Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi porting openjpeg-1.4 lên samsung bada ???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  32

  Mặc định Lỗi porting openjpeg-1.4 lên samsung bada ???

  hi các bạn, mình học cách biên dịch openjpeg trên mạng = ubuntu,nhưng khi đưa static libs của nó vào sdk của bada thì bị lỗi

  Description Resource Path Location Type
  undefined reference to `_imp__opj_set_event_mgr@12' Form1.cpp /testOpenJpeg/src line 62 C/C++ Problem

  có cách nào tìm nguyên nhân lỗi vì sao không ??

  đây là project mình viết trên bada SDK  pkgdatadir = $(datadir)/openjpeg-1.4.0
  pkgincludedir = $(includedir)/openjpeg-1.4.0
  pkglibdir = $(libdir)/openjpeg-1.4.0
  pkglibexecdir = $(libexecdir)/openjpeg-1.4.0
  am__cd = CDPATH="$${ZSH_VERSION+.}$(PATH_SEPARATOR)" && cd
  install_sh_DATA = $(install_sh) -c -m 644
  install_sh_PROGRAM = $(install_sh) -c
  install_sh_SCRIPT = $(install_sh) -c
  INSTALL_HEADER = $(INSTALL_DATA)
  transform = $(program_transform_name)
  NORMAL_INSTALL = :
  PRE_INSTALL = :
  POST_INSTALL = :
  NORMAL_UNINSTALL = :
  PRE_UNINSTALL = :
  POST_UNINSTALL = :
  build_triplet = i686-pc-linux-gnu
  host_triplet = i686-pc-mingw32
  target_triplet = i686-pc-mingw32
  subdir = .
  DIST_COMMON = README $(am__configure_deps) $(srcdir)/Makefile.am \
  $(srcdir)/Makefile.in $(srcdir)/libopenjpeg.pc.in \
  $(srcdir)/opj_config.h.in $(top_srcdir)/configure INSTALL \
  config.guess config.sub depcomp install-sh ltmain.sh missing
  ACLOCAL_M4 = $(top_srcdir)/aclocal.m4
  am__aclocal_m4_deps = $(top_srcdir)/configure.ac
  am__configure_deps = $(am__aclocal_m4_deps) $(CONFIGURE_DEPENDENCIES) \
  $(ACLOCAL_M4)
  am__CONFIG_DISTCLEAN_FILES = config.status config.cache config.log \
  configure.lineno config.status.lineno
  mkinstalldirs = $(install_sh) -d
  CONFIG_HEADER = opj_config.h
  CONFIG_CLEAN_FILES = libopenjpeg.pc
  CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES =
  SOURCES =
  DIST_SOURCES =
  RECURSIVE_TARGETS = all-recursive check-recursive dvi-recursive \
  html-recursive info-recursive install-data-recursive \
  install-dvi-recursive install-exec-recursive \
  install-html-recursive install-info-recursive \
  install-pdf-recursive install-ps-recursive install-recursive \
  installcheck-recursive installdirs-recursive pdf-recursive \
  ps-recursive uninstall-recursive
  RECURSIVE_CLEAN_TARGETS = mostlyclean-recursive clean-recursive \
  distclean-recursive maintainer-clean-recursive
  AM_RECURSIVE_TARGETS = $(RECURSIVE_TARGETS:-recursive=) \
  $(RECURSIVE_CLEAN_TARGETS:-recursive=) tags TAGS ctags CTAGS \
  distdir dist dist-all distcheck
  ETAGS = etags
  CTAGS = ctags
  DIST_SUBDIRS = $(SUBDIRS)
  DISTFILES = $(DIST_COMMON) $(DIST_SOURCES) $(TEXINFOS) $(EXTRA_DIST)
  distdir = $(PACKAGE)-$(VERSION)
  top_distdir = $(distdir)
  am__remove_distdir = \
  { test ! -d "$(distdir)" \
  || { find "$(distdir)" -type d ! -perm -200 -exec chmod u+w {} ';' \
  && rm -fr "$(distdir)"; }; }
  am__relativize = \
  dir0=`pwd`; \
  sed_first='s,^\([^/]*\)/.*$$,\1,'; \
  sed_rest='s,^[^/]*/*,,'; \
  sed_last='s,^.*/\([^/]*\)$$,\1,'; \
  sed_butlast='s,/*[^/]*$$,,'; \
  while test -n "$$dir1"; do \
  first=`echo "$$dir1" | sed -e "$$sed_first"`; \
  if test "$$first" != "."; then \
  if test "$$first" = ".."; then \
  dir2=`echo "$$dir0" | sed -e "$$sed_last"`/"$$dir2"; \
  dir0=`echo "$$dir0" | sed -e "$$sed_butlast"`; \
  else \
  first2=`echo "$$dir2" | sed -e "$$sed_first"`; \
  if test "$$first2" = "$$first"; then \
  dir2=`echo "$$dir2" | sed -e "$$sed_rest"`; \
  else \
  dir2="../$$dir2"; \
  fi; \
  dir0="$$dir0"/"$$first"; \
  fi; \
  fi; \
  dir1=`echo "$$dir1" | sed -e "$$sed_rest"`; \
  done; \
  reldir="$$dir2"
  DIST_ARCHIVES = $(distdir).tar.gz
  GZIP_ENV = --best
  distuninstallcheck_listfiles = find . -type f -print
  distcleancheck_listfiles = find . -type f -print
  ACLOCAL = ${SHELL} /root/Desktop/openjpeg-1.4/missing --run aclocal-1.11
  AMTAR = ${SHELL} /root/Desktop/openjpeg-1.4/missing --run tar
  AR = i686-mingw32-ar
  AS = i686-mingw32-as
  AUTOCONF = ${SHELL} /root/Desktop/openjpeg-1.4/missing --run autoconf
  AUTOHEADER = ${SHELL} /root/Desktop/openjpeg-1.4/missing --run autoheader
  AUTOMAKE = ${SHELL} /root/Desktop/openjpeg-1.4/missing --run automake-1.11
  AWK = gawk
  BUILD_NR = 0
  CC = i686-mingw32-gcc
  CCDEPMODE = depmode=gcc3
  CFLAGS = -g -O2
  CPP = i686-mingw32-gcc -E
  CPPFLAGS =
  CXX = i686-mingw32-g++
  CXXCPP = i686-mingw32-g++ -E
  CXXDEPMODE = depmode=gcc3
  CXXFLAGS = -g -O2
  CYGPATH_W = echo
  DEFS = -DHAVE_CONFIG_H
  DEPDIR = .deps
  DLLTOOL = i686-mingw32-dlltool
  DSYMUTIL =
  DUMPBIN =
  ECHO_C =
  ECHO_N = -n
  ECHO_T =
  EGREP = /bin/grep -E
  EXEEXT = .exe
  FGREP = /bin/grep -F
  GREP = /bin/grep
  INSTALL = /usr/bin/install -c
  INSTALL_DATA = ${INSTALL} -m 644
  INSTALL_PROGRAM = ${INSTALL}
  INSTALL_SCRIPT = ${INSTALL}
  INSTALL_STRIP_PROGRAM = $(install_sh) -c -s
  JP3D_BUILD_NR = 0
  JP3D_MAJOR_NR = 1
  JP3D_MINOR_NR = 3
  LD = /bada/i686-mingw/i686-mingw32/bin/ld
  LDFLAGS =
  LIBOBJS =
  LIBPNG_CONFIG =
  LIBS = -lm
  LIBTOOL = $(SHELL) $(top_builddir)/libtool
  LIPO =
  LN_S = ln -s
  LTLIBOBJS =
  MAJOR_NR = 1
  MAKEINFO = ${SHELL} /root/Desktop/openjpeg-1.4/missing --run makeinfo
  MINOR_NR = 4
  MKDIR_P = /bin/mkdir -p
  NM = /bada/i686-mingw/bin/i686-mingw32-nm -B
  NMEDIT =
  OBJDUMP = i686-mingw32-objdump
  OBJEXT = o
  OTOOL =
  OTOOL64 =
  PACKAGE = openjpeg-1.4.0
  PACKAGE_BUGREPORT = http://code.google.com/p/openjpeg/
  PACKAGE_NAME = OpenJPEG
  PACKAGE_STRING = OpenJPEG 1.4.0
  PACKAGE_TARNAME = openjpeg-1.4.0
  PACKAGE_URL = http://www.openjpeg.org/
  PACKAGE_VERSION = 1.4.0
  PATH_SEPARATOR = :
  PKGCONFIG = /usr/bin/pkg-config
  RANLIB = i686-mingw32-ranlib
  SED = /bin/sed
  SET_MAKE =
  SHELL = /bin/bash
  STRIP = i686-mingw32-strip
  VERSION = 1.4.0
  abs_builddir = /root/Desktop/openjpeg-1.4
  abs_srcdir = /root/Desktop/openjpeg-1.4
  abs_top_builddir = /root/Desktop/openjpeg-1.4
  abs_top_srcdir = /root/Desktop/openjpeg-1.4
  ac_ct_CC =
  ac_ct_CXX =
  ac_ct_DUMPBIN =
  am__include = include
  am__leading_dot = .
  am__quote =
  am__tar = ${AMTAR} chof - "$$tardir"
  am__untar = ${AMTAR} xf -
  bindir = ${exec_prefix}/bin
  build = i686-pc-linux-gnu
  build_alias =
  build_cpu = i686
  build_os = linux-gnu
  build_vendor = pc
  builddir = .
  datadir = ${datarootdir}
  datarootdir = ${prefix}/share
  docdir = ${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}
  dvidir = ${docdir}
  exec_prefix = ${prefix}
  host = i686-pc-mingw32
  host_alias = i686-mingw32
  host_cpu = i686
  host_os = mingw32
  host_vendor = pc
  htmldir = ${docdir}
  includedir = ${prefix}/include
  infodir = ${datarootdir}/info
  install_sh = ${SHELL} /root/Desktop/openjpeg-1.4/install-sh
  jp3d_dir =
  jpwl_dir =
  lcms1includes =
  lcms1libs =
  lcms2includes =
  lcms2libs =
  libdir = ${exec_prefix}/lib
  libexecdir = ${exec_prefix}/libexec
  localedir = ${datarootdir}/locale
  localstatedir = ${prefix}/var
  mandir = ${datarootdir}/man
  mkdir_p = /bin/mkdir -p
  oldincludedir = /usr/include
  pdfdir = ${docdir}
  pngincludes =
  pnglibs =
  prefix = /bada/i686-mingw/i686-mingw32
  program_transform_name = s,x,x,
  psdir = ${docdir}
  sbindir = ${exec_prefix}/sbin
  sharedstatedir = ${prefix}/com
  srcdir = .
  sysconfdir = ${prefix}/etc
  target = i686-pc-mingw32
  target_alias =
  target_cpu = i686
  target_os = mingw32
  target_vendor = pc
  tiffincludes =
  tifflibs =
  top_build_prefix =
  top_builddir = .
  top_srcdir = .
  with_doxygen = no

  #OpenJPEG top source directory
  SUBDIRS = libopenjpeg codec mj2 doc
  pkgconf_dir = /usr/lib/pkgconfig
  all: opj_config.h
  $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) all-recursive

  .SUFFIXES:
  am--refresh:
  @:
  $(srcdir)/Makefile.in: $(srcdir)/Makefile.am $(am__configure_deps)
  @for dep in $?; do \
  case '$(am__configure_deps)' in \
  *$$dep*) \
  echo ' cd $(srcdir) && $(AUTOMAKE) --foreign'; \
  $(am__cd) $(srcdir) && $(AUTOMAKE) --foreign \
  && exit 0; \
  exit 1;; \
  esac; \
  done; \
  echo ' cd $(top_srcdir) && $(AUTOMAKE) --foreign Makefile'; \
  $(am__cd) $(top_srcdir) && \
  $(AUTOMAKE) --foreign Makefile
  .PRECIOUS: Makefile
  Makefile: $(srcdir)/Makefile.in $(top_builddir)/config.status
  @case '$?' in \
  *config.status*) \
  echo ' $(SHELL) ./config.status'; \
  $(SHELL) ./config.status;; \
  *) \
  echo ' cd $(top_builddir) && $(SHELL) ./config.status $@ $(am__depfiles_maybe)'; \
  cd $(top_builddir) && $(SHELL) ./config.status $@ $(am__depfiles_maybe);; \
  esac;

  $(top_builddir)/config.status: $(top_srcdir)/configure $(CONFIG_STATUS_DEPENDENCIES)
  $(SHELL) ./config.status --recheck

  $(top_srcdir)/configure: $(am__configure_deps)
  $(am__cd) $(srcdir) && $(AUTOCONF)
  $(ACLOCAL_M4): $(am__aclocal_m4_deps)
  $(am__cd) $(srcdir) && $(ACLOCAL) $(ACLOCAL_AMFLAGS)
  $(am__aclocal_m4_deps):

  opj_config.h: stamp-h1
  @if test ! -f $@; then \
  rm -f stamp-h1; \
  $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) stamp-h1; \
  else :; fi

  stamp-h1: $(srcdir)/opj_config.h.in $(top_builddir)/config.status
  @rm -f stamp-h1
  cd $(top_builddir) && $(SHELL) ./config.status opj_config.h
  $(srcdir)/opj_config.h.in: $(am__configure_deps)
  ($(am__cd) $(top_srcdir) && $(AUTOHEADER))
  rm -f stamp-h1
  touch $@

  distclean-hdr:
  -rm -f opj_config.h stamp-h1
  libopenjpeg.pc: $(top_builddir)/config.status $(srcdir)/libopenjpeg.pc.in
  cd $(top_builddir) && $(SHELL) ./config.status $@

  mostlyclean-libtool:
  -rm -f *.lo

  clean-libtool:
  -rm -rf .libs _libs

  distclean-libtool:
  -rm -f libtool config.lt

  # This directory's subdirectories are mostly independent; you can cd
  # into them and run `make' without going through this Makefile.
  # To change the values of `make' variables: instead of editing Makefiles,
  # (1) if the variable is set in `config.status', edit `config.status'
  # (which will cause the Makefiles to be regenerated when you run `make');
  # (2) otherwise, pass the desired values on the `make' command line.
  $(RECURSIVE_TARGETS):
  @fail= failcom='exit 1'; \
  for f in x $$MAKEFLAGS; do \
  case $$f in \
  *=* | --[!k]*);; \
  *k*) failcom='fail=yes';; \
  esac; \
  done; \
  dot_seen=no; \
  target=`echo $@ | sed s/-recursive//`; \
  list='$(SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
  echo "Making $$target in $$subdir"; \
  if test "$$subdir" = "."; then \
  dot_seen=yes; \
  local_target="$$target-am"; \
  else \
  local_target="$$target"; \
  fi; \
  ($(am__cd) $$subdir && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) $$local_target) \
  || eval $$failcom; \
  done; \
  if test "$$dot_seen" = "no"; then \
  $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) "$$target-am" || exit 1; \
  fi; test -z "$$fail"

  $(RECURSIVE_CLEAN_TARGETS):
  @fail= failcom='exit 1'; \
  for f in x $$MAKEFLAGS; do \
  case $$f in \
  *=* | --[!k]*);; \
  *k*) failcom='fail=yes';; \
  esac; \
  done; \
  dot_seen=no; \
  case "$@" in \
  distclean-* | maintainer-clean-*) list='$(DIST_SUBDIRS)' ;; \
  *) list='$(SUBDIRS)' ;; \
  esac; \
  rev=''; for subdir in $$list; do \
  if test "$$subdir" = "."; then :; else \
  rev="$$subdir $$rev"; \
  fi; \
  done; \
  rev="$$rev ."; \
  target=`echo $@ | sed s/-recursive//`; \
  for subdir in $$rev; do \
  echo "Making $$target in $$subdir"; \
  if test "$$subdir" = "."; then \
  local_target="$$target-am"; \
  else \
  local_target="$$target"; \
  fi; \
  ($(am__cd) $$subdir && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) $$local_target) \
  || eval $$failcom; \
  done && test -z "$$fail"
  tags-recursive:
  list='$(SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
  test "$$subdir" = . || ($(am__cd) $$subdir && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) tags); \
  done
  ctags-recursive:
  list='$(SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
  test "$$subdir" = . || ($(am__cd) $$subdir && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) ctags); \
  done

  ID: $(HEADERS) $(SOURCES) $(LISP) $(TAGS_FILES)
  list='$(SOURCES) $(HEADERS) $(LISP) $(TAGS_FILES)'; \
  unique=`for i in $$list; do \
  if test -f "$$i"; then echo $$i; else echo $(srcdir)/$$i; fi; \
  done | \
  $(AWK) '{ files[$$0] = 1; nonempty = 1; } \
  END { if (nonempty) { for (i in files) print i; }; }'`; \
  mkid -fID $$unique
  tags: TAGS

  TAGS: tags-recursive $(HEADERS) $(SOURCES) opj_config.h.in $(TAGS_DEPENDENCIES) \
  $(TAGS_FILES) $(LISP)
  set x; \
  here=`pwd`; \
  if ($(ETAGS) --etags-include --version) >/dev/null 2>&1; then \
  include_option=--etags-include; \
  empty_fix=.; \
  else \
  include_option=--include; \
  empty_fix=; \
  fi; \
  list='$(SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
  if test "$$subdir" = .; then :; else \
  test ! -f $$subdir/TAGS || \
  set "$$@" "$$include_option=$$here/$$subdir/TAGS"; \
  fi; \
  done; \
  list='$(SOURCES) $(HEADERS) opj_config.h.in $(LISP) $(TAGS_FILES)'; \
  unique=`for i in $$list; do \
  if test -f "$$i"; then echo $$i; else echo $(srcdir)/$$i; fi; \
  done | \
  $(AWK) '{ files[$$0] = 1; nonempty = 1; } \
  END { if (nonempty) { for (i in files) print i; }; }'`; \
  shift; \
  if test -z "$(ETAGS_ARGS)$$*$$unique"; then :; else \
  test -n "$$unique" || unique=$$empty_fix; \
  if test $$# -gt 0; then \
  $(ETAGS) $(ETAGSFLAGS) $(AM_ETAGSFLAGS) $(ETAGS_ARGS) \
  "$$@" $$unique; \
  else \
  $(ETAGS) $(ETAGSFLAGS) $(AM_ETAGSFLAGS) $(ETAGS_ARGS) \
  $$unique; \
  fi; \
  fi
  ctags: CTAGS
  CTAGS: ctags-recursive $(HEADERS) $(SOURCES) opj_config.h.in $(TAGS_DEPENDENCIES) \
  $(TAGS_FILES) $(LISP)
  list='$(SOURCES) $(HEADERS) opj_config.h.in $(LISP) $(TAGS_FILES)'; \
  unique=`for i in $$list; do \
  if test -f "$$i"; then echo $$i; else echo $(srcdir)/$$i; fi; \
  done | \
  $(AWK) '{ files[$$0] = 1; nonempty = 1; } \
  END { if (nonempty) { for (i in files) print i; }; }'`; \
  test -z "$(CTAGS_ARGS)$$unique" \
  || $(CTAGS) $(CTAGSFLAGS) $(AM_CTAGSFLAGS) $(CTAGS_ARGS) \
  $$unique

  GTAGS:
  here=`$(am__cd) $(top_builddir) && pwd` \
  && $(am__cd) $(top_srcdir) \
  && gtags -i $(GTAGS_ARGS) "$$here"

  distclean-tags:
  -rm -f TAGS ID GTAGS GRTAGS GSYMS GPATH tags

  distdir: $(DISTFILES)
  $(am__remove_distdir)
  test -d "$(distdir)" || mkdir "$(distdir)"
  @srcdirstrip=`echo "$(srcdir)" | sed 's/[].[^$$\\*]/\\\\&/g'`; \
  topsrcdirstrip=`echo "$(top_srcdir)" | sed 's/[].[^$$\\*]/\\\\&/g'`; \
  list='$(DISTFILES)'; \
  dist_files=`for file in $$list; do echo $$file; done | \
  sed -e "s|^$$srcdirstrip/||;t" \
  -e "s|^$$topsrcdirstrip/|$(top_builddir)/|;t"`; \
  case $$dist_files in \
  */*) $(MKDIR_P) `echo "$$dist_files" | \
  sed '/\//!d;s|^|$(distdir)/|;s,/[^/]*$$,,' | \
  sort -u` ;; \
  esac; \
  for file in $$dist_files; do \
  if test -f $$file || test -d $$file; then d=.; else d=$(srcdir); fi; \
  if test -d $$d/$$file; then \
  dir=`echo "/$$file" | sed -e 's,/[^/]*$$,,'`; \
  if test -d "$(distdir)/$$file"; then \
  find "$(distdir)/$$file" -type d ! -perm -700 -exec chmod u+rwx {} \;; \
  fi; \
  if test -d $(srcdir)/$$file && test $$d != $(srcdir); then \
  cp -fpR $(srcdir)/$$file "$(distdir)$$dir" || exit 1; \
  find "$(distdir)/$$file" -type d ! -perm -700 -exec chmod u+rwx {} \;; \
  fi; \
  cp -fpR $$d/$$file "$(distdir)$$dir" || exit 1; \
  else \
  test -f "$(distdir)/$$file" \
  || cp -p $$d/$$file "$(distdir)/$$file" \
  || exit 1; \
  fi; \
  done
  @list='$(DIST_SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
  if test "$$subdir" = .; then :; else \
  test -d "$(distdir)/$$subdir" \
  || $(MKDIR_P) "$(distdir)/$$subdir" \
  || exit 1; \
  fi; \
  done
  @list='$(DIST_SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
  if test "$$subdir" = .; then :; else \
  dir1=$$subdir; dir2="$(distdir)/$$subdir"; \
  $(am__relativize); \
  new_distdir=$$reldir; \
  dir1=$$subdir; dir2="$(top_distdir)"; \
  $(am__relativize); \
  new_top_distdir=$$reldir; \
  echo " (cd $$subdir && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) top_distdir="$$new_top_distdir" distdir="$$new_distdir" \\"; \
  echo " am__remove_distdir=: am__skip_length_check=: am__skip_mode_fix=: distdir)"; \
  ($(am__cd) $$subdir && \
  $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) \
  top_distdir="$$new_top_distdir" \
  distdir="$$new_distdir" \
  am__remove_distdir=: \
  am__skip_length_check=: \
  am__skip_mode_fix=: \
  distdir) \
  || exit 1; \
  fi; \
  done
  -test -n "$(am__skip_mode_fix)" \
  || find "$(distdir)" -type d ! -perm -755 \
  -exec chmod u+rwx,go+rx {} \; -o \
  ! -type d ! -perm -444 -links 1 -exec chmod a+r {} \; -o \
  ! -type d ! -perm -400 -exec chmod a+r {} \; -o \
  ! -type d ! -perm -444 -exec $(install_sh) -c -m a+r {} {} \; \
  || chmod -R a+r "$(distdir)"
  dist-gzip: distdir
  tardir=$(distdir) && $(am__tar) | GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -c >$(distdir).tar.gz
  $(am__remove_distdir)

  dist-bzip2: distdir
  tardir=$(distdir) && $(am__tar) | bzip2 -9 -c >$(distdir).tar.bz2
  $(am__remove_distdir)

  dist-lzma: distdir
  tardir=$(distdir) && $(am__tar) | lzma -9 -c >$(distdir).tar.lzma
  $(am__remove_distdir)

  dist-xz: distdir
  tardir=$(distdir) && $(am__tar) | xz -c >$(distdir).tar.xz
  $(am__remove_distdir)

  dist-tarZ: distdir
  tardir=$(distdir) && $(am__tar) | compress -c >$(distdir).tar.Z
  $(am__remove_distdir)

  dist-shar: distdir
  shar $(distdir) | GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -c >$(distdir).shar.gz
  $(am__remove_distdir)

  dist-zip: distdir
  -rm -f $(distdir).zip
  zip -rq $(distdir).zip $(distdir)
  $(am__remove_distdir)

  dist dist-all: distdir
  tardir=$(distdir) && $(am__tar) | GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -c >$(distdir).tar.gz
  $(am__remove_distdir)

  # This target untars the dist file and tries a VPATH configuration. Then
  # it guarantees that the distribution is self-contained by making another
  # tarfile.
  distcheck: dist
  case '$(DIST_ARCHIVES)' in \
  *.tar.gz*) \
  GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -dc $(distdir).tar.gz | $(am__untar) ;;\
  *.tar.bz2*) \
  bzip2 -dc $(distdir).tar.bz2 | $(am__untar) ;;\
  *.tar.lzma*) \
  lzma -dc $(distdir).tar.lzma | $(am__untar) ;;\
  *.tar.xz*) \
  xz -dc $(distdir).tar.xz | $(am__untar) ;;\
  *.tar.Z*) \
  uncompress -c $(distdir).tar.Z | $(am__untar) ;;\
  *.shar.gz*) \
  GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -dc $(distdir).shar.gz | unshar ;;\
  *.zip*) \
  unzip $(distdir).zip ;;\
  esac
  chmod -R a-w $(distdir); chmod a+w $(distdir)
  mkdir $(distdir)/_build
  mkdir $(distdir)/_inst
  chmod a-w $(distdir)
  test -d $(distdir)/_build || exit 0; \
  dc_install_base=`$(am__cd) $(distdir)/_inst && pwd | sed -e 's,^[^:\\/]:[\\/],/,'` \
  && dc_destdir="$${TMPDIR-/tmp}/am-dc-$$$$/" \
  && am__cwd=`pwd` \
  && $(am__cd) $(distdir)/_build \
  && ../configure --srcdir=.. --prefix="$$dc_install_base" \
  $(DISTCHECK_CONFIGURE_FLAGS) \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) dvi \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) check \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) install \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) installcheck \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) uninstall \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) distuninstallcheck_dir="$$dc_install_base" \
  distuninstallcheck \
  && chmod -R a-w "$$dc_install_base" \
  && ({ \
  (cd ../.. && umask 077 && mkdir "$$dc_destdir") \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) DESTDIR="$$dc_destdir" install \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) DESTDIR="$$dc_destdir" uninstall \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) DESTDIR="$$dc_destdir" \
  distuninstallcheck_dir="$$dc_destdir" distuninstallcheck; \
  } || { rm -rf "$$dc_destdir"; exit 1; }) \
  && rm -rf "$$dc_destdir" \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) dist \
  && rm -rf $(DIST_ARCHIVES) \
  && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) distcleancheck \
  && cd "$$am__cwd" \
  || exit 1
  $(am__remove_distdir)
  @(echo "$(distdir) archives ready for distribution: "; \
  list='$(DIST_ARCHIVES)'; for i in $$list; do echo $$i; done) | \
  sed -e 1h -e 1s/./=/g -e 1p -e 1x -e '$$p' -e '$$x'
  distuninstallcheck:
  @$(am__cd) '$(distuninstallcheck_dir)' \
  && test `$(distuninstallcheck_listfiles) | wc -l` -le 1 \
  || { echo "ERROR: files left after uninstall:" ; \
  if test -n "$(DESTDIR)"; then \
  echo " (check DESTDIR support)"; \
  fi ; \
  $(distuninstallcheck_listfiles) ; \
  exit 1; } >&2
  distcleancheck: distclean
  @if test '$(srcdir)' = . ; then \
  echo "ERROR: distcleancheck can only run from a VPATH build" ; \
  exit 1 ; \
  fi
  @test `$(distcleancheck_listfiles) | wc -l` -eq 0 \
  || { echo "ERROR: files left in build directory after distclean:" ; \
  $(distcleancheck_listfiles) ; \
  exit 1; } >&2
  check-am: all-am
  check: check-recursive
  all-am: Makefile opj_config.h
  installdirs: installdirs-recursive
  installdirs-am:
  install: install-recursive
  install-exec: install-exec-recursive
  install-data: install-data-recursive
  uninstall: uninstall-recursive

  install-am: all-am
  @$(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) install-exec-am install-data-am

  installcheck: installcheck-recursive
  install-strip:
  $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) INSTALL_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" \
  install_sh_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" INSTALL_STRIP_FLAG=-s \
  `test -z '$(STRIP)' || \
  echo "INSTALL_PROGRAM_ENV=STRIPPROG='$(STRIP)'"` install
  mostlyclean-generic:

  clean-generic:

  distclean-generic:
  -test -z "$(CONFIG_CLEAN_FILES)" || rm -f $(CONFIG_CLEAN_FILES)
  -test . = "$(srcdir)" || test -z "$(CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES)" || rm -f $(CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES)

  maintainer-clean-generic:
  @echo "This command is intended for maintainers to use"
  @echo "it deletes files that may require special tools to rebuild."
  clean: clean-recursive

  clean-am: clean-generic clean-libtool clean-local mostlyclean-am

  distclean: distclean-recursive
  -rm -f $(am__CONFIG_DISTCLEAN_FILES)
  -rm -f Makefile
  distclean-am: clean-am distclean-generic distclean-hdr \
  distclean-libtool distclean-local distclean-tags

  dvi: dvi-recursive

  dvi-am:

  html: html-recursive

  html-am:

  info: info-recursive

  info-am:

  install-data-am:
  @$(NORMAL_INSTALL)
  $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) install-data-hook
  install-dvi: install-dvi-recursive

  install-dvi-am:

  install-exec-am:

  install-html: install-html-recursive

  install-html-am:

  install-info: install-info-recursive

  install-info-am:

  install-man:

  install-pdf: install-pdf-recursive

  install-pdf-am:

  install-ps: install-ps-recursive

  install-ps-am:

  installcheck-am:

  maintainer-clean: maintainer-clean-recursive
  -rm -f $(am__CONFIG_DISTCLEAN_FILES)
  -rm -rf $(top_srcdir)/autom4te.cache
  -rm -f Makefile
  maintainer-clean-am: distclean-am maintainer-clean-generic

  mostlyclean: mostlyclean-recursive

  mostlyclean-am: mostlyclean-generic mostlyclean-libtool

  pdf: pdf-recursive

  pdf-am:

  ps: ps-recursive

  ps-am:

  uninstall-am:
  @$(NORMAL_INSTALL)
  $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) uninstall-hook
  .MAKE: $(RECURSIVE_CLEAN_TARGETS) $(RECURSIVE_TARGETS) all \
  ctags-recursive install-am install-data-am install-strip \
  tags-recursive uninstall-am

  .PHONY: $(RECURSIVE_CLEAN_TARGETS) $(RECURSIVE_TARGETS) CTAGS GTAGS \
  all all-am am--refresh check check-am clean clean-generic \
  clean-libtool clean-local ctags ctags-recursive dist dist-all \
  dist-bzip2 dist-gzip dist-lzma dist-shar dist-tarZ dist-xz \
  dist-zip distcheck distclean distclean-generic distclean-hdr \
  distclean-libtool distclean-local distclean-tags \
  distcleancheck distdir distuninstallcheck dvi dvi-am html \
  html-am info info-am install install-am install-data \
  install-data-am install-data-hook install-dvi install-dvi-am \
  install-exec install-exec-am install-html install-html-am \
  install-info install-info-am install-man install-pdf \
  install-pdf-am install-ps install-ps-am install-strip \
  installcheck installcheck-am installdirs installdirs-am \
  maintainer-clean maintainer-clean-generic mostlyclean \
  mostlyclean-generic mostlyclean-libtool pdf pdf-am ps ps-am \
  tags tags-recursive uninstall uninstall-am uninstall-hook


  clean-local:
  @rm -rf bin
  @l='$(SUBDIRS)'; for f in $$l ; do \
  rm -f $$f/.report.txt ; \
  done

  distclean-local: clean-local

  install-data-hook:
  @echo ""
  @l='$(SUBDIRS)'; for f in $$l ; do \
  cat $$f/.report.txt ; \
  done
  @echo ""
  @echo "Installing: libopenjpeg1.pc $(pkgconf_dir)"
  @echo ""
  @$(INSTALL) -d $(pkgconf_dir)
  @cp libopenjpeg.pc $(pkgconf_dir)/libopenjpeg1.pc
  @(cd $(pkgconf_dir) && $(RM) libopenjpeg.pc && \
  $(LN_S) libopenjpeg1.pc libopenjpeg.pc)

  uninstall-hook:
  @(cd $(pkgconf_dir) && $(RM) libopenjpeg.pc libopenjpeg1.pc)

  # Tell versions [3.59,3.63) of GNU make to not export all variables.
  # Otherwise a system limit (for SysV at least) may be exceeded.
  .NOEXPORT:
  Code:
  #ifndef _JBIG2_OS_TYPES_H
  #define _JBIG2_OS_TYPES_H
  
  #include <stdio.h>
  # include <sys/types.h>
    typedef unsigned char uint8_t;
    typedef unsigned short uint16_t;
    typedef unsigned int  uint32_t;
    typedef signed char  int8_t;
    typedef signed short  int16_t;
   typedef signed int   int32_t;
  
  #endif
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Iphone4 : 11-08-2011 lúc 05:47 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  32

  hic, tìm hiểu thì do thằng dllimport, stdcall ....
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Iphone4 : 11-08-2011 lúc 04:45 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Samsung Wave S8500- hệ điều hành Bada, vổ nhôm sang trọng, giá tốt
  Gửi bởi vit33pro trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-11-2012, 03:09 PM
 2. Samsung Bada cao cấp
  Gửi bởi asherbyhy trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-11-2011, 10:24 PM
 3. kiểu dữ liệu uint8_t trong BADA samsung ?
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-07-2011, 02:07 PM
 4. Cuộc thi viết ứng dụng trên nền tảng Bada - SAMSUNG
  Gửi bởi Kachjusha trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 20-09-2010, 08:44 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn