Mấy anh/chỉ làm ơn chỉ dùm em cách kết nối csdl liệu vào phần mềm ultral menu hay là phần mềm thiết kế menu khác.Cám ơn nhiều