Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Gặp lỗi Processor Fault khi sử dụng kiểu Struct

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  2

  Mặc định Gặp lỗi Processor Fault khi sử dụng kiểu Struct

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <iostream.h>
  5. #include<string.h>
  6.  
  7. typedef struct PC
  8. {
  9.     char nhanHieu[25];
  10.     char hangSX[25];
  11.     int gia;
  12.     int tocdo;
  13. };
  14.  
  15. void nhapPC(PC *pc, int PT)
  16. {
  17.         cout << "\nPC[" << PT <<"]: \n";
  18.         cout << "\t\tNhan hieu: ";fflush(stdin);gets(pc->nhanHieu);
  19.         cout << "\t\tHang SX: ";fflush(stdin);gets(pc->hangSX);
  20.         //fflush(stdin);
  21.         //_flushall;
  22.         int temp;
  23.         do
  24.         {
  25.             cout << "\t\tGia: ";
  26.             fflush(stdin);
  27.             scanf("%d",&temp);
  28.             pc->gia = temp;
  29.         }while(temp < 0);
  30.  
  31.         //_flushall;
  32.         //fflush(stdin);
  33.         do
  34.         {
  35.             cout << "\t\tToc do: ";
  36.             fflush(stdin);
  37.             scanf("%d",&temp);
  38.             pc->tocdo = temp;
  39.         }while(temp < 0);
  40.  
  41. }
  42.  
  43. void showPC(PC *pc,int PT)
  44. {  
  45.         cout << "\nPC["<< PT <<"]\n";
  46.         cout << "\t || Nhan hieu: " << pc->nhanHieu;
  47.         cout << " || Hang SX: "<< pc->hangSX;
  48.         cout << " || Gia: " << pc->gia;
  49.         cout << " || Toc do: " << pc->tocdo;
  50. }
  51.  
  52. void timKiemHang(PC *pc, int PT, char *tk)
  53. {
  54.     if( (strcmp((pc->hangSX),tk)) == 0)
  55.     {
  56.         cout << "\nPC[" << PT << "]\n";
  57.         cout << "\t || Nhan hieu: " << pc->nhanHieu;
  58.         cout << " || Hang SX: "<< pc->hangSX;
  59.         cout << " || Gia: " << pc->gia;
  60.         cout << " || Toc do: " << pc->tocdo;
  61.     }
  62. }
  63.  
  64. int getGia(PC *pc)
  65. {
  66.     return (pc->gia);
  67. }
  68.  
  69.  
  70.  
  71. int main()
  72. {
  73.     PC arrayPC[100];
  74.     int soPT,i;
  75.    
  76.    
  77.     do
  78.     {
  79.         cout << "\n Nhap so phan tu cua mang PC (so PT phai nho hon 100 va lon hon 0)";
  80.         fflush(stdin);
  81.         cin >> soPT;
  82.     }while((soPT < 0) || (soPT > 100));
  83.    
  84.     for(i = 0; i < soPT; i++)
  85.     {
  86.         nhapPC((arrayPC + i),i + 1);
  87.     }
  88.  
  89.     //ten hang muon tim kiem
  90.  
  91.     char hang[25];
  92.     cout << "\n Nhap ten hang ban muon tim: ";
  93.     fflush(stdin);
  94.     gets(hang);
  95.    
  96.     cout << "\n Cac san pham tim duoc: ";
  97.     for(i = 0; i < soPT; i++)
  98.     {
  99.         timKiemHang((arrayPC + i), i + 1, hang);
  100.     }
  101.  
  102.  
  103.  
  104.     cout <<"\n Hien thi mang PC: ";
  105.     for(i = 0; i < soPT; i++)
  106.     {
  107.         showPC((arrayPC + i),i + 1);
  108.     }
  109.  
  110.  
  111.     //Tong gia
  112.     double sum;
  113.     for(i = 0; i < soPT; i ++)
  114.     {
  115.         sum += getGia((arrayPC + i));
  116.     }
  117.  
  118.     cout << "\n Tong gia: "<< sum;
  119.  
  120.  
  121.    
  122.     cout << "\n";
  123.     getch();
  khi em compile chương trình thì nó báo lỗi "General Protection Exception 0x2317:0x0E5F
  PC(1) 0x2317:0x0E5F Processor Fault"
  ai giúp em sửa với mai em thi rồi ạ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  5

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi LS2P Xem bài viết
  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <iostream.h>
  5. #include<string.h>
  6.  
  7. typedef struct PC
  8. {
  9.     char nhanHieu[25];
  10.     char hangSX[25];
  11.     int gia;
  12.     int tocdo;
  13. };
  14.  
  15. void nhapPC(PC *pc, int PT)
  16. {
  17.         cout << "\nPC[" << PT <<"]: \n";
  18.         cout << "\t\tNhan hieu: ";fflush(stdin);gets(pc->nhanHieu);
  19.         cout << "\t\tHang SX: ";fflush(stdin);gets(pc->hangSX);
  20.         //fflush(stdin);
  21.         //_flushall;
  22.         int temp;
  23.         do
  24.         {
  25.             cout << "\t\tGia: ";
  26.             fflush(stdin);
  27.             scanf("%d",&temp);
  28.             pc->gia = temp;
  29.         }while(temp < 0);
  30.  
  31.         //_flushall;
  32.         //fflush(stdin);
  33.         do
  34.         {
  35.             cout << "\t\tToc do: ";
  36.             fflush(stdin);
  37.             scanf("%d",&temp);
  38.             pc->tocdo = temp;
  39.         }while(temp < 0);
  40.  
  41. }
  42.  
  43. void showPC(PC *pc,int PT)
  44. {  
  45.         cout << "\nPC["<< PT <<"]\n";
  46.         cout << "\t || Nhan hieu: " << pc->nhanHieu;
  47.         cout << " || Hang SX: "<< pc->hangSX;
  48.         cout << " || Gia: " << pc->gia;
  49.         cout << " || Toc do: " << pc->tocdo;
  50. }
  51.  
  52. void timKiemHang(PC *pc, int PT, char *tk)
  53. {
  54.     if( (strcmp((pc->hangSX),tk)) == 0)
  55.     {
  56.         cout << "\nPC[" << PT << "]\n";
  57.         cout << "\t || Nhan hieu: " << pc->nhanHieu;
  58.         cout << " || Hang SX: "<< pc->hangSX;
  59.         cout << " || Gia: " << pc->gia;
  60.         cout << " || Toc do: " << pc->tocdo;
  61.     }
  62. }
  63.  
  64. int getGia(PC *pc)
  65. {
  66.     return (pc->gia);
  67. }
  68.  
  69.  
  70.  
  71. int main()
  72. {
  73.     PC arrayPC[100];
  74.     int soPT,i;
  75.    
  76.    
  77.     do
  78.     {
  79.         cout << "\n Nhap so phan tu cua mang PC (so PT phai nho hon 100 va lon hon 0)";
  80.         fflush(stdin);
  81.         cin >> soPT;
  82.     }while((soPT < 0) || (soPT > 100));
  83.    
  84.     for(i = 0; i < soPT; i++)
  85.     {
  86.         nhapPC((arrayPC + i),i + 1);
  87.     }
  88.  
  89.     //ten hang muon tim kiem
  90.  
  91.     char hang[25];
  92.     cout << "\n Nhap ten hang ban muon tim: ";
  93.     fflush(stdin);
  94.     gets(hang);
  95.    
  96.     cout << "\n Cac san pham tim duoc: ";
  97.     for(i = 0; i < soPT; i++)
  98.     {
  99.         timKiemHang((arrayPC + i), i + 1, hang);
  100.     }
  101.  
  102.  
  103.  
  104.     cout <<"\n Hien thi mang PC: ";
  105.     for(i = 0; i < soPT; i++)
  106.     {
  107.         showPC((arrayPC + i),i + 1);
  108.     }
  109.  
  110.  
  111.     //Tong gia
  112.     double sum;
  113.     for(i = 0; i < soPT; i ++)
  114.     {
  115.         sum += getGia((arrayPC + i));
  116.     }
  117.  
  118.     cout << "\n Tong gia: "<< sum;
  119.  
  120.  
  121.    
  122.     cout << "\n";
  123.     getch();
  khi em compile chương trình thì nó báo lỗi "General Protection Exception 0x2317:0x0E5F
  PC(1) 0x2317:0x0E5F Processor Fault"
  ai giúp em sửa với mai em thi rồi ạ


  mình nhì op đc ổn lắm có j bạn gửi cái đè của bạn cho minh vào tienhungtk@gmail.com nha?? minh thủ tes lại cho!! thé nha mình nhìn máy chỗ o đc!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Nơi ở
  Heaven
  Bài viết
  90

  doan code cua ban lam minh chang bjt ban dag lam voi ngon ngu gi? C/C++;
  doan code tren sua the nay:

  ban tinh tong thi ban dau phai gan sum =0 chu neu khong thi ket qua sao ma dung duoc;
  vi ham main() cua ban tra ve la int nen cuoi ham main() phai return chu;
  phai co cau lenh Using namespace std; phia tren
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>
  #include<string.h>
  using namespace std;

  typedef struct PC
  {
  char nhanHieu[25];
  char hangSX[25];
  int gia;
  int tocdo;
  };

  void nhapPC(PC *pc, int PT)
  {
  cout << "\nPC[" << PT <<"]: \n";
  cout << "\t\tNhan hieu: ";fflush(stdin);gets(pc->nhanHieu);
  cout << "\t\tHang SX: ";fflush(stdin);gets(pc->hangSX);
  //fflush(stdin);
  //_flushall;
  int temp;
  do
  {
  cout << "\t\tGia: ";
  fflush(stdin);
  scanf("%d",&temp);
  pc->gia = temp;
  }while(temp < 0);

  //_flushall;
  //fflush(stdin);
  do
  {
  cout << "\t\tToc do: ";
  fflush(stdin);
  scanf("%d",&temp);
  pc->tocdo = temp;
  }while(temp < 0);

  }

  void showPC(PC *pc,int PT)
  {
  cout << "\nPC["<< PT <<"]\n";
  cout << "\t || Nhan hieu: " << pc->nhanHieu;
  cout << " || Hang SX: "<< pc->hangSX;
  cout << " || Gia: " << pc->gia;
  cout << " || Toc do: " << pc->tocdo;
  }

  void timKiemHang(PC *pc, int PT, char *tk)
  {
  if( (strcmp((pc->hangSX),tk)) == 0)
  {
  cout << "\nPC[" << PT << "]\n";
  cout << "\t || Nhan hieu: " << pc->nhanHieu;
  cout << " || Hang SX: "<< pc->hangSX;
  cout << " || Gia: " << pc->gia;
  cout << " || Toc do: " << pc->tocdo;
  }
  }

  int getGia(PC *pc)
  {
  return (pc->gia);
  }  int main()
  {
  PC arrayPC[100];
  int soPT,i;


  do
  {
  cout << "\n Nhap so phan tu cua mang PC (so PT phai nho hon 100 va lon hon 0)";
  fflush(stdin);
  cin >> soPT;
  }while((soPT < 0) || (soPT > 100));

  for(i = 0; i < soPT; i++)
  {
  nhapPC((arrayPC + i),i + 1);
  }

  //ten hang muon tim kiem

  char hang[25];
  cout << "\n Nhap ten hang ban muon tim: ";
  fflush(stdin);
  gets(hang);

  cout << "\n Cac san pham tim duoc: ";
  for(i = 0; i < soPT; i++)
  {
  timKiemHang((arrayPC + i), i + 1, hang);
  }  cout <<"\n Hien thi mang PC: ";
  for(i = 0; i < soPT; i++)
  {
  showPC((arrayPC + i),i + 1);
  }


  //Tong gia
  double sum=0;
  for(i = 0; i < soPT; i ++)
  {
  sum += getGia((arrayPC + i));
  }

  cout << "\n Tong gia: "<< sum;  cout << "\n";
  getch();
  return 0;
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  2

  cảm ơn anh stupid và anh codon nha
  em vừa hỏi mấy ông hàng xóm thì thấy bảo lỗi này là lỗi thiếu bộ nhớ j j đó.mấy ah giúp em khắc phục với
  em sắp thi rồi mà vẫn chưa học xong phần struct này

Các đề tài tương tự

 1. Muahangmy vận chuyển ship hàng từ Mỹ về VN,Cuisinart BFP-10CH Blender &Food Processor
  Gửi bởi nvlequangchien trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-09-2012, 03:29 PM
 2. Kỹ thuật C Lỗi segmentation fault bài tập về cấu trúc (struct)
  Gửi bởi pentest trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 17-05-2011, 12:44 AM
 3. Linux how to check processor, ram and hard disk?
  Gửi bởi cSharp trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-07-2010, 07:04 PM
 4. Core™2 Solo Processor ULV SU3500 là gì?
  Gửi bởi basilisk trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-05-2009, 03:01 PM
 5. Lỗi: 0x004A Resumable Processor Fault. Sửa như thế nào?
  Gửi bởi chocolate1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 12-02-2008, 01:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn