Chuyện là tôi đang dùng 9.0.0.5 giờ khi update lên ver 9.5.0.7 khi chạy thực thi project thì bị lỗi như hình


Các bạn có bạn nào bị vấn đề như mình xin giúp dùm