tình hình mình không biết cách làm sao load anh được từ cơ so du liệu lên bubberbar.bạn nào biết chỉ với.mình load lên nó không hiện ảnh

trong cơ sở dữ liệu của mình luu đường dẫn file ảnh