mình có một ứng dụng APP1 linker đến thư viện static1.a
sau đó static1.a lại cần 1 hàm ở thư viện static2.a

mình cùng add 2 thư viện static2.a, static1.a vào peọect của ứng dụng APP1 , nhưng khi add vào và call thì bị lỗi


Description Resource Path Location Type
undefined reference to `pdf_run_page(pdf_xref_s*, pdf_page_s*, fz_device_s*, fz_matrix_s)' testbada.cpp /testbada/src line 58 C/C++ Problem
undefined reference to `pdf_run_page(pdf_xref_s*, pdf_page_s*, fz_device_s*, fz_matrix_s)' testbada.cpp /testbada/src line 91 C/C++ Problem
undefined reference to `pdf_open_xref(pdf_xref_s**, char*, char*)' testbada.cpp /testbada/src line 128 C/C++ Problem
undefined reference to `pdf_load_page(pdf_page_s**, pdf_xref_s*, int)' testbada.cpp /testbada/src line 48 C/C++ Problem
undefined reference to `pdf_load_page_tree(pdf_xref_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 129 C/C++ Problem
undefined reference to `pdf_free_xref(pdf_xref_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 132 C/C++ Problem
undefined reference to `pdf_free_page(pdf_page_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 107 C/C++ Problem
undefined reference to `pdf_age_store(pdf_store_s*, int)' testbada.cpp /testbada/src line 109 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_write_png(fz_pixmap_s*, char*, int)' testbada.cpp /testbada/src line 98 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_translate(float, float)' testbada.cpp /testbada/src line 72 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_transform_rect(fz_matrix_s, fz_rect_s)' testbada.cpp /testbada/src line 76 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_set_aa_level(int)' testbada.cpp /testbada/src line 120 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_scale(float, float)' testbada.cpp /testbada/src line 73 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_round_rect(fz_rect_s)' testbada.cpp /testbada/src line 76 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_rotate(float)' testbada.cpp /testbada/src line 74 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_rotate(float)' testbada.cpp /testbada/src line 75 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_rethrow_imp(char const*, int, char const*, int, char*, ...)' testbada.cpp /testbada/src line 50 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_rethrow_imp(char const*, int, char const*, int, char*, ...)' testbada.cpp /testbada/src line 60 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_new_pixmap_with_rect(fz_colorspace_s*, fz_bbox_s)' testbada.cpp /testbada/src line 80 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_new_list_device(fz_display_list_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 57 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_new_glyph_cache()' testbada.cpp /testbada/src line 125 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_new_draw_device(fz_glyph_cache_s*, fz_pixmap_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 87 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_new_display_list()' testbada.cpp /testbada/src line 56 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_free_glyph_cache(fz_glyph_cache_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 133 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_free_display_list(fz_display_list_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 105 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_free_device(fz_device_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 61 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_free_device(fz_device_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 92 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_flush_warnings()' testbada.cpp /testbada/src line 111 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_flush_warnings()' testbada.cpp /testbada/src line 135 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_execute_display_list(fz_display_list_s*, fz_device_s*, fz_matrix_s, fz_bbox_s)' testbada.cpp /testbada/src line 89 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_drop_pixmap(fz_pixmap_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 101 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_concat(fz_matrix_s, fz_matrix_s)' testbada.cpp /testbada/src line 73 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_concat(fz_matrix_s, fz_matrix_s)' testbada.cpp /testbada/src line 74 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_concat(fz_matrix_s, fz_matrix_s)' testbada.cpp /testbada/src line 75 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_clear_pixmap(fz_pixmap_s*)' testbada.cpp /testbada/src line 83 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_clear_pixmap_with_color(fz_pixmap_s*, int)' testbada.cpp /testbada/src line 85 C/C++ Problem
undefined reference to `fz_accelerate()' testbada.cpp /testbada/src line 123 C/C++ Problem
make: *** [testbada.exe] Error 1 testbada line 0 C/C++ Problem