Mình không rõ sự khác nhau giữa truetype font và type 1 font, vì mình đang viết phần mềm liên quan tới font trong máy tính, type 1 font là do cái gì tạo ra ?, và đặc điểm cơ bản của nó là gì thế ???