Ai biết chỗ download MSDN for Visual Studio 6.0 không vậy, chỉ cho mình với!!!