Các pro có thể chỉ giùm em cách load dữ liệu từ điển từ 1 file .txt vào Hashtable được ko?Em đang dùng VS.NET và viết bằng C#.