Hilo! Mình muốn gọi 1 phương thức viết trong file Default.cs từ sự kiện Focus của asp:TextBox trong Default.aspx thì pải làm thế nào? mình viết nhưng báo lỗi! ai biết chỉ giúp mình nhé! Mình viết thiếu tên tiêu đề! sory!