Mình mới bắt đầu "nghiên cứu" lập trình gửi email trong C Sharp, đã code thử một ứng dụng nhỏ để test thử thì nảy sinh vấn đề là: chương trình đó chỉ gửi được mail khi sử dụng đường truyền kết nối Internet thông thường, còn trong trường hợp sử dụng đường truyền kết nối Internet ở trường có proxy thì không gửi được.

Đây là source code chương trình demo:

Code:
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Net.Sockets;

namespace EmailSender
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        MailMessage mail = new MailMessage();        
        SmtpClient client = new SmtpClient();
        
        mail.From = new MailAddress("tanvanmanh@gmail.com");
        mail.To.Add("tanvanmanh@gmail.com");
        mail.Subject = "Test Mail";
        mail.Body = "This is for testing SMTP mail from GMAIL";

        client.Host = "smtp.gmail.com";
        client.Port = 587;       
        client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
        client.UseDefaultCredentials = false;
        client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("tanvanmanh", "manh28590");
        client.EnableSsl = true;

        client.Send(mail);
        MessageBox.Show("mail Send");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }

    }
  }
}
Mọi người xem xét đưa ra cách giải quyết giúp mình với. Cảm ơn mọi người rất nhiều.