Mình đang dùng WMI để lấy các một vài thông số cần thiết trên máy tính. Trong các class có một vài property có giá trị trả về kiểu string array hoặc int array. Mình muốn lấy array đó thì làm cách nào? Cách mình thường dùng WMI:
Code:
ObjectQuery objectQuery = new ObjectQuery("select * from Win32_BIOS");
ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher(objectQuery);
ManagementObjectCollection vals = searcher.Get();
foreach (ManagementObject val in vals)
{
     foreach (PropertyData prodata in val.Properties)
           MessageBox.Show(Convert.ToString(val.GetPropertyValue(prodata.Name)));
}
Ví dụ thuộc tính "BiosCharacteristics" trong Win32_BIOS là Int array.