Chào các bạn,
Mình xây dựng một lớp kế thừa từ lớp FORM như sau:

public class ChangeProperty : System.Windows.Forms.Form
{
//Khai bao thuoc tinh của lớp là một combobox
private System.Windows.Forms.ComboBox combo;

//dinh nghi cac phuong thuc...
//...

//Lay và đặt thuôc tính text của combo
public string combo_text
{
get { return combo.Text; }
set { combo.Text = value; }
}
}
Bây giờ mình muốn get và set thuộc tính DropDownStyle của combo thì làm như thế nào? vì mình cần thay đổi giá trị của thuộc tính này khi sử dụng lớp.

Mong các bạn giúp đỡ.
thank you very much.