undefined reference to `_impure_ptr' testjbig2dec line 69, external location: F:\bada1.2.1\IDE\src\libjbig2dec\src\jbig2.c C/C++ Problem
thông báo lỗi kiểu này trong eclipse bada thường do nguyên nhân gì vậy ???