chào các bác....em đang tìm hiểu về function xquery va định viết 1 số hàm nhưng mà không viết nổi
ai , cụ thể hàm nhân 2 số như sau
declare namespace math="www.http://hakimtung.com/math";
declare variable $x as xs:integer external;
declare variable $y as xs:integer external;
declare function math:nhan($x as xs:integer , $y as xs:integer) as xs:integer
{
return $x * $y
};
<add>
{
math:nhan($x,$y)
}
</add>
em viết là return $x*$y nó đếch chạy nhưng mà viết $x*$y không lại chay ro ro
cái return trong này xài thế nào nhỉ
vd2:tính x^y
declare namespace math="www.http://hakimtung.com/math";
declare variable $x as xs:integer external;
declare variable $y as xs:integer external;
declare function math:luythua($x as xs:integer , $y as xs:integer) as xs:integer
{


if($x = 1)then 1 else
if($y div 2 mod 2 =0) then math:luythua($x,$y/2) else
math:luythua($x,$y/2)*$x
};
<add>
{
math:luythua($x,$y)
}
</add>
em định viết là
if($x=0)return 0
if($x=1)return 1
else
{
if($y/2 mod 2=0)return math:luythua($x,$y/2)
else return math:luythua($x,$y/2)*$x
}
ai biết viết cái này bằng xquery thì bảo em với nhé, em thank trước