Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hotkey trong Visual C#, ai biết share cho mình với !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  29

  Mặc định Hotkey trong Visual C#, ai biết share cho mình với !

  Mình có kiếm được số này :
  Phím tắt trong Visual Studio .Net (Phần 1) Làm việc với một môi trường lập trình chuyên nghiệp như .Net
  bạn cũng cần phải chuyên nghiệp hóa bản thân. Phím tắt là một công cụ rất hữu dụng làm tăng tốc độ coding của bạn. Bài
  viết này tôi xin giới thiệu với các bạn một số tổ hợp phím tắt hay được dùng trong Visual Studio.Net Dưới đây là bảng chi tiết
  về các phím tắt dùng để thao tác với văn bản khi bạn làm việc với Visual Studio. Net. Hi vọng nó có ích cho công việc của bạn. Chúc
  bạn học tốt.
  Tên chức năng Phím tắt Giải thích
  Edit.BreakLine ENTER Chèn một dòng mới
  Edit.CharTranspose CTRL + T Đổi vị trí của các kí tự bên phải & bên trái của con trỏ với nhau. Ví
  dụ: AC|BD becomes AB|CD. Chỉ có hiệu lực trong chế độ văn bản.
  Edit.CollapseTag CTRL + M, CTRL + T Ẩn thẻ HTML & hiển thị đoạn mã HTML đã bị thu gọn
  (. . .). Bạn có thể xem toàn bộ mã đã được thu gọn khi đặt con trỏ
  lên các dấu …
  Edit.CollapseToDefinitions CTRL + M, CTRL + O Tự động ẩn hoặc hiện code của một “khu vực” một hàm, một lớp …
  Edit.CommentSelection CTRL + E, CTRL + C Tạo chú thích đầu dòng theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình đang
  dùng.
  Edit.CompleteWord CTRL + K, CTRL + W Hiển thị phần từ còn thiếu của từ bạn định viết. Ví dụ bạn viết co
  thì có thể là const hoặc continue.
  Edit.CopyParameterTip CTRL+SHIFT+ALT + C Copy phần thông tin của tham số vào clipboard
  Edit.DeleteBackwards BACKSPACE Xóa một kí tự bên trái con trỏ.
  Edit.DeleteHorizontalWhites
  pace
  CTRL + E, CTRL + \ Thu hẹp khoảng trắng trong vùng chọn hoặc xóa khoảng trắng gần
  con trỏ nếu không có vùng chọn.
  Edit.InsertTab TAB Chèn thêm một khoảng trắng.
  Edit.InsertSnippet CTRL + K, CTRL + X Chèn thêm Snippet.
  Edit.LineCut CTRL + L Lưu dòng được lựa chọn vào bộ nhớ đệm.
  Edit.LineDelete CTRL + SHIFT + L Xóa tất cả các dòng đang được lựa chọn hoặc dòng hiện tại.
  Edit.LineOpenAbove CTRL + ENTER Chèn một dòng trắng phía trên con trỏ.
  Edit.LineOpenBelow CTRL + SHIFT +
  ENTER
  Chèn một dòng trắng phía dưới con trỏ.
  Edit.LineTranspose SHIFT + ALT + T Đổi chỗ dòng chứa con trỏ và dòng dưới nó.
  Edit.ListMembers CTRL + J Hiển thị danh sách các member của class hiện thời cho viện hoàn
  thành câu lệnh khi sửa mã lệnh.
  Edit.MakeLowercase CTRL + U Thay đổi văn bản được lựa chọn thành chữ thường.
  Edit.MakeUppercase CTRL + SHIFT + U Thay đổi văn bản được lựa chọn thành chữ HOA.
  Edit.ParameterInfo CTRL + SHIFT +
  SPACEBAR
  Hiển thị Tooltip chứa các thông tin về tham số hiện thời. Chỉ có tác
  dụng trong cửa sổ Code (Source)
  Edit.PasteParameterTip CTRL + SHIFT + ALT
  + P
  Dán thông tin của tham số từ “trình cảm ứng” thông minh ra vị trí
  con trỏ
  Edit.StopHidingCurrent CTRL + M, CTRL + U Xóa bỏ các chú thích trong vùng được lựa chọn.
  Edit.StopOutlining CTRL + M, CTRL + P Xóa bỏ các chú thích trong toàn bộ tài liệu.
  Edit.TabLeft SHIFT + TAB Di chuyển về bên trái một khoảng trắng.
  Edit.ToggleAllOutlining CTRL + M, CTRL + L Gom các dòng lại.
  Edit.ToggleTaskListShortcut CTRL + E, CTRL + T Thiết lập hoặc tạo shortcut trên dòng hiện thời.
  Edit.ToggleWordWrap CTRL +E, CTRL + W Thu gọn hoặc mở rộng văn bản trong chế độ văn bản.
  Edit.UncommentSelection CTRL + E, CTRL + U Xóa các comment từ dòng code hiện thời.
  Edit.WordDeleteToEnd CTRL + DELETE Xóa một từ ở bên phải con trỏ.
  Edit.WordDeleteToStart CTRL + BACKSPACE Xóa một từ bên trái con trỏ.
  Edit.WordTranspose CTRL + SHIFT + T Đảo 2 từ đứng sau con trỏ. Ví dụ:|End Sub thành Sub End|.
  Phím tắt trong Visual Studio.Net (Phần 3) Thao tác với các cửa sổ soạn thảo
  Tác dụng Phím tắt
  Đóng ứng dụng đang mở; nếu tất cả các cửa sổ đã đóng rùi thì sẽ đóng luôn cả môi trường
  làm việc.
  ALT+F4
  Copy vùng chọn vào Clipboard. CTRL+C or CTRL+INS
  Cut vùng chọn và copy vào Clipboard
  CTRL+X or SHIFT+DELETE
  Hiển thị cửa sổ menu hệ thống cho ứng dụng. ALT+SPACEBAR
  Hiển thị tài liệu tham khảo. F1
  Hiển thị Document Outline window và đưa con trỏ đến đó. CTRL+ALT+T
  Hiển thị Object Browser và đưa con trỏ đến đó dù đang ở đâu đi nữa CTRL+ALT+B
  Hiển thị cửa sở Output và di chuyển con trỏ đến đó CTRL+ALT+O
  Hiển thị menu Shortcut SHIFT+F10
  Đến cuối cửa sổ hiện hành. CTRL+PAGE DOWN
  Đến đầu cửa sổ hiện hành. CTRL+PAGE UP
  Chèn thêm 2 dòng trắng. CTRL+ENTER+ ENTER
  Chèn nội dụng trong Clipboard vào vị trí con trỏ CTRL+V or SHIFT+INSERT
  Di chuyển giữa các công cụ lập trình như : solution explorer, toolbox ALT+F6
  Đưa con trỏ xuống cuối cửa sổ CTRL+END
  Đưa con trỏ lên đầu cửa sổ CTRL+HOME
  P4 Phím tắt cho chương trình gỡ lỗi Bài này giới thiệu với các bạn phím tắt khi làm việc với trình gỡ lỗi. Hi vọng sẽ làm công việc
  của các bạn thuận tiện hơn.
  Chức năng Phím tắt.
  Hiển thì tài liệu tham khảo cho cửa sổ đang hoạt động F1
  Hiển thị Menu hệ thống cho cửa sổ ứng dụng ALT+SPACEBAR
  Thêm hoặc remove điểm ngắt cho dòng hiện thời F9
  Xóa điểm ngắt. CTRL+SHIFT+F9
  Vô hiệu hóa điểm ngắt CTRL+F9
  Hiển thị cửa sổ Auto và đưa con trỏ tới đó CTRL+ALT+A
  Hiển thị cửa sổ điểm ngắt CTRL+B
  Hiển thị cửa sổ Call Stack và di chuyển con trỏ tới đó CTRL+ALT+C
  Hiển thị và đưa con trỏ đến Immediate window. CTRL+ALT+I
  Hiển thị và đưa con trỏ đến cửa sổ Locals CTRL+ALT+L
  Hiển thị và đưa con trỏ đến cửa sổ cửa sổ Running Document CTRL+ALT+R
  Hiển thị câu lệnh tiếp theo ALT+* on the NUM pad
  Hiện menu Shortcut SHIFT+F10
  Hiển thị và đưa con trỏ tới cửa sổ Threads CTRL+ALT+H
  Hiển thị và đưa con trỏ đến cửa sổ Watch CTRL+ALT+W
  Dừng gỡ lỗi SHIFT+F5
  Xử lý lỗi từng bước một theo từng câu lệnh phụ thuộc vào lời gọi hàm(Step Into). F11
  Không phụ thuộc vào lời gọi hàm (Step Over). F10
  Xử lý nốt các câu lệnh của một hàm và cho ra kết quả (Step Out) SHIFT+F11
  Khởi động lại trình gỡ lỗi CTRL+SHIFT+F5
  Xử lý code từ chỗ con trỏ CTRL+F10
  Gỡ lỗi chương trình F5
  Chạy không gỡ lỗi CTRL+F5
  Thiết lập lại câu lệnh tiếp theo. CTRL+SHIFT+F10
  Dừng thi hành CTRL+BREAK
  P5 Điều hướng, lựa chọn và hiệu chỉnh. Có lẽ những phím tắt này cũng đã khá quen thuộc với bạn trong khi soạn thảo văn bản. Tôi
  xin tổng hợp lại và cung cấp thêm một số tổ hợp phím mới.
  Điều hướng
  Chức năng Phím tắt
  Di chuyển sang bên trái một kí tự Phím mũi tên bên trái
  Di chuyển sang bên phải một kí tự Phím mũi tên phải
  Di chuyển sang bên trái một từ Ctrl + mũi tên trái
  Di chuyển sang bên phải một từ Ctrl + mũi tên phải
  Di chuyển về đầu dòng HOME
  Chi chuyển về cuối dòng. END
  Di chuyển lên dòng trên Phím mũi tên lên trên
  Di chuyển xuống dòng dưới Phím mũi tên xuống dưới
  Di chuyển lên theo từng dòng CTRL+Phím mũi tên lên
  Di chuyển xuống từng dòng CTRL+Phím mũi tên xuống dưới
  Đưa con trỏ về đầu trang PAGE UP
  Đưa con trỏ về cuối trang PAGE DOWN
  Đưa con trỏ về ví trí đầu tiên của trang CTRL+HOME
  Đưa con trỏ tới vị trí cuối cùng của trang. CTRL+END
  Hiển thị hộp GoTo line để di chuyển đến một dòng cụ thể CTRL+G*
  Tìm phần còn lại của cặp dấu “{}” CTRL+]
  Tạo hoặc xóa bookmark CTRL + KK
  Đến bookmark tiếp theo CTRL + KN
  Đến bookmark trước đó CTRL + KP
  Xóa hết các bookmarks CTRL + KL
  P6. Thao tác với cửa sổ properties Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục gửi tới các bạn các phím tắt khi thao tác với cửa sổ
  Properties
  Chức năng Phím tắt
  Hiện documentation cho cửa sổ Properties CTRL+F1
  Đóng một nút trong property list Mũi tên trái hoặc (-)
  Mở một nút trong Property list Mũi tên phải hoặc (+)
  Đóng cửa sổ properties SHIFT+ESC
  Mở rộng một nút và hiển thị tất cả các phần tử dưới nó trong Property list Phím + trong Numpad
  Thu một nút lại trong Property list Phím – trong Numpad
  Di chuyển xuống dưới Property list PAGE DOWN
  Di chuyển lên trên trong Property list PAGE UP
  Di chuyển xuống dưới từng property một DOWN ARROW
  Di chuyển lên trên từng property một UP ARROW
  Di chuyển giữa hộp setting và hộp đối tượng TAB
  Di chuyển về property đầu tiên trong list HOME
  Di chuyển về property cuối cùng trong list END
  Di chuyển đến property trong list bắt đầu bằng kí tự Alpha. CTRL+SHIFT+ALPHA
  Sử dụng tổ hợp các phím sau khi con trỏ ở hộp settings box cho một thuộc tính
  Chức năng Phím tắt
  Cancel chuyển đến property ESC
  Copy phần văn bản được chọn vào Cipboard CTRL+C or CTRL+INS
  Cut phần văn bản được chọn vào Cipboard CTRL+X or SHIFT+DELETE
  Xóa phần văn bản được chọn không lưu lại trong cipboard DELETE
  Hiển thị menu shortcut SHIFT+F10
  Mình thấy có mấy đứa bạn dụng nhưng phím VD như f4 mở properties ra....
  Có bạn nào có thêm thì share mình vs nha

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  57

  forum mình có bài của a zstar, full
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=36257

Các đề tài tương tự

 1. Cách nào share biến giữa các project trong solution?
  Gửi bởi itmanhieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-06-2013, 04:10 PM
 2. Thanh menu trong visual 2010 biết mất đột ngột???
  Gửi bởi cchangkhongayngo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-04-2012, 08:52 PM
 3. Cách tạo hotkey trong lập trình Console ?
  Gửi bởi thitgaluoc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-06-2011, 07:38 PM
 4. Hotkey để bật/tắt "Auto hide" của 1 panel trong Visual Studio
  Gửi bởi longtth trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-03-2011, 07:56 AM
 5. Nhấn hotkey trong C++ như thế nào?
  Gửi bởi anhtrangkhuyet_Sttm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-11-2010, 12:31 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn