Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Xử Lý Ảnh

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Xử Lý Ảnh

  Các anh chị ơi giúp em với !
  có ai có code của chương trình :đọc vào 1 ảnh BMP và đưa ra màn hình bằng c ko cho em xin với , bọn em đang phải làm bài tập về phần này mà khó quá ko làm dc !
  Rất mong được sự giúp đỡ!
  Em xim cảm ơn!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  1

  không ai giup em ư! hu hu

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  1 ví dụ trên Windows :
  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <fstream.h>
  3.  
  4. char szAppName [] = "BMPLoad";
  5.  
  6. LRESULT CALLBACK WindowProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  7.  
  8. // **********
  9. // class CRaster
  10. //   - Generic class for BMP raster images.
  11. class CRaster {
  12.     public:
  13.         int Width,Height;       // Dimensions
  14.         int BPP;                // Bits Per Pixel.
  15.         char * Raster;          // Bits of the Image.
  16.         RGBQUAD * Palette;      // RGB Palette for the image.
  17.         int BytesPerRow;        // Row Width (in bytes).
  18.         BITMAPINFO * pbmi;      // BITMAPINFO structure
  19.  
  20.         // Member functions (defined later):
  21.         int LoadBMP (char * szFile);
  22.         int GDIPaint (HDC hdc,int x,int y);
  23. };
  24.  
  25. // **********
  26. // Windows Main Function.
  27. //   - Here starts our demo program
  28. int WINAPI WinMain ( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  29.                     LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
  30. {
  31.     HWND hwnd;
  32.     MSG msg;
  33.  
  34.     WNDCLASS wc;
  35.     wc.style = CS_HREDRAW|CS_VREDRAW;
  36.     wc.lpfnWndProc = WindowProc;
  37.     wc.cbClsExtra = 0;
  38.     wc.cbWndExtra = 0;
  39.     wc.hInstance = hInstance;
  40.     wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  41.     wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  42.     wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW+1);
  43.     wc.lpszMenuName = NULL;
  44.     wc.lpszClassName = szAppName;
  45.  
  46.     RegisterClass (&wc);
  47.  
  48.     hwnd = CreateWindow (szAppName,"BMP Load",WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  49.         CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
  50.         0,0,hInstance,0);
  51.  
  52.     ShowWindow (hwnd,nCmdShow);
  53.     UpdateWindow (hwnd);
  54.  
  55.     while (GetMessage(&msg,0,0,0))
  56.     {
  57.         TranslateMessage (&msg);
  58.         DispatchMessage (&msg);
  59.     }
  60.  
  61.     return msg.wParam;
  62. }
  63.  
  64. // **********
  65. // Main Window Procedure.
  66. //   - Processes Window Messages
  67. LRESULT CALLBACK WindowProc
  68.     (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  69. {
  70.     static CRaster bmp;
  71.     HDC hdc;
  72.     PAINTSTRUCT ps;
  73.  
  74.     switch (message)
  75.     {
  76.         case WM_CREATE:
  77.             bmp.LoadBMP ("example.bmp");
  78.             return 0;
  79.         case WM_PAINT:
  80.             hdc=BeginPaint (hwnd,&ps);
  81.             bmp.GDIPaint (hdc,10,10);
  82.             EndPaint (hwnd,&ps);
  83.             return 0;
  84.         case WM_DESTROY:
  85.             PostQuitMessage (0);
  86.             return 0;
  87.     }
  88.     return DefWindowProc (hwnd,message,wParam,lParam);
  89. }
  90.  
  91. // **********
  92. // CRaster::LoadBMPFile (FileName);
  93. //   - loads a BMP file into a CRaster object
  94. //   * supports non-RLE-compressed files of 1, 2, 4, 8 & 24 bits-per-pixel
  95. int CRaster::LoadBMP (char * szFile)
  96. {
  97.     BITMAPFILEHEADER bmfh;
  98.     BITMAPINFOHEADER bmih;
  99.  
  100.     // Open file.
  101.     ifstream bmpfile (szFile , ios::in | ios::binary);
  102.     if (! bmpfile.is_open()) return 1;      // Error opening file
  103.  
  104.     // Load bitmap fileheader & infoheader
  105.     bmpfile.read ((char*)&bmfh,sizeof (BITMAPFILEHEADER));
  106.     bmpfile.read ((char*)&bmih,sizeof (BITMAPINFOHEADER));
  107.  
  108.     // Check filetype signature
  109.     if (bmfh.bfType!='MB') return 2;        // File is not BMP
  110.  
  111.     // Assign some short variables:
  112.     BPP=bmih.biBitCount;
  113.     Width=bmih.biWidth;
  114.     Height= (bmih.biHeight>0) ? bmih.biHeight : -bmih.biHeight; // absoulte value
  115.     BytesPerRow = Width * BPP / 8;
  116.     BytesPerRow += (4-BytesPerRow%4) % 4;   // int alignment
  117.  
  118.     // If BPP aren't 24, load Palette:
  119.     if (BPP==24) pbmi=(BITMAPINFO*)new char [sizeof(BITMAPINFO)];
  120.     else
  121.     {
  122.         pbmi=(BITMAPINFO*) new char[sizeof(BITMAPINFOHEADER)+(1<<BPP)*sizeof(RGBQUAD)];
  123.         Palette=(RGBQUAD*)((char*)pbmi+sizeof(BITMAPINFOHEADER));
  124.         bmpfile.read ((char*)Palette,sizeof (RGBQUAD) * (1<<BPP));
  125.     }
  126.     pbmi->bmiHeader=bmih;
  127.  
  128.     // Load Raster
  129.     bmpfile.seekg (bmfh.bfOffBits,ios::beg);
  130.  
  131.     Raster= new char[BytesPerRow*Height];
  132.  
  133.     // (if height is positive the bmp is bottom-up, read it reversed)
  134.     if (bmih.biHeight>0)
  135.         for (int n=Height-1;n>=0;n--)
  136.             bmpfile.read (Raster+BytesPerRow*n,BytesPerRow);
  137.     else
  138.         bmpfile.read (Raster,BytesPerRow*Height);
  139.  
  140.     // so, we always have a up-bottom raster (that is negative height for windows):
  141.     pbmi->bmiHeader.biHeight=-Height;
  142.  
  143.     bmpfile.close();
  144.  
  145.     return 0;
  146. }
  147.  
  148. // **********
  149. // CRaster::GDIPaint (hdc,x,y);
  150. // * Paints Raster to a Windows DC.
  151. int CRaster::GDIPaint (HDC hdc,int x=0,int y=0)
  152. {
  153.     // Paint the image to the device.
  154.     return SetDIBitsToDevice (hdc,x,y,Width,Height,0,0,
  155.         0,Height,(LPVOID)Raster,pbmi,0);
  156. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cái trên phụ thuộc vào các hàm của Windows, nếu muốn dùng cross-platform ( Linux, Unix ) thì thủ công hơn 1 tí, và đây là 1 ví dụ :
  Image.h
  C++ Code:
  1. class Image {
  2. public:
  3.     Image(char* ps, int w, int h);
  4.     ~Image();
  5.     char* pixels; //mãng các pixel
  6.     int width;
  7.     int height;
  8. };
  9.  
  10. //Đọc các bitmap từ file vào.
  11. Image* loadBMP(const char* filename);
  Image.cpp
  C++ Code:
  1. #include <assert.h>
  2. #include <fstream>
  3.  
  4. #include "imageloader.h"
  5.  
  6. using namespace std;
  7. Image::Image(char* ps, int w, int h) : pixels(ps), width(w), height(h)
  8. {}
  9.  
  10. Image::~Image()
  11. {
  12.     delete[] pixels;
  13. }
  14.  
  15. namespace {
  16.     //Chuyển mãng 4-kí tự về int
  17.     int toInt(const char* bytes)
  18.     {
  19.         return (int)(((unsigned char)bytes[3] << 24)  |
  20.                           ((unsigned char)bytes[2] << 16) |
  21.                           ((unsigned char)bytes[1] << 8)   |
  22.                           (unsigned char)bytes[0]);
  23.     }
  24.    
  25.     //Chuyển mãng 2-kí tự thành kiểu short
  26.     short toShort(const char* bytes)
  27.     {
  28.         return (short)(((unsigned char)bytes[1] << 8) |
  29.                              (unsigned char)bytes[0]);
  30.     }
  31.     //Đọc 4 bytes kế tiếp kiểu int
  32.     int readInt(ifstream &input)
  33.     {
  34.         char buffer[4];
  35.         input.read(buffer, 4);
  36.         return toInt(buffer);
  37.     }
  38.    
  39.     //Đọc 2 byte kế tiếp kiểu short
  40.     short readShort(ifstream &input)
  41.     {
  42.         char buffer[2];
  43.         input.read(buffer, 2);
  44.         return toShort(buffer);
  45.     }
  46.    
  47.     //Giống như auto_ptr nhưng bi h là auto_array
  48.     template<class T>
  49.     class auto_array {
  50.     private:
  51.         T* array;
  52.         mutable bool isReleased;
  53.     public:
  54.         explicit auto_array(T* array_ = NULL) : array(array_), isReleased(false)
  55.         {}
  56.         auto_array(const auto_array<T> &aarray)
  57.         {
  58.             array = aarray.array;
  59.             isReleased = aarray.isReleased;
  60.             aarray.isReleased = true;
  61.         }
  62.         ~auto_array()
  63.         {
  64.             if (!isReleased && array != NULL)
  65.                 delete[] array;
  66.         }
  67.            
  68.         T* get() const
  69.         {
  70.             return array;
  71.         }
  72.            
  73.         T &operator*() const
  74.         {
  75.             return *array;
  76.         }
  77.            
  78.         void operator=(const auto_array<T> &aarray)
  79.         {
  80.             if (!isReleased && array != NULL)
  81.                 delete[] array;
  82.            
  83.             array = aarray.array;
  84.             isReleased = aarray.isReleased;
  85.             aarray.isReleased = true;
  86.         }
  87.            
  88.         T* operator->() const
  89.         {
  90.             return array;
  91.         }
  92.            
  93.         T* release()
  94.         {
  95.             isReleased = true;
  96.             return array;
  97.         }
  98.            
  99.         void reset(T* array_ = NULL)
  100.         {
  101.             if (!isReleased && array != NULL)
  102.                 delete[] array;
  103.            
  104.             array = array_;
  105.         }
  106.            
  107.         T* operator+(int i)
  108.         {
  109.             return array + i;
  110.         }
  111.            
  112.         T &operator[](int i)
  113.         {
  114.             return array[i];
  115.         }
  116.     };
  117. }
  118.  
  119. Image* loadBMP(const char* filename)
  120. {
  121.     ifstream input;
  122.     input.open(filename, ifstream::binary);
  123.     assert(!input.fail() || !"Could not find file");
  124.     char buffer[2];
  125.     input.read(buffer, 2);
  126.    
  127.     assert(buffer[0] == 'B' && buffer[1] == 'M' || !"Not a bitmap file");
  128.     input.ignore(8);
  129.     int dataOffset = readInt(input);
  130.    
  131.     //Đọc header vào
  132.     int headerSize = readInt(input);
  133.     int width;
  134.     int height;
  135.    
  136.     switch(headerSize)
  137.     {
  138.         case 40:
  139.             width = readInt(input);
  140.             height = readInt(input);
  141.             input.ignore(2);
  142.             assert(readShort(input) == 24 || !"Image is not 24 bits per pixel");
  143.             assert(readShort(input) == 0 || !"Image is compressed");
  144.             break;
  145.         case 12:
  146.             width = readInt(input);
  147.             height = readInt(input);
  148.             input.ignore(2);
  149.             assert(readShort(input) == 24 || !"Image is not 24 bits per pixel");
  150.             break;
  151.         case 64:
  152.             assert(!"Can't load OS/2 V2 bitmaps");
  153.             break;
  154.         case 108:
  155.             assert(!"Can't load Windows V4 bitmaps");
  156.             break;
  157.         case 124:
  158.             assert(!"Can't load Windows V5 bitmaps");
  159.             break;
  160.         default:
  161.             assert(!"Unknown bitmap format");
  162.     }
  163.    
  164.     //Đọc raw data vào
  165.     int bytesPerRow = ((width * 3 + 3) / 4) * 4 - (width * 3 % 4);
  166.     int size = bytesPerRow * height;
  167.     auto_array<char> pixels(new char[size]);
  168.     input.seekg(dataOffset, ios_base::beg);
  169.     input.read(pixels.get(), size);
  170.    
  171.     //Đọc dữ liệu vào ở đúng format của nó
  172.     auto_array<char> pixels2(new char[width * height * 3]);
  173.     for(int y = 0; y < height; y++)
  174.     {
  175.         for(int x = 0; x < width; x++)
  176.         {
  177.             for(int c = 0; c < 3; c++)
  178.             {
  179.                 pixels2[3 * (width * y + x) + c] = pixels[bytesPerRow * y + 3 * x + (2 - c)];
  180.             }
  181.         }
  182.     }
  183.    
  184.     input.close();
  185.     return new Image(pixels2.release(), width, height);
  186. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  1

  thanks, nhiều nha!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn