủ công hơn 1 tí, và đây là 1 ví dụ :
  Image.h
  C++ Code:
  1. class Image {
  2. public:
  3.     Image(char* ps, int w, int h);
  4.     ~Image();
  5.     char* pixels; //mãng các pixel
  6.     int width;
  7.     int height;
  8. };
  9.  
  10. //Đọc các bitmap từ file vào.
  11. Image* loadBMP(const char* filename);
  Image.cpp
  C++ Code:
  1. #include <assert.h>
  2. #include <fstream>
  3.  
  4. #include "imageloader.h"
  5.  
  6. using namespace std;
  7. Image::Image(char* ps, int w, int h) : pixels(ps), width(w), height(h)
  8. {}
  9.  
  10. Image::~Image()
  11. {
  12.     delete[] pixels;
  13. }
  14.  
  15. namespace {
  16.     //Chuyển mãng 4-kí tự về int
  17.     int toInt(const char* bytes)
  18.     {
  19.         return (int)(((unsigned char)bytes[3] << 24)  |
  20.                           ((unsigned char)bytes[2] << 16) |
  21.                           ((unsigned char)bytes[1] << 8)   |
  22.                           (unsigned char)bytes[0]);
  23.     }
  24.    
  25.     //Chuyển mãng 2-kí tự thành kiểu short
  26.     short toShort(const char* bytes)
  27.     {
  28.         return (short)(((unsigned char)bytes[1] << 8) |
  29.                              (unsigned char)bytes[0]);
  30.     }
  31.     //Đọc 4 bytes kế tiếp kiểu int
  32.     int readInt(ifstream &input)
  33.     {
  34.         char buffer[4];
  35.         input.read(buffer, 4);
  36.         return toInt(buffer);
  37.     }
  38.    
  39.     //Đọc 2 byte kế tiếp kiểu short
  40.     short readShort(ifstream &input)
  41.     {
  42.         char buffer[2];
  43.         input.read(buffer, 2);
  44.         return toShort(buffer);
  45.     }
  46.    
  47.     //Giống như auto_ptr nhưng bi h là auto_array
  48.     template<class T>
  49.     class auto_array {
  50.     private:
  51.         T* array;
  52.         mutable bool isReleased;
  53.     public:
  54.         explicit auto_array(T* array_ = NULL) : array(array_), isReleased(false)
  55.         {}
  56.         auto_array(const auto_array<T> &aarray)
  57.         {
  58.             array = aarray.array;
  59.             isReleased = aarray.isReleased;
  60.             aarray.isReleased = true;
  61.         }
  62.         ~auto_array()
  63.         {
  64.             if (!isReleased && array != NULL)
  65.                 delete[] array;
  66.         }
  67.            
  68.         T* get() const
  69.         {
  70.             return array;
  71.         }
  72.            
  73.         T &operator*() const
  74.         {
  75.             return *array;
  76.         }
  77.            
  78.         void operator=(const auto_array<T> &aarray)
  79.         {
  80.             if (!isReleased && array != NULL)
  81.                 delete[] array;
  82.            
  83.             array = aarray.array;
  84.             isReleased = aarray.isReleased;
  85.             aarray.isReleased = true;
  86.         }
  87.            
  88.         T* operator->() const
  89.         {
  90.             return array;
  91.         }
  92.            
  93.         T* release()
  94.         {
  95.             isReleased = true;
  96.             return array;
  97.         }
  98.            
  99.         void reset(T* array_ = NULL)
  100.         {
  101.             if (!isReleased && array != NULL)
  102.                 delete[] array;
  103.            
  104.             array = array_;
  105.         }
  106.            
  107.         T* operator+(int i)
  108.         {
  109.             return array + i;
  110.         }
  111.            
  112.         T &operator[](int i)
  113.         {
  114.             return array[i];
  115.         }
  116.     };
  117. }
  118.  
  119. Image* loadBMP(const char* filename)
  120. {
  121.     ifstream input;
  122.     input.open(filename, ifstream::binary);
  123.     assert(!input.fail() || !"Could not find file");
  124.     char buffer[2];
  125.     input.read(buffer, 2);
  126.    
  127.     assert(buffer[0] == 'B' && buffer[1] == 'M' || !"Not a bitmap file");
  128.     input.ignore(8);
  129.     int dataOffset = readInt(input);
  130.    
  131.     //Đọc header vào
  132.     int headerSize = readInt(input);
  133.     int width;
  134.     int height;
  135.    
  136.     switch(headerSize)
  137.     {
  138.         case 40:
  139.             width = readInt(input);
  140.             height = readInt(input);
  141.             input.ignore(2);
  142.             assert(readShort(input) == 24 || !"Image is not 24 bits per pixel");
  143.             assert(readShort(input) == 0 || !"Image is compressed");
  144.             break;
  145.         case 12:
  146.             width = readInt(input);
  147.             height = readInt(input);
  148.             input.ignore(2);
  149.             assert(readShort(input) == 24 || !"Image is not 24 bits per pixel");
  150.             break;
  151.         case 64:
  152.             assert(!"Can't load OS/2 V2 bitmaps");
  153.             break;
  154.         case 108:
  155.             assert(!"Can't load Windows V4 bitmaps");
  156.             break;
  157.         case 124:
  158.             assert(!"Can't load Windows V5 bitmaps");
  159.             break;
  160.         default:
  161.             assert(!"Unknown bitmap format");
  162.     }
  163.    
  164.     //Đọc raw data vào
  165.     int bytesPerRow = ((width * 3 + 3) / 4) * 4 - (width * 3 % 4);
  166.     int size = bytesPerRow * height;
  167.     auto_array<char> pixels(new char[size]);
  168.     input.seekg(dataOffset, ios_base::beg);
  169.     input.read(pixels.get(), size);
  170.    
  171.     //Đọc dữ liệu vào ở đúng format của nó
  172.     auto_array<char> pixels2(new char[width * height * 3]);
  173.     for(int y = 0; y < height; y++)
  174.     {
  175.         for(int x = 0; x < width; x++)
  176.         {
  177.             for(int c = 0; c < 3; c++)
  178.             {
  179.                 pixels2[3 * (width * y + x) + c] = pixels[bytesPerRow * y + 3 * x + (2 - c)];
  180.             }
  181.         }
  182.     }
  183.    
  184.     input.close();
  185.     return new Image(pixels2.release(), width, height);
  186. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  1

  thanks, nhiều nha!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn