Em mới làm quen với c++, em làm thử kết nối với csdl access nhưng không biết làm sao để kiểm tra sự tồn tại của một bảng trong csdl. Mọi người có thể chỉ em đc ko ạ. Cảm ơn mọi người.