Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Chuyển Code từ VB quan C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  21

  Mặc định Chuyển Code từ VB quan C#

  Mình tìm đựoc 1 đoạn code trên mạng có chức năng chuyển tiền số thành tiền bằng chữ những hàm này viết bằng VB. Mình muốn chuyển sang C# nhưng 1 số chỗ chưa chuyển sang đựoc nên chưa chạy đựoc trên C#. Mình gửi nên đây ai biết thì chuyển giúp mình với .Cảm ơn nhiều


  VBNET Code:
  1. '======================================================
  2. Hàm này dùng để đưa một số bất kỳ (có dấu chấm thập phân) về dạng chuẩn
  3. (không có dấu thập phân)
  4. '======================================================
  5. Function Doisangsochuan(BaoNhieu)
  6.     BaoNhieu = Trim(BaoNhieu)
  7.     'Cat bỏ khoảng trống
  8.     Do While InStr(1,BaoNhieu," ") > 0
  9.         BaoNhieu = Mid(BaoNhieu, 1, InStr(1, BaoNhieu, " ") - 1) & Mid(BaoNhieu, InStr(1, BaoNhieu, " ") + 1)
  10.     Loop
  11.     Do While InStr(1, BaoNhieu, ".") > 0
  12.      BaoNhieu = Mid(BaoNhieu, 1, InStr(1, BaoNhieu, ".") - 1) & Mid(BaoNhieu, InStr(1, BaoNhieu, ".") + 1)
  13.     Loop
  14.     Doisangsochuan = BaoNhieu    
  15. End Function
  16.  
  17. '=====================================================
  18. 'Hàm này dùng để đổi tiền từ số sang chuẩn
  19. '=====================================================
  20. Function Tienchu(so)
  21.   Dim sotien, Hang, Donvi, Dem, tien
  22.   Dim Ketquacc
  23.   Dim n, Nhom, K    
  24.   Hang = Array("None", "trăm", "mươi", "gì đó")
  25.   Donvi = Array("None", "ngàn tỷ", "tỷ", "triệu", "ngàn", "đồng", "")
  26.   Dem = Array("None", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín")
  27.   sotien = CStr(Cdbl(Doisangsochuan(so)))        'Đưa số về dạng chuẩn ko có dấu phân cách        
  28.   dai = len(sotien)
  29.   If Cdbl(sotien) = 0 then
  30.      Ketquacc = "Không đồng"
  31.   Else  ' sotien khác 0
  32.      sotien = Abs(sotien) & ".00"
  33.      sotien = Right(Space(15) & sotien, 18) ' Lay tong cong 18 ky tu
  34.   For n = 1 to 6
  35.         Nhom = Mid(sotien, (n * 3) - 2, 3)
  36.         If Nhom <> Space(3) Then
  37.            Select Case Nhom
  38.     Case "000"
  39.                    If n = 5 Then
  40.                  chu = "đồng" & Space(1)
  41.         Else
  42.                      chu = Space(0)
  43.                    End If
  44.                 Case ".00"
  45.                      chu = ""                    
  46.     Case Else    
  47.                      S1 = Left(Nhom, 1) : S2 = Mid(Nhom, 2, 1) : S3 = Right(Nhom, 1)
  48.                      chu = Space(0) : Hang(3) = Donvi(n)
  49.                      For K = 1 To 3
  50.                            dich = Space(0)
  51.                            If (Mid(Nhom, K, 1) <> " ") then
  52.                              S = Cint(Mid(Nhom, K, 1))                              
  53.                                 If S > 0 Then
  54.                        dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(K) & Space(1)
  55.                     Else
  56.                                    If (K = 1) And (n > 1) And (n < 6) Then
  57.                                      dich = "không" & Space(1) & Hang(K) & Space(1)
  58.                                    End If
  59.                                End If
  60.                                 Select Case K
  61.                                        Case 2 And S = 1
  62.                                            dich = "mười" & Space(1)
  63.                                      Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
  64.                                         dich = Hang(K) & Space(1)
  65.                                    Case 3 And S = 5 And s2 <> Space(1) And s2 <> "0"
  66.                                        dich = "l" & Mid(dich, 2)
  67.                                     Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
  68.                                      If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And n = 5) Then
  69.                                          dich = "lẻ" & Space(1)
  70.                                        End If
  71.                                  End Select    ' Của K
  72.                                              chu = chu & dich                                  
  73.                          End if  'Của S khác " "                              
  74.                         Next         'K
  75.             Vitri = InStr(chu, "mươi một")
  76.              If Vitri > 0 Then
  77.                            chu = Thaythechuoi(chu,"mươi một","mươi mốt")                  
  78.              End If
  79.                          Ketqua = Ketqua & chu                                                    
  80.                     End Select
  81.     End if            
  82.              Next    ' Của n
  83.            End if
  84.            Ketquacc = UCase(Left(Ketqua, 1)) & Trim(Mid(Ketqua, 2))
  85.            if Instr(Ketquacc,"đồng") = 0 then
  86.     Ketquacc = Ketquacc & " đồng"
  87.            End if    
  88.      Tienchu = Ketquacc
  89. End Function

  =================================================
  Chú ý lần sau cho code vào tag code - Sunflower
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sunflower : 18-03-2008 lúc 04:44 PM. Lý do: nhắc nhở

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  88

  Lấy trang web chuyển đại hy vọng được
  Visual C# Code:
  1. public object Doisangsochuan(object BaoNhieu)
  2. {
  3.     BaoNhieu = Strings.Trim(BaoNhieu);
  4.     //Cat bỏ khoảng trống
  5.     while (Strings.InStr(1, BaoNhieu, " ") > 0) {
  6.         BaoNhieu = Strings.Mid(BaoNhieu, 1, Strings.InStr(1, BaoNhieu, " ") - 1) + Strings.Mid(BaoNhieu, Strings.InStr(1, BaoNhieu, " ") + 1);
  7.     }
  8.     while (Strings.InStr(1, BaoNhieu, ".") > 0) {
  9.         BaoNhieu = Strings.Mid(BaoNhieu, 1, Strings.InStr(1, BaoNhieu, ".") - 1) + Strings.Mid(BaoNhieu, Strings.InStr(1, BaoNhieu, ".") + 1);
  10.     }
  11.     return BaoNhieu;
  12. }
  13.  
  14. //================================================= ====
  15. //Hàm này dùng để đổi tiền từ số sang chuẩn
  16. //================================================= ====
  17. public object Tienchu(object so)
  18. {
  19.     object sotien;
  20.     object Hang;
  21.     object Donvi;
  22.     object Dem;
  23.     object tien;
  24.     object Ketquacc;
  25.     object n;
  26.     object Nhom;
  27.     object K;
  28.     Hang = Array("None", "trăm", "mươi", "gì đó");
  29.     Donvi = Array("None", "ngàn tỷ", "tỷ", "triệu", "ngàn", "đồng", "");
  30.     Dem = Array("None", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín"
  31.     );
  32.     sotien = (string)(double)Doisangsochuan(so);
  33.     //Đưa số về dạng chuẩn ko có dấu phân cách
  34.     dai = Strings.len(sotien);
  35.     if ((double)sotien == 0) {
  36.         Ketquacc = "Không đồng";
  37.     }
  38.     else {
  39.         // sotien khác 0
  40.         sotien = Abs(sotien) + ".00";
  41.         sotien = Strings.Right(Strings.Space(15) + sotien, 18);
  42.         // Lay tong cong 18 ky tu
  43.         for (n = 1; n <= 6; n++) {
  44.             Nhom = Strings.Mid(sotien, (n * 3) - 2, 3);
  45.             if (Nhom != Strings.Space(3)) {
  46.                 switch (Nhom) {
  47.                     case "000":
  48.                         if (n == 5) {
  49.                             chu = "đồng" + Strings.Space(1);
  50.                         }
  51.                         else {
  52.                             chu = Strings.Space(0);
  53.                         }
  54.  
  55.                         break;
  56.                     case ".00":
  57.                         chu = "";
  58.                         break;
  59.                     default:
  60.                         S1 = Strings.Left(Nhom, 1);
  61.                         S2 = Strings.Mid(Nhom, 2, 1);
  62.                         S3 = Strings.Right(Nhom, 1);
  63.                         chu = Strings.Space(0);
  64.                         Hang(3) = Donvi(n);
  65.                         for (K = 1; K <= 3; K++) {
  66.                             dich = Strings.Space(0);
  67.                             if ((Strings.Mid(Nhom, K, 1) != " ")) {
  68.                                 S = (int)Strings.Mid(Nhom, K, 1);
  69.                                 if (S > 0) {
  70.                                     dich = Dem(S) + Strings.Space(1) + Hang(K) + Strings.Space(1);
  71.                                 }
  72.                                 else {
  73.                                     if ((K == 1) & (n > 1) & (n < 6)) {
  74.                                         dich = "không" + Strings.Space(1) + Hang(K) + Strings.Space(1);
  75.                                     }
  76.                                 }
  77.                                 switch (K) {
  78.                                     case 2 & S == 1:
  79.                                         dich = "mười" + Strings.Space(1);
  80.                                         break;
  81.                                     case 3 & S == 0 & Nhom != Strings.Space(2) + "0":
  82.                                         dich = Hang(K) + Strings.Space(1);
  83.                                         break;
  84.                                     case 3 & S == 5 & s2 != Strings.Space(1) & s2 != "0":
  85.                                         dich = "l" + Strings.Mid(dich, 2);
  86.                                         break;
  87.                                     case 2 & S == 0 & S3 != "0":
  88.                                         if ((S1 >= "1" & S1 <= "9") | (S1 == "0" & n == 5)) {
  89.                                             dich = "lẻ" + Strings.Space(1);
  90.                                         }
  91.  
  92.                                         break;
  93.                                 }
  94.                                 // Của K
  95.                                 chu = chu + dich;
  96.                             }
  97.                             //Của S khác " "
  98.                         }
  99.  
  100.                         //K
  101.                         Vitri = Strings.InStr(chu, "mươi một");
  102.                         if (Vitri > 0) {
  103.                             chu = Thaythechuoi(chu, "mươi một", "mươi mốt");
  104.                         }
  105.  
  106.                         Ketqua = Ketqua + chu;
  107.                         break;
  108.                 }
  109.             }
  110.         }
  111.         // Của n
  112.     }
  113.     Ketquacc = Strings.UCase(Strings.Left(Ketqua, 1)) + Strings.Trim(Strings.Mid(Ketqua, 2));
  114.     if (Strings.Instr(Ketquacc, "đồng") == 0) {
  115.         Ketquacc = Ketquacc + " đồng";
  116.     }
  117.     return Ketquacc;
  118. }
  Mình từ Caulacbovb qua)
  Giã từ VB6 đến với VB.Net, C# và Java.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  21

  Cảm ơn anhtuyenbk nhiều .Để tối mình về nhà Test thủ xem thế nào?
  Mà cho hỏi vào trang nào để chuyển vậy

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  37

  Mình có biết 1 trang bạn vào thử
  Code:
  http://www.developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Các đề tài tương tự

 1. Chuyển code sang code ngắn hơn trong LINQ
  Gửi bởi tinhthanhiepsi9x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-04-2012, 11:19 AM
 2. Chuyển đổi dữ liệu từ XML sang CSDL quan hệ
  Gửi bởi bltoan2004 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-03-2011, 01:24 PM
 3. Chuyển code Nested Dolls từ C sang code pascal
  Gửi bởi longago trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-01-2011, 08:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn