Mình có datatable có dl. Mình muốn chuyển nó vào struct
Ai biết giúp mình với.