Em đọc 1 bài post bảo rằng cần tránh dùng printf để tránh các lỗi về format type và khuyên nên dùng sprintf.,snprintf ... để thay thế cho printf.
Cho em hỏi sự khác nhau giữa các hàm printf,fprintf,sprintf,snprintf là thế nào.Mà lỗi này là gì vậy,printf xuất ra console theo 1 format type đã quy định sẵn thì sao có thể sai sót được ?Hay là do mắc phải lỗi đại loại như :

C Code:
  1. printf("We had 100%% attendance!\n");
  2. //nó xuất ra We had 100% attendance! ???