Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Hướng dẫn Cross Compile thư viện Zlib Cho Bada từ Ubuntu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Hướng dẫn Cross Compile thư viện Zlib Cho Bada từ Ubuntu

  Nối tiếp bài viết tại đây: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=62586

  Hôm nay mình xin hướng dân các bạn cách porting thư viện nén và giải nén zlib nổi tiếng


  tool cần chuẩn bị: Bộ toolchain của bada trên linux, 1 máy ảo ubuntu, source code zlib

  bước 1: cài đặt toolchain cho ubuntu ( đã hướng dẫn bài trước )
  bước 2: download source code zlib ( đính kèm bên dưới )
  bước 3:
  cd zlib-pipi
  chmod u+x build-win32.sh
  ./build-win32.sh

  bạn đợi trong vòng 1 phút để quá trình build hoàn thành

  để build cho emulator bạn dùng build-win32.sh
  export PATH="/c/bada/1.0.0b3/Tools/Toolchains/Win32/bin:$PATH"
  cp zconf.h.win32 zconf.h
  make -f win32/Makefile.gcc && make -f win32/Makefile.gcc prefix=/c/bada/zlib/Win32 install


  để build cho thiết bị bạn dùng build-arm.sh

  export PATH="/c/bada/1.0.0b3/Tools/Toolchains/ARM/bin:$PATH"
  CC=arm-samsung-nucleuseabi-gcc LD=arm-samsung-nucleuseabi-ld ./configure --static --prefix=/c/bada/zlib/ARM
  make && make install

  nếu bị lỗi:
  ar rc libz.a adler32.o compress.o crc32.o deflate.o gzclose.o gzlib.o gzread.o gzwrite.o infback.o inffast.o inflate.o inftrees.o trees.o uncompr.o zutil.o
  arm-samsung-nucleuseabi-gcc -O3 -DNO_vsnprintf -o example example.o -L. libz.a
  /bada/arm-samsung-nucleuseabi/bin/../lib/gcc/arm-samsung-nucleuseabi/4.4.1/../../../../arm-samsung-nucleuseabi/bin/ld: example.o: relocation R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
  example.o: could not read symbols: Bad value
  collect2: ld returned 1 exit status
  make: *** [example] Error 1
  sửa lại makefile thành như sau

  # Makefile for zlib
  # Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly.
  # For conditions of distribution and use, see copyright notice in zlib.h

  # To compile and test, type:
  # ./configure; make test
  # Normally configure builds both a static and a shared library.
  # If you want to build just a static library, use: ./configure --static

  # To use the asm code, type:
  # cp contrib/asm?86/match.S ./match.S
  # make LOC=-DASMV OBJA=match.o

  # To install /usr/local/lib/libz.* and /usr/local/include/zlib.h, type:
  # make install
  # To install in $HOME instead of /usr/local, use:
  # make install prefix=$HOME

  CC=arm-samsung-nucleuseabi-gcc

  CFLAGS=-O3 -fPIC -DNO_vsnprintf
  #CFLAGS=-O -DMAX_WBITS=14 -DMAX_MEM_LEVEL=7
  #CFLAGS=-g -DDEBUG
  #CFLAGS=-O3 -Wall -Wwrite-strings -Wpointer-arith -Wconversion \
  # -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes

  SFLAGS=-O3 -fPIC -DNO_vsnprintf
  LDFLAGS= -L. libz.a
  TEST_LDFLAGS=-L. libz.a
  LDSHARED=arm-samsung-nucleuseabi-gcc
  CPP=arm-samsung-nucleuseabi-gcc -E

  STATICLIB=libz.a
  SHAREDLIB=
  SHAREDLIBV=
  SHAREDLIBM=
  LIBS=$(STATICLIB) $(SHAREDLIBV)

  AR=ar rc
  RANLIB=ranlib
  LDCONFIG=ldconfig
  LDSHAREDLIBC=-lc
  TAR=tar
  SHELL=/bin/sh
  EXE=

  prefix =/c/bada/zlib/ARM
  exec_prefix =${prefix}
  libdir =${exec_prefix}/lib
  sharedlibdir =${libdir}
  includedir =${prefix}/include
  mandir =${prefix}/share/man
  man3dir = ${mandir}/man3
  pkgconfigdir = ${libdir}/pkgconfig

  OBJC = adler32.o compress.o crc32.o deflate.o gzclose.o gzlib.o gzread.o \
  gzwrite.o infback.o inffast.o inflate.o inftrees.o trees.o uncompr.o zutil.o

  PIC_OBJC = adler32.lo compress.lo crc32.lo deflate.lo gzclose.lo gzlib.lo gzread.lo \
  gzwrite.lo infback.lo inffast.lo inflate.lo inftrees.lo trees.lo uncompr.lo zutil.lo

  # to use the asm code: make OBJA=match.o, PIC_OBJA=match.lo
  OBJA =
  PIC_OBJA =

  OBJS = $(OBJC) $(OBJA)

  PIC_OBJS = $(PIC_OBJC) $(PIC_OBJA)

  all: static

  static: example$(EXE) minigzip$(EXE)

  shared: examplesh$(EXE) minigzipsh$(EXE)

  all64: example64$(EXE) minigzip64$(EXE)

  check: test

  test: all teststatic

  teststatic: static
  @if echo hello world | ./minigzip | ./minigzip -d && ./example; then \
  echo ' *** zlib test OK ***'; \
  else \
  echo ' *** zlib test FAILED ***'; false; \
  fi
  -@rm -f foo.gz

  testshared: shared
  @LD_LIBRARY_PATH=`pwd`:$(LD_LIBRARY_PATH) ; export LD_LIBRARY_PATH; \
  LD_LIBRARYN32_PATH=`pwd`:$(LD_LIBRARYN32_PATH) ; export LD_LIBRARYN32_PATH; \
  DYLD_LIBRARY_PATH=`pwd`:$(DYLD_LIBRARY_PATH) ; export DYLD_LIBRARY_PATH; \
  SHLIB_PATH=`pwd`:$(SHLIB_PATH) ; export SHLIB_PATH; \
  if echo hello world | ./minigzipsh | ./minigzipsh -d && ./examplesh; then \
  echo ' *** zlib shared test OK ***'; \
  else \
  echo ' *** zlib shared test FAILED ***'; false; \
  fi
  -@rm -f foo.gz

  test64: all64
  @if echo hello world | ./minigzip64 | ./minigzip64 -d && ./example64; then \
  echo ' *** zlib 64-bit test OK ***'; \
  else \
  echo ' *** zlib 64-bit test FAILED ***'; false; \
  fi
  -@rm -f foo.gz

  libz.a: $(OBJS)
  $(AR) $@ $(OBJS)
  -@ ($(RANLIB) $@ || true) >/dev/null 2>&1

  match.o: match.S
  $(CPP) match.S > _match.s
  $(CC) -c _match.s
  mv _match.o match.o
  rm -f _match.s

  match.lo: match.S
  $(CPP) match.S > _match.s
  $(CC) -c -fPIC _match.s
  mv _match.o match.lo
  rm -f _match.s

  example64.o: example.c zlib.h zconf.h
  $(CC) $(CFLAGS) -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c -o $@ example.c

  minigzip64.o: minigzip.c zlib.h zconf.h
  $(CC) $(CFLAGS) -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c -o $@ minigzip.c

  .SUFFIXES: .lo

  .c.lo:
  -@mkdir objs 2>/dev/null || test -d objs
  $(CC) $(SFLAGS) -DPIC -c -o objs/$*.o $<
  -@mv objs/$*.o $@

  $(SHAREDLIBV): $(PIC_OBJS)
  $(LDSHARED) $(SFLAGS) -o $@ $(PIC_OBJS) $(LDSHAREDLIBC) $(LDFLAGS)
  rm -f $(SHAREDLIB) $(SHAREDLIBM)
  ln -s $@ $(SHAREDLIB)
  ln -s $@ $(SHAREDLIBM)
  -@rmdir objs

  example$(EXE): example.o $(STATICLIB)
  $(CC) $(CFLAGS) -o $@ example.o $(TEST_LDFLAGS)

  minigzip$(EXE): minigzip.o $(STATICLIB)
  $(CC) $(CFLAGS) -o $@ minigzip.o $(TEST_LDFLAGS)

  examplesh$(EXE): example.o $(SHAREDLIBV)
  $(CC) $(CFLAGS) -o $@ example.o -L. $(SHAREDLIBV)

  minigzipsh$(EXE): minigzip.o $(SHAREDLIBV)
  $(CC) $(CFLAGS) -o $@ minigzip.o -L. $(SHAREDLIBV)

  example64$(EXE): example64.o $(STATICLIB)
  $(CC) $(CFLAGS) -o $@ example64.o $(TEST_LDFLAGS)

  minigzip64$(EXE): minigzip64.o $(STATICLIB)
  $(CC) $(CFLAGS) -o $@ minigzip64.o $(TEST_LDFLAGS)

  install-libs: $(LIBS)
  -@if [ ! -d $(DESTDIR)$(exec_prefix) ]; then mkdir -p $(DESTDIR)$(exec_prefix); fi
  -@if [ ! -d $(DESTDIR)$(libdir) ]; then mkdir -p $(DESTDIR)$(libdir); fi
  -@if [ ! -d $(DESTDIR)$(sharedlibdir) ]; then mkdir -p $(DESTDIR)$(sharedlibdir); fi
  -@if [ ! -d $(DESTDIR)$(man3dir) ]; then mkdir -p $(DESTDIR)$(man3dir); fi
  -@if [ ! -d $(DESTDIR)$(pkgconfigdir) ]; then mkdir -p $(DESTDIR)$(pkgconfigdir); fi
  cp $(STATICLIB) $(DESTDIR)$(libdir)
  cp $(SHAREDLIBV) $(DESTDIR)$(sharedlibdir)
  cd $(DESTDIR)$(libdir); chmod u=rw,go=r $(STATICLIB)
  -@(cd $(DESTDIR)$(libdir); $(RANLIB) libz.a || true) >/dev/null 2>&1
  -@cd $(DESTDIR)$(sharedlibdir); if test "$(SHAREDLIBV)" -a -f $(SHAREDLIBV); then \
  chmod 755 $(SHAREDLIBV); \
  rm -f $(SHAREDLIB) $(SHAREDLIBM); \
  ln -s $(SHAREDLIBV) $(SHAREDLIB); \
  ln -s $(SHAREDLIBV) $(SHAREDLIBM); \
  ($(LDCONFIG) || true) >/dev/null 2>&1; \
  fi
  cp zlib.3 $(DESTDIR)$(man3dir)
  chmod 644 $(DESTDIR)$(man3dir)/zlib.3
  cp zlib.pc $(DESTDIR)$(pkgconfigdir)
  chmod 644 $(DESTDIR)$(pkgconfigdir)/zlib.pc
  # The ranlib in install is needed on NeXTSTEP which checks file times
  # ldconfig is for Linux

  install: install-libs
  -@if [ ! -d $(DESTDIR)$(includedir) ]; then mkdir -p $(DESTDIR)$(includedir); fi
  cp zlib.h zconf.h $(DESTDIR)$(includedir)
  chmod 644 $(DESTDIR)$(includedir)/zlib.h $(DESTDIR)$(includedir)/zconf.h

  uninstall:
  cd $(DESTDIR)$(includedir); rm -f zlib.h zconf.h
  cd $(DESTDIR)$(libdir); rm -f libz.a; \
  if test "$(SHAREDLIBV)" -a -f $(SHAREDLIBV); then \
  rm -f $(SHAREDLIBV) $(SHAREDLIB) $(SHAREDLIBM); \
  fi
  cd $(DESTDIR)$(man3dir); rm -f zlib.3
  cd $(DESTDIR)$(pkgconfigdir); rm -f zlib.pc

  docs: zlib.3.pdf

  zlib.3.pdf: zlib.3
  groff -mandoc -f H -T ps zlib.3 | ps2pdf - zlib.3.pdf

  zconf.h.in: zconf.h.cmakein
  sed "/^#cmakedefine/D" < zconf.h.cmakein > zconf.h.in
  touch -r zconf.h.cmakein zconf.h.in

  zconf: zconf.h.in
  cp -p zconf.h.in zconf.h

  mostlyclean: clean
  clean:
  rm -f *.o *.lo *~ \
  example$(EXE) minigzip$(EXE) examplesh$(EXE) minigzipsh$(EXE) \
  example64$(EXE) minigzip64$(EXE) \
  libz.* foo.gz so_locations \
  _match.s maketree contrib/infback9/*.o
  rm -rf objs

  maintainer-clean: distclean
  distclean: clean zconf docs
  rm -f Makefile zlib.pc
  -@rm -f .DS_Store
  -@printf 'all:\n\t-@echo "Please use ./configure first. Thank you."\n' > Makefile
  -@printf '\ndistclean:\n\tmake -f Makefile.in distclean\n' >> Makefile
  -@touch -r Makefile.in Makefile

  tags:
  etags *.[ch]

  depend:
  makedepend -- $(CFLAGS) -- *.[ch]

  # DO NOT DELETE THIS LINE -- make depend depends on it.

  adler32.o zutil.o: zutil.h zlib.h zconf.h
  gzclose.o gzlib.o gzread.o gzwrite.o: zlib.h zconf.h gzguts.h
  compress.o example.o minigzip.o uncompr.o: zlib.h zconf.h
  crc32.o: zutil.h zlib.h zconf.h crc32.h
  deflate.o: deflate.h zutil.h zlib.h zconf.h
  infback.o inflate.o: zutil.h zlib.h zconf.h inftrees.h inflate.h inffast.h inffixed.h
  inffast.o: zutil.h zlib.h zconf.h inftrees.h inflate.h inffast.h
  inftrees.o: zutil.h zlib.h zconf.h inftrees.h
  trees.o: deflate.h zutil.h zlib.h zconf.h trees.h

  adler32.lo zutil.lo: zutil.h zlib.h zconf.h
  gzclose.lo gzlib.lo gzread.lo gzwrite.lo: zlib.h zconf.h gzguts.h
  compress.lo example.lo minigzip.lo uncompr.lo: zlib.h zconf.h
  crc32.lo: zutil.h zlib.h zconf.h crc32.h
  deflate.lo: deflate.h zutil.h zlib.h zconf.h
  infback.lo inflate.lo: zutil.h zlib.h zconf.h inftrees.h inflate.h inffast.h inffixed.h
  inffast.lo: zutil.h zlib.h zconf.h inftrees.h inflate.h inffast.h
  inftrees.lo: zutil.h zlib.h zconf.h inftrees.h
  trees.lo: deflate.h zutil.h zlib.h zconf.h trees.h
  rồi gõ lại lệnh make

  chi tiết về cách khắc phục lỗi tại đây: HOWTO fix -fPIC errors http://www.gentoo.org/proj/en/base/a...?part=1&chap=3


  download zlib-1.2.5
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 11-08-2011 lúc 10:47 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Xử lý lỗi Cross-thread | Cross-thread operation not valid
  Gửi bởi sunflower trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 23-07-2012, 09:12 PM
 2. Hướng dẫn tạo static lib từ Ubuntu cho BADA
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Công cụ, Tài liệu lập trình trên Linux
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-03-2012, 05:33 PM
 3. dùng ubuntu build Lỗi jpeg shared object trong BADA ?
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-07-2011, 11:39 PM
 4. Hướng Dẫn Cross Compile Zlib-dev For Windows Trên Ubuntu
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-03-2011, 10:56 PM
 5. Hướng Dẫn Cross Compile Qt FrameWork Trên Ubuntu
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-03-2011, 03:31 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn