khi mình sử dụng setjmp hoặc longjmp trên bada SDK thì không được nhưng khi sử dụng trên toolchain linux thì được, nhưng khi build 1 static libs sử dụng setjmp sau đó include lên bada SDK ( trên windows ) thì lại bị lỗi
undefined reference to
có phải là do trên bada SDK các hàm đó không được public nên không call được ???

note: giống kiểu lỗi ở đây: http://developer.bada.com/badaforum/...=62&curPage=64