Chào các bạn,
mình đang viết ứng dụng tự động đăng nhập email.
Nhưng khi viết bình thường thì không vấn đề gì. Khi mình dùng thread thì lại phát sinh lỗi như trên tiêu đề mình đã ghi. không biết bạn nào xử lý giúp mình lỗi này với.
Code:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Thread t1 = new Thread(GoGo1);
      t1.Start();
    }
    private void GoGo1()
    {
      webBrowser1.Navigate("http://mail.yahoo.com");
      while (webBrowser1.ReadyState != WebBrowserReadyState.Complete)
      {
        Application.DoEvents();
      }
      //login
    }
lỗi ngay dòng này: while (webBrowser1.ReadyState != WebBrowserReadyState.Complete)
Xin cảm ơn!