Để làm điều này trong winform ta có thể dùng thuộc tính filter = "*.txt"... của OpenFileDialoge, giờ trên web - nếu dùng thẻ input để đưa nút browse to select file thì không biết phải làm sao để lọc đuôi file???