mình muốn đọc lên 1 chuỗi data các ký tự được mã hóa theo 1 kiểu font, mình muốn dùng libs freetype để đọc lên font đó là gì ???
mình thấy có hàm FT_Get_X11_Font_Format nhưng không rõ nếu trên bada sẽ phải sửa thế nào, vì hàm đó có vẻ như chỉ chạy trên X11