Em đang dùng Turbo C++ để làm một bài tập về đồ họa.
Mọi phần thì cơ bản em đã giải quyết được.
Tuy nhiên vấn đề em gặp phải bây giờ là không biết có cách nào để sử dụng chuột, bắt được sự kiện click chuột trong chương trình và lấy tọa độ của vị trí click chuột đó không.
Mọi người giúp em với

Thanks !