public void ghisitemap()
{
string kn;
kn = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" + Server.MapPath("App_Data\\banhang.mdb");
OleDbConnection c = new OleDbConnection(kn);
c.Open();
string chuoitruyvan;
chuoitruyvan = "select * from menu";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
cmd.Connection = c;
cmd.CommandText = chuoitruyvan;
OleDbDataReader d;
d = cmd.ExecuteReader();
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("<?xml version="+"'1.0'"+ "encoding="+"'utf-8'" + "?>");
sb.Append("\n<siteMap xmlns="+"'http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'"+">");
sb.Append("\n<siteMapNode url=" + "''" + "title=" + "''" + " description=" + "''" + ">");
while (d.Read())
{
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(chuoitruyvan, c);
DataTable tb = new DataTable();
da.Fill(tb);
if (tb.Rows.Count > 0)
{
sb.Append("\n<siteMapNode url='" + d[2].ToString() + "' title='" + d[1].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
for (int i = 0; i < tb.Rows.Count; i++)
{
sb.Append("\n<siteMapNode url='" + tb.Rows[i][1].ToString() + "' title='" + tb.Rows[i][0].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
}
sb.Append("\n</siteMapNode>");
}
else
{
if (int.Parse(d[0].ToString()) != 0 && d[3].ToString() == "")
{
sb.Append("\n<siteMapNode url='" + d[2].ToString() + "' title='" + d[1].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
}
}
}
sb.Append("\n</siteMapNode>");
sb.Append("\n</siteMap>");
File.WriteAllText(Server.MapPath("menutop.sitemap" ).ToString(), sb.ToString());
c.Close();
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string kn;
kn = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" + Server.MapPath("App_Data\\banhang.mdb");
OleDbConnection c = new OleDbConnection(kn);
c.Open();
OleDbCommand m = new OleDbCommand();
m.Connection = c;
m.Parameters.Add("a1", TextBox1.Text);
m.Parameters.Add("a2", TextBox2.Text);
string chuoitruyvan;
if (int.Parse(DropDownList1.SelectedValue.ToString()) == 0)
{
chuoitruyvan = "insert into menu (tenmenu,url) values (a1,a2)";

}
else
{
m.Parameters.Add("a3",int.Parse(DropDownList1.Sele ctedValue.ToString()));
chuoitruyvan = "insert into menu(tenmenu,url,vt) values(a1,a2,a3)";
}
m.CommandText = chuoitruyvan;
try
{
ghisitemap();
m.ExecuteNonQuery();
c.Close();
Response.Redirect("Default.aspx");
}
catch(Exception ex)
{
Response.Write("Thông báo lỗi " + ex.Message);
}
c.Close();
}
Mấy anh cho em hỏi dòng code như vậy có lỗi gì không mà sao khi em chạy nó bị báo lỗi hết.Khi em nhập tên menu và url thì nó bị báo lỗi bên sitemap nhưng vẫn có thể nhập vào csdl .Nó báo lỗi như thấy này:
Configuration Error
Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

Parser Error Message: The XML sitemap config file /WebSite2/menutop.sitemap could not be loaded. 'encoding' is an unexpected token. The expected token is '?>'. Line 1, position 20.

Source Error:

Line 1: <?xml version='1.0'encoding='utf-8'?>
Line 2: <siteMap xmlns='http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'>
Line 3: <siteMapNode url=''title='' description=''>
Rồi khi em mở sitemap lên thì nó hiện ra 1 loạt danh sách menu dài lắm giống như vậy nè:
<?xml version='1.0'encoding='utf-8'?>
<siteMap xmlns='http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'>
<siteMapNode url=''title='' description=''>
<siteMapNode url='' title='' description=''/>
<siteMapNode url='' title='1' description=''/>
<siteMapNode url='Trang Chủ' title='2' description=''/>
<siteMapNode url='Tin Tức' title='3' description=''/>
<siteMapNode url='Khuyến Mãi' title='4' description=''/>
<siteMapNode url='Điện Thoại' title='5' description=''/>
<siteMapNode url='Sản Phẩm' title='6' description=''/>
<siteMapNode url='Điện Thoại Di Động' title='7' description=''/>
<siteMapNode url='Linh Kiện Điện Thoai' title='8' description=''/>
<siteMapNode url='Đăng Ký Thành Viên' title='9' description=''/>
<siteMapNode url='Đăng Nhập' title='10' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='14' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='15' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí ' title='16' description=''/>
<siteMapNode url='giai tri' title='17' description=''/>
<siteMapNode url='' title='18' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='19' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='20' description=''/>
</siteMapNode>
<?xml version='1.0'encoding='utf-8'?>
<siteMap xmlns='http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'>
<siteMapNode url=''title='' description=''>
<siteMapNode url='' title='' description=''/>
<siteMapNode url='' title='1' description=''/>
<siteMapNode url='Trang Chủ' title='2' description=''/>
<siteMapNode url='Tin Tức' title='3' description=''/>
<siteMapNode url='Khuyến Mãi' title='4' description=''/>
<siteMapNode url='Điện Thoại' title='5' description=''/>
<siteMapNode url='Sản Phẩm' title='6' description=''/>
<siteMapNode url='Điện Thoại Di Động' title='7' description=''/>
<siteMapNode url='Linh Kiện Điện Thoai' title='8' description=''/>
<siteMapNode url='Đăng Ký Thành Viên' title='9' description=''/>
<siteMapNode url='Đăng Nhập' title='10' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='14' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='15' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí ' title='16' description=''/>
<siteMapNode url='giai tri' title='17' description=''/>
<siteMapNode url='' title='18' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='19' description=''/>
<siteMapNode url='Giải Trí' title='20' description=''/>
</siteMapNode>
Nó chép hết những gì có trong csdl của em nhiều lần mà không hiện lên được trên menu