Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Xuất hiện ký tự ngẫu nhiên khi đăng ký

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  3

  Wink Xuất hiện ký tự ngẫu nhiên khi đăng ký

  Chào các bạn, chắc là khi làm form đăng ký các bạn muốn thấy các ký tự ngẫu nhiên xuất hiện rồi bạn nhập lại phải không hôm nay mình sẽ chia sẻ một ít cho các bạn.Trong đây mình có dùng thư viện classlibrary các bạn có thể dùng using System.sqlclient; đây là form đăng ký mình làm gần 95% các bạn tham khảo nha!
  Để làm phần này ta phải có một bảng xác nhận trong đó có hình ảnh chứa các ký tự thấy được
  Code phần asp
  <%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Admin/MasterChuaDangNhap.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="DangKyThongTin.aspx.cs" Inherits="Admin_DangKyThongTin" Title="Untitled Page" %>
  <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="Main" Runat="Server">
  <table>
  <tr align="center">
  <td colspan="2"><b><asp:Label runat="server" ID="lbdangky" Text="ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN" /></b></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td colspan="2"><b><span style="color: #0000ff">Phần đăng ký tài khoản </span>
  <hr style="color: #66ff33" /></b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="height: 22px"><b><asp:Label runat="server" ID="lbtaikhoan" Text="Tài khoản" /></b></td>
  <td valign="top" style="height: 22px"><asp:TextBox runat="server" ID="txttaikhoan" />
  <asp:LinkButton runat="server" ID="lbkkiemtra" Text="Kiểm tra" OnClick="lbkkiemtra_Click" /><br />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RfvTaikhoan" runat="server" ControlToValidate="txttaikhoan"
  ErrorMessage="Vui lòng chọn tài khoản bạn mong muốn" ValidationGroup="KT"></asp:RequiredFieldValidator>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="2" style="text-align: center"><asp:Label runat="server" ID="lbKiemtra" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lbmatkhau" Text="Mật khẩu" /></b></td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtmatkhau" TextMode="Password" />
  <br />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RfvMatkhau" runat="server" ControlToValidate="txtmatkhau"
  ErrorMessage="Vui lòng nhập mật khẩu" ValidationGroup="KT"></asp:RequiredFieldValidator><br />
  <asp:CompareValidator ID="Cpmatkhau" runat="server" ControlToCompare="txtnhaplaimatkahu"
  ControlToValidate="txtmatkhau" ErrorMessage="Hai mật khẩu không giống nhau"></asp:CompareValidator></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lbnhaplaimatkhau" Text="Nhập lại mật khẩu" /></b></td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtnhaplaimatkahu" TextMode="Password" />
  <br />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RfvNhaplaimatkhau" runat="server" ControlToValidate="txtnhaplaimatkahu"
  ErrorMessage="Vui lòng nhập lại mật khẩu" ValidationGroup="KT"></asp:RequiredFieldValidator>
  <br />
  <asp:CompareValidator ID="CpNhaplaimatkhau" runat="server" ControlToCompare="txtmatkhau"
  ControlToValidate="txtnhaplaimatkahu" ErrorMessage="Hai mật khẩu không giống nhau" ValidationGroup="KT"></asp:CompareValidator></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td colspan="2"><b><span style="color: #0000ff">Phần đăng ký thông tin cá nhân </span>
  <hr style="color: #00ff33" /></b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lbten" Text="Họ và tên" /></b></td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtten" />
  <br />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RfvHoten" runat="server" ControlToValidate="txtten"
  ErrorMessage="Vui lòng nhập tên của bạn" ValidationGroup="KT"></asp:RequiredFieldValidator></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lbgioitinh" Text="Phái" /></b></td>
  <td><asp:RadioButton runat="server" ID="RadNam" GroupName="GT" Text="Nam" /><asp:RadioButton runat="server" ID="RadNu" GroupName="GT" Text="Nữ" />
  <br />
  <asp:Label ID="lbktgt" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <b><asp:Label runat="server" ID="lbngaysinh" Text="Ngày sinh" /></b>
  </td>
  <td><aspropDownList runat="server" ID="DrNgay" /><aspropDownList runat="server" ID="DrThang" /><aspropDownList runat="server" ID="DrNam" />
  <br />
  <asp:Label ID="lbKiemtrangaysinh" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top">
  <b><asp:Label runat="server" ID="Lbemail" Text="Email" /></b>
  </td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtEmail" /><br />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RfvEmail" runat="server" ControlToValidate="txtEmail"
  ErrorMessage="Vui lòng nhập email" ValidationGroup="KT"></asp:RequiredFieldValidator><br />
  <asp:RegularExpressionValidator ID="RevEmail" runat="server" ControlToValidate="txtEmail"
  ErrorMessage="Email không đúng định dạng" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"
  ValidationGroup="KT"></asp:RegularExpressionValidator></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b>Câu hỏi bí mật</b></td>
  <td><aspropDownList runat="server" ID="Drcauhoibimat" />
  <br />
  <asp:Label ID="LbKTChbm" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lbcautraloi" Text="Câu trả lời" /></b></td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtcautraloi" /><br />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RfvCauTraloi" runat="server" ControlToValidate="txtcautraloi"
  ErrorMessage="Vui lòng nhập câu trả lời câu hỏi bí mật" ValidationGroup="KT"></asp:RequiredFieldValidator></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lbdienthoai" Text="Điện thoại" /></b></td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtDienthoai" />&nbsp;
  <br />
  <asp:Label ID="LbktSDT" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="height: 19px"><b><asp:Label runat="server" ID="lbDiachi" Text="Địa chỉ" /></b></td>
  <td style="height: 19px"><asp:TextBox runat="server" ID="txtDiachi" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lblop" Text="Lớp" /></b></td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtlop" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top">
  <b><asp:Label runat="server" ID="lbkhoahoc" Text="Khóa học" /></b>
  </td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtkhoahoc" />
  <br />
  <asp:Label ID="Lbktkhoahoc" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label></td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td colspan="2"><asp:Image runat="server" ID="imganhxacnhan" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><b><asp:Label runat="server" ID="lbxacnhan" Text="Xác nhận lại ký tự hình trên " /></b></td>
  <td><asp:TextBox runat="server" ID="txtxacnhan" />
  <asp:LinkButton runat="server" ID="lbkchonhinh" Text="Chọn hình khác" OnClick="lbkchonhinh_Click" /><br />
  &nbsp;<asp:Label ID="lbkiemtraxn" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label></td>
  </tr>

  <tr align="center">
  <td colspan="2">
  &nbsp;<asp:Button runat="server" ID="BTDangKy" Text="Đăng Ký" Font-Bold="true" OnClick="BTDangKy_Click" ValidationGroup="KT" />&nbsp;
  </td>
  </tr>
  </table>
  </asp:Content>
  Code phần asp.cs
  using System;
  using System.Data;
  using System.Configuration;
  using System.Collections;
  using System.Web;
  using System.Web.Security;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  using System.Web.UI.HtmlControls;
  using ETSComponents;

  public partial class Admin_DangKyThongTin : System.Web.UI.Page
  {
  EtsDbAccess ets = new EtsDbAccess(ConfigurationManager.ConnectionStrings["sChuoiKetNoi"].ConnectionString);
  string query = string.Empty;
  int Ngay = 0;
  int Thang = 0;
  int Nam = 0;
  bool Result = false;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!IsPostBack)
  {
  ngay();
  thang();
  nam();
  Cauhoibimat();

  Random rd = new Random();
  ViewState["Maxn"] = rd.Next(17).ToString();
  imganhxacnhan.ImageUrl = "../Hinhxacnhan/" + ViewState["Maxn"] + ".jpg";
  }
  }
  protected void BTDangKy_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  int SDT;

  int Khoahoc;

  if (!IsValid)
  {
  return;
  }
  else if (KiemTraTaikhoan())
  {
  lbKiemtra.Text = "<font color=red>" + "Tài khoản" + " " + txttaikhoan.Text.Trim() + " " + " đã tồn tại bạn vui lòng chọn tài khoản khác" + "</font>";
  return;

  }

  else if (RadNam.Checked == false && RadNu.Checked == false)
  {
  lbktgt.Text = "Bạn chưa chọn phái";
  }
  else if (!KiemTrangaySinh())
  {
  lbKiemtrangaysinh.Text = "Ngày sinh không hợp lệ";
  return;
  }
  else if (Drcauhoibimat.SelectedIndex == 0)
  {
  LbKTChbm.Text = "Bạn chưa chọn câu hỏi bí mật";
  return;
  }
  else if (txtmatkhau.Text.Trim().Length != 0)
  {
  if (txtmatkhau.Text.Trim().Length < 6)
  {
  lbKiemtra.Text = "<font color=red>" +"Mật khẩu phải lớn hơn hoặc bằng 6 ký tự" + "</font>";
  return;

  }
  }
  else if (!int.TryParse(txtDienthoai.Text.Trim(), out SDT))
  {
  LbktSDT.Text = "Điện thoại phải là kiểu số!";
  return;
  }
  else if (!int.TryParse(txtkhoahoc.Text.Trim(), out Khoahoc))
  {
  Lbktkhoahoc.Text = "Khóa học phải là kiểu số";
  return;
  }
  else if (!KiemTraXacnhan())
  {
  lbkiemtraxn.Text = "Vui lòng nhập đúng ký tự xác nhận bên trên";
  return;
  }  else
  {
  int phai = 0;
  if (RadNam.Checked)
  {
  phai = 1;
  }
  else
  {
  phai = 0;
  }
  string Ngay = DrThang.SelectedItem.Text + "/" + DrNgay.SelectedItem.Text + "/" + DrNam.SelectedItem.Text;
  query = "insert into tblUsers(Taikhoan,Matkhau,HoTen,Gioitinh,MaCHBM,Ca utraloi,Ngaysinh,Dienthoai,email,lop,Khoahoc,Diach i)values(@Taikhoan,@Matkhau,@Hoten,@Gioitinh,@MaCH BM,@Cautraloi,@Ngaysinh,@Dienthoai,@Email,@Lop,@Kh oahoc,@Diachi)";
  if (ets.etsInsertData(query, new string[] { "@Taikhoan", "@Matkhau", "@Hoten", "@Gioitinh", "@MaCHBM", "@Cautraloi", "@Ngaysinh", "@Dienthoai", "@Email", "@Lop", "@khoahoc", "@Diachi" }, new object[] { txttaikhoan.Text.Trim(), txtmatkhau.Text.Trim(), txtten.Text.Trim(), phai, Drcauhoibimat.SelectedValue.ToString(), txtcautraloi.Text.Trim(), Ngay, txtDienthoai.Text.Trim(), txtEmail.Text.Trim(), txtlop.Text.Trim(), txtkhoahoc.Text.Trim(), txtDiachi.Text.Trim() }))
  {
  lbKiemtra.Text = "Bạn đã đăng ký thành viên thành công";
  }
  else
  {
  lbKiemtra.Text = "Có lỗi trong quá trình đăng ký thành viên";
  }

  }
  }
  protected void lbkchonhinh_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  Random rd = new Random();
  ViewState["Maxn"] = rd.Next(17).ToString();
  imganhxacnhan.ImageUrl = "../Hinhxacnhan/" + ViewState["Maxn"] + ".jpg";
  }
  void Cauhoibimat()
  {
  query = "Select MaCHBM,Cauhoibimat from tblcauhoibimat";
  DataTable DT = ets.etsGetData(query);
  if (DT.Rows.Count > 0)
  {
  DataRow DR = DT.NewRow();

  DR[1] = "----------Chọn câu hỏi bí mật--------";
  Drcauhoibimat.DataSource = DT;
  Drcauhoibimat.DataValueField = "MaCHBM";
  Drcauhoibimat.DataTextField = "Cauhoibimat";
  DT.Rows.InsertAt(DR, 0);
  Drcauhoibimat.DataBind();

  }
  }
  void ngay()
  {
  DrNgay.Items.Add("Ngày");
  for (int i = 1; i <= 31; i++)
  {
  DrNgay.Items.Add(i.ToString());

  }
  }
  void thang()
  {
  DrThang.Items.Add("Tháng");
  for (int i = 1; i <= 12; i++)
  {
  DrThang.Items.Add(i.ToString());
  }
  }
  void nam()
  {
  DrNam.Items.Add("Năm");
  for (int i = 1900; i <= 2011; i++)
  {
  DrNam.Items.Add(i.ToString());
  }
  }
  bool KiemTraTaikhoan()
  {
  query = "select Taikhoan from tblusers where Taikhoan=@Taikhoan";
  DataTable DT = ets.etsGetData(query, new string[] { "@Taikhoan" }, new object[] { txttaikhoan.Text.Trim() });
  if (DT.Rows.Count > 0)
  {
  return true;
  }
  return false;
  }
  bool KiemTraXacnhan()
  {
  query = "select MaXN,chuoi from tblxacnhan where Maxn=@Maxn and chuoi=@chuoi";
  DataTable DT = ets.etsGetData(query, new string[] { "@Maxn", "@Chuoi" }, new object[] { ViewState["Maxn"], txtxacnhan.Text.Trim() });
  if (DT.Rows.Count > 0)
  {
  return true;
  }
  return false;  }

  bool KiemTrangaySinh()
  {
  if (!int.TryParse(DrNgay.SelectedItem.Text, out Ngay))
  {

  return false;
  }
  if (!int.TryParse(DrThang.SelectedItem.Text, out Thang))
  {

  return false;
  }
  if (!int.TryParse(DrNam.SelectedItem.Text, out Nam))
  {

  return false;
  }
  switch (Thang)
  {
  case 2:
  if (DateTime.IsLeapYear(Nam) && Ngay <= 29)
  {
  Result = true;
  }
  if (!DateTime.IsLeapYear(Nam) && Ngay <= 28)
  {
  Result = true;
  }
  break;
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
  if (Ngay <= 31)
  {

  Result = true;
  }
  break;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
  if (Ngay <= 30)
  {
  Result = true;
  }
  break;
  }

  return Result;

  }

  protected void lbkkiemtra_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (txttaikhoan.Text.Trim().Length == 0)
  {
  lbkkiemtra.Text = "<font color=Red" + "Vui lòng chọn tài khoản bạn mong muốn" + "</font>";
  }
  if (KiemTraTaikhoan())
  {
  lbKiemtra.Text = "<font color=red>"+"Tài khoản"+" "+txttaikhoan.Text.Trim()+" "+" đã tồn tại bạn vui lòng chọn tài khoản khác"+"</font>";

  }
  else
  {
  lbKiemtra.Text = "<font color=blue>" + "Tài khoản" + " " + txttaikhoan.Text.Trim() + " " + " khả dụng"+"</font>";

  }
  }
  }

  Các bạn xem và làm theo có gì thắc mắc liên hệ vanthily1989@gmail.com để được giải đáp!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  35

  Rất cám ơn bạn tinh thần đóng góp, nhưng lần sau bạn nhớ để code vào bên trong cặp thẻ
  Code:
  Đoạn code
  Vì như vậy sẽ giữ nguyên được định dạng khối code, dễ dàng cho mọi người đọc hơn!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Bài viết
  490

  nhìn code kiểu này hơi đuối
  Hãy bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C chương trình sinh số ngẫu nhiên và thống kê tần số xuất hiện trong C
  Gửi bởi lion5893 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-08-2013, 07:01 PM
 2. Bài tập C++ Tạo một số ngẫu nhiên từ 1-n với xác xuất cho trước.
  Gửi bởi songquan72 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 28-12-2012, 02:06 PM
 3. xuất lên màn hình 6 số nguyên ngẫu nhiên từ 0 dến 9
  Gửi bởi ngoctrungbmt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 28-06-2011, 12:07 PM
 4. Bài tập C Tạo ngẫu nhiên mảng 2 chiều vuông 4X4 với các phần tử tạo ngẫu nhiên trong đoạn[0,50]
  Gửi bởi truongtrungviet trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 16-04-2011, 08:06 AM
 5. Bài tập mảng: xuất số n phần tử ngẫu nhiên
  Gửi bởi trungtankl trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 08-05-2010, 06:15 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn