Mình muốn hỏi có bạn nào biết cách get URL ảnh từ webBrowser trong C# ko?
VD :

Code:
string urlImg = webBrowser1.Document.GetElementById("hplogo").GetAttribute("img");
MessageBox.Show("URL = "+urlImg);
Chính xác là mình muốn lấy đc URL của ảnh theo DIV TAG
Mong các bạn giúp đỡ