đề bài (full):
cho lớp được định nghĩa như sau:
Java Code:
  1. enum ChuCai {A,B,C,D,E,F};
  2. public class MyClass{
  3.     private ChuCai cc;
  4.     public ChuCai getCc() {
  5.         return this.cc;
  6.     }
  7.     public void setCc(ChuCai cc) {
  8.         this.cc = cc;
  9.     }
  10. }
viết code để sinh ra 1 mảng 100 instance của lớp trên, sao cho số lượng instance có
Code:
cc
tương ứng với mỗi chữ cái là gần bằng nhau. hay phương sai của tập hợp 100 phần tử trên là nhỏ nhất (gần bằng 0).

nghĩa là trong 100 instance ta có:
17 instance có cc là A;
16 instance có cc là B;
17 instance có cc là C;
17 instance có cc là D;
16 instance có cc là E;
17 instance có cc là F;
Phương sai = 0.25 (tối ưu)
hoặc thế này cũng chấp nhận được.
16 instance có cc là A;
16 instance có cc là B;
16 instance có cc là C;
17 instance có cc là D;
18 instance có cc là E;
17 instance có cc là F;
phương sai = 0.375