Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: In ra màn hình phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  7

  Mặc định In ra màn hình phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng?

  Mình có bài tập như sau: "Nhập vào một mảng số nguyên n từ bàn phím, in ra màn hình phần tử có số lần lặp nhiều nhất trong mảng vừa lập."

  VD: Mảng có 5 phần tử 2,2,1,1,3 in ra là: phần tử 1 và 2 lặp nhiều nhất (2 lần).

  Mình đã làm bài tập này nhưng với mảng như trên chương trình chỉ hiện ra: phần tử 2 lặp nhiều nhất (2 lần). Các bạn có thể giúp mình sửa lại code để đúng trong trường hợp trên không? Mình cảm ơn.
  Code:
  #include <stdio.h>
  main()
  {
    int i,n,j,name,dem[100],a[100],max;
  
    printf("Nhap vao so phan tu cua mang: ");
    scanf("%d",&n);
  
    for (i=0;i<n;i++)
    {
       printf("a[%d] = ",i);
       scanf("%d",&a[i]);
    }
  
    for (i=0;i<n;i++)
      dem[i]=1;
  
  
    for (i=0;i<n-1;i++)
       for (j=i+1;j<n;j++)
         if (a[i]==a[j])
           dem[i]++;
  
    max=dem[0];
    name=a[0];
  
    for (i=1;i<n;i++)
       if (max<dem[i]) {max=dem[i];
               name=a[i];}
  
    printf("Phan tu %d xuat hien nhieu nhat (%d lan)",name,max);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi viethai1431 : 06-08-2011 lúc 04:53 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  59

  mình đã code thử một bài như sau bạn coi tham khảo:

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #define MAX 100
  3. //Prototype
  4. void Input(int [MAX], int);
  5. void Count(int [MAX], int [MAX], int * );
  6. void Print(int [MAX], int [MAX], int );
  7.  
  8. main()
  9. {
  10.     int n, a[MAX], b[MAX];
  11.    
  12.     printf("Nhap vao so phan tu cua mang: ");
  13.     scanf("%d", &n);
  14.     Input(a, n);
  15.     //Print(a, b, n);
  16.     Count(a, b, &n);
  17.     printf("\n");
  18.     Print(a, b, n);
  19.    
  20.    
  21. }
  22. //input
  23. void Input(int a[MAX], int n)
  24. {
  25.     int i;
  26.    
  27.     for(i = 0;i < n; i++)
  28.     {
  29.         printf("Nhap a[%d]: ", i);
  30.         scanf("%d", &a[i]);
  31.     }
  32. }
  33.  
  34. //count array
  35. void Count(int a[MAX], int b[MAX], int *n )
  36. {
  37.     int i, j, t;
  38.    
  39.     //initialization
  40.     for(i = 0; i < *n; i++)
  41.     {
  42.         b[i] = 1;
  43.     }
  44.    
  45.     //count
  46.     for(i = 0; i < *n; i++)
  47.     {
  48.         for(j = i + 1; j < *n; j++)
  49.         {
  50.             if(a[i] == a[j])
  51.             {
  52.                 b[i]++;
  53.                 //del
  54.                 for(t = j; t < *n; t++)
  55.                 {
  56.                     a[t] = a[t + 1];
  57.                 }
  58.                 (*n)--;
  59.                 j--;
  60.             }
  61.         }
  62.     }
  63. }
  64.  
  65. void Print(int a[MAX], int b[MAX], int n)
  66. {
  67.     int i, flag = 0, max;
  68.    
  69.     max = b[0];
  70.     for(i = 1; i < n; i++)
  71.     {
  72.         if( b[i] > max)
  73.         {
  74.             max = b[i];
  75.         }
  76.     }
  77.    
  78.     //print result
  79.  
  80.     for( i = 0 ;i <  n; i++ )
  81.     {
  82.         if((b[i]  == max) && (flag == 0))
  83.         {
  84.             printf("Phan tu %d",a[i]);
  85.             flag = 1;
  86.             i++;
  87.         }
  88.         if((b[i]  == max) && (flag == 1))
  89.         {
  90.             printf(", %d", a[i]);
  91.         }
  92.     }
  93.    
  94.     printf(" la phan tu lap lai nhieu nhat (%d lan).\n", max);
  95. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  687

  mình có ý tưởng như thế này bạn code theo C nhá , mình không quen C lắm nên phải code theo C++ !
  thuật toán là :
  ban đầu cậu sắp xếp lại mảng theo quick sort nhá ( cái này độ phức tạp có 0(nlogn) thôi )
  sau khi sắp xếp xong bạn dùng 1 biến đếm chạy và 1 biến là kết quả lớn nhất và so sánh nếu mà 2 phần tử khác nhau thì gán lại biến đếm = 1 , không thì tăng lên 1 cứ thế cho đến hết mảng và so sánh với biến kết quả lớn nhất và gán cho nó;
  sau khi có được số lần xuất hiện nhiều nhất rồi thì bạn duyệt lại 1 lần nữa để xem những phần tử nào có cùng với số lần xuất hiện max !
  ( bài toán này tớ làm với độ phức tạp là 0(nlogn) thôi ,còn theo cách của cậu là 0 (n^2 ))

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. // sap xep lai mang  theo quick sort
  5. void quick_sort ( int a[] , int l , int r )
  6. {
  7.      
  8.        if ( l > r ) return ;
  9.        int x = a[(l+r)/2];
  10.        int i = l , j = r;
  11.        while ( i < j )
  12.        {
  13.             while ( a[i] < x && i <=r ) i++;
  14.             while ( a[j] > x && j >= l ) j--;
  15.             if ( i <=j )
  16.             {
  17.                 swap(a[i],a[j]);
  18.                 i++; j--;
  19.             }
  20.         }
  21.     if ( l< j ) quick_sort(a,l,j);
  22.     if ( i < r) quick_sort(a,i,r);
  23. }
  24.  
  25. int main()
  26. {
  27.      
  28.         int a[9] = { 2 ,5,1,1,3,3,1,2,6};
  29.         quick_sort(a,0,8);
  30.         int count =1, result = 1;
  31.         // dung de tim so lan xuat hien nhieu nhat
  32.        
  33.         for ( int i = 0 ; i < 9 ; i++)
  34.         {
  35.              if ( a[i] != a[i+1] ) count = 1; // neu ma a[i] ! =a[i+1] thi van de bien count =1;
  36.              else count++; // khong thi tang no len
  37.              
  38.          // so sanh voi bien ket qua
  39.          
  40.            if ( result < count )
  41.            {
  42.                 result = count;
  43.                
  44.            }
  45.        
  46.         }
  47.         int count1=1;
  48.         cout << "\nCac so xuat hien nhieu nhat la : " ;
  49.         // duyet lai 1 lan nua de xem co nhung phan tu nao cung xuat hien voi so lan max
  50.        
  51.         for ( int i = 0 ; i < 9; i++)
  52.         {
  53.             if ( a[i] != a[i+1]) count1=1;
  54.             else count1++;
  55.             if ( count1== result)
  56.             {
  57.                 cout << a[i] << " , ";
  58.             }
  59.         }
  60.         cout << " \nVoi so lan xuat hien la : " << result ;
  61.         cin.get();
  62.         return 0;
  63. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Nơi ở
  Heaven
  Bài viết
  90

  minh co doan code the nay hi vong giup duoc ban
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  void nhap(int* a,int& n);
  void xuat(int* a,int n);
  void timsolanlapnhieunhat(int* a,int n);
  int tim(int* a,int n,int x);
  void swap(int& a,int& b);
  int main()
  {
  	int n;
  	printf("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
  	scanf("%d",&n);
  	int* a=(int*)malloc(n*sizeof(int));
  	nhap(a,n);
  	xuat(a,n);
  	printf("\n mang cac phan tu khac nhau \n");
  	timsolanlapnhieunhat(a,n);
  	getch();
  	return 0;
  }
  void nhap(int* a,int& n)
  {
  	int i;
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("\n a[%d]",i);
  		scanf("%d",&a[i]);
  	}
  }
  void xuat(int* a,int n)
  {
  	int i;
  	for(i=0;i<n;i++)
  		printf("%6d",a[i]);
  }
  int search(int* a,int n,int x)
  {
  	int i;
  	int ok=0;
  	for(i=0;i<n;i++)
  		if(a[i]==x)
  		{
  			ok=1;
  			break;
  		}
  	return ok;
  
  
  }
  void timsolanlapnhieunhat(int* a,int n)//ham tim so phan tu co so lan lap nhieu nhat
  {
  	int i=0;
  	int* b=(int*)malloc(n*sizeof(int));
  	int t=0;
  	b[t++]=a[i];
  	for(i=1;i<n;i++)
  	{
  		if(search(b,n,a[i])==0)
  			b[t++]=a[i];
  	}
  	
  	for(i=0;i<t-1;i++)
  		for(int j=i+1;j<t;j++)
  			if(tim(a,n,b[i])<tim(a,n,b[j]))
  				swap(b[i],b[j]);
  	xuat(b,t);
  	int* c=(int*)malloc(t*sizeof(int));
  	int m=0;
  	c[m++]=b[0];
  	int temp=tim(a,n,b[0]);
  
  	for(i=1;i<t;i++)
  	{
  		if(tim(a,n,b[i])==temp)
  			c[m++]=b[i];
  	}
  	printf("\n so lan lap nhieu nhat la %d lan co % d phan tu la:",temp,m);
  	xuat(c,m);
  }
  int tim(int* a,int n,int x)//tim so lan lap cua mot phan tu
  {
  	int dem=0;
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		if(a[i]==x)
  			dem++;
  	return dem;
  }
  void swap(int& a,int& b)
  {
  	int temp=a;
  	a=b;
  	b=temp;
  }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Bài này cách giải dễ nhất là sắp xếp mảng.

  Tuy nhiên, nếu không muốn sắp sếp thì có thif dùng thủ thuật đếm dồn, thủ thuât hơi rắc rối nhưng không độ phức tạp không đến nổi lớn như thủ thuật đếm đầy đủ

  Theo kỹ thuật đếm dồn, nếu mảng a có k phần tử mang giá trị x thì phần tử x đầu tiên được đếm là 1, phần tử x thứ hai được đếm là 2, vv... và phần tử x thứ k được đếm là k.

  Giải thuật:

  - Mảng mang có n phần tử
  - Tạo mang dem cũng n phần tử, mọi giá trị = 1
  - Đọc mảng mang. Cứ mỗi phần tử thì lại tìm đến cuối mảng, gặp trị giống thì cộng số đếm vào phần tử tương ứng trên mảng đếm

  Như vậy, nếu ta có mảng

  a = { 1, 1, 3, 4, 7, 5, 1, 3, 9 }

  Thì sau khi duyệt xong, ta sẽ có mảng

  d = { 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1 }

  Mảng d cho thấy, phần tử nhiều nhất là phần tử thứ 7, với 3 lần lặp lại.

  C Code:
  1. // đã có mảng a[], n phần tử
  2.  
  3. int d[MANGMAX] = {1};
  4.  
  5. int i, j, dem, dMax;
  6.  
  7. for (i=0, dMax=0; i < n; i++)
  8. {
  9.   if (d[i] > 1)  continue; // trị này đã đếm rồi, có thể lướt qua
  10.   for (j=i+1, dem=1; j < n; j++)
  11.       if (a[i] == a[j])  d[j] = ++dem; // cứ mỗi trị lặp lại thì tăng số đếm lên
  12.   if (dem > dMax)  dMax = dem;  // số đếm cao nhất
  13. }
  14.  
  15. if (dMax <= 1)
  16.   printf("Mảng không có phần tử nào lặp lại\n");
  17. else
  18.   for (i=0; i < n; i++)
  19.   {
  20.     if (d[i] >= dMax)
  21.       printf("số %d lặp lại nhiều nhất, với %d lần\n", a[i], d[i]);
  22.   }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Mặc định In ra màn hình phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng?

  Thuật toán của tớ là xóa lần lượt....bác xem thử được không nhé
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. void arr_del(int arr[],short unsigned int p,short unsigned int &n)
  4. {
  5.    for (short unsigned int i=p;i<n-1;i++) arr[i]=arr[i+1];
  6.    n--;
  7. }
  8. short int cnd(int Vdel[],int N,short unsigned int E)
  9. {
  10.    for (short unsigned int i=0;i<E;i++) if (N==Vdel[i]) return 0;
  11.    return 1;
  12. }
  13. void Delc(int a[],int Vdel[],short unsigned int &n)
  14. {
  15.    short unsigned int k=0;
  16.    for (short unsigned int i=0;i<n;i++)
  17.    if (cnd(Vdel,a[i],k))
  18.    {
  19.       Vdel[k++]=a[i];
  20.       arr_del(a,i,n);
  21.       i--;
  22.    }
  23. }
  24.  
  25. int main(void)
  26. {
  27.    int a[14]={1,1,2,3,2,1,2,3,5,5,5,4,5,1};
  28.    short unsigned int n=14;//Coi chừng sai chổ này
  29.    //Mảng đã có
  30.  
  31.    int Vdel[10];
  32.    for (int i=1;i<n;i++)
  33.       for (short unsigned int j=0;j<i;j++)
  34.       if (a[i]==a[j])
  35.       {
  36.          Delc(a,Vdel,n);
  37.          i-=2;
  38.          break;
  39.       }
  40.    for (short unsigned int i=0;i<n;i++) printf("%3d",a[i]);
  41.    scanf("%*c");
  42.    return 0;
  43. }
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Mình muốn hỏi về bài toán tìm số lần xuất hiện của ký tự nhiều nhất trong chuỗi và số lần xuất hiện
  Gửi bởi ducky trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-09-2013, 11:17 AM
 2. Bài tập C Tạo ra 1 dãy số bất kì và tìm số xuất hiện nhiều nhất trong dãy
  Gửi bởi akiller12 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-08-2013, 06:38 PM
 3. Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng
  Gửi bởi thanhtung_tn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-05-2011, 08:48 AM
 4. Viết hàm tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên?
  Gửi bởi fire_dragon14988 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 46
  Bài viết cuối: 28-08-2010, 05:14 PM
 5. Tìm phần tử có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng 1 chiều
  Gửi bởi Vaanres trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 06-08-2010, 10:12 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn