Mình hiện đang sử dụng C Free 5.0 nhưng không hiểu tại sao không sử dụng được STL.