Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Lệnh PORT của FTP trong VC++ xử lý thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  ở nhà tui
  Bài viết
  17

  Post Lệnh PORT của FTP trong VC++ xử lý thế nào?

  Em đang làm một cái FTP cilent có nhiệm vụ duy nhất là upload file lên host .Em đang gặp vấn đề với lệnh PORT để khởi tạo kênh dữ liệu cho giao dịch, đây là hàm để đăng nhập và gửi lệnh PORT lên sever :
  Visual C++ Code:
  1. char* getip(char *hostname){
  2.     HOSTENT *host;
  3.     char ip[MAX_PATH];
  4.     IN_ADDR **data;
  5.     host=gethostbyname(hostname);
  6.     if(host==NULL){return "error";}
  7.     data=(IN_ADDR**)host->h_addr_list;
  8.     return inet_ntoa(**data);
  9. }
  10.  
  11. BOOL recvorsend(SOCKET sock,BOOL choice,char* order){
  12.     int re,rel;
  13.     DWORD er;
  14.     rel=0;
  15.     if(choice){
  16.     char answer[MAX_PATH],*translate;
  17.     while(TRUE){
  18.     Sleep(200);
  19.     re=recv(sock,answer,sizeof(answer),MSG_PEEK);
  20.     if(rel==0){rel=re;continue;}
  21.     if(re!=rel){continue;}else{break;}
  22.     }
  23.     re=recv(sock,answer,sizeof(answer),0);
  24.     er=GetLastError();
  25.     translate=(char*)calloc(re+1,sizeof(char));
  26.     strncpy(translate,answer,re);
  27.     translate[re+1]='\0';
  28.     if(re!=SOCKET_ERROR){cout<<translate;return TRUE;}else{cout<<"error recving answer from host"<<endl;return FALSE;}
  29.     }else{
  30.         char command[MAX_PATH],*addition="\n";
  31.         int len;
  32.         if(order==NULL){getvalue(command,TRUE);}else{strcpy(command,order);}
  33.         if(!strcmp(command,"close connect")){return FALSE;}
  34.         len=strlen(command);
  35.         command[len+1]='\0';
  36.         command[len]='\n';
  37.         re=send(sock,command,strlen(command),0);
  38.         er=GetLastError();
  39.         if(re!=SOCKET_ERROR){return TRUE;}else{return FALSE;}
  40.     }
  41. }
  42.  
  43. DWORD WINAPI createDATACHANNEL(LPVOID port){
  44.     int re;
  45.     SOCKET sock,sockdata;
  46.     SOCKADDR_IN data;
  47.     sock=sockcreate(SOCK_STREAM);
  48.     data.sin_addr.S_un.S_addr=INADDR_ANY;
  49.     data.sin_family=AF_INET;
  50.     data.sin_port=htons((int)port);
  51.     if(bind(sock,(sockaddr*)&data,sizeof(data))==SOCKET_ERROR){cout<<"error bind port"<<endl;return 0;}
  52.     if(listen(sock,3)==SOCKET_ERROR){cout<<"error listen"<<endl;return 0;}
  53.     sockdata=accept(sock,NULL,NULL);
  54.     if(sockdata==INVALID_SOCKET){cout<<"error accetting socket error"<<endl;return 0;}else{cout<<sockdata<<endl;return 12;}
  55. }
  56.  
  57. BOOL loginandport(SOCKET sock,char *user,char *pass,int port){
  58.     char command[MAX_PATH];
  59.     SOCKET sockdata;
  60.     HANDLE thread;
  61.     DWORD id;
  62.     char *ip=getip("");
  63.     recvorsend(sock,TRUE,NULL);
  64.     strcpy(command,"user ");
  65.     strcat(command,user);
  66.     if(!recvorsend(sock,FALSE,command)){return FALSE;}
  67.     recvorsend(sock,TRUE,NULL);
  68.     Sleep(500);
  69.     strcpy(command,"pass ");
  70.     strcat(command,pass);
  71.     if(!recvorsend(sock,FALSE,command)){return FALSE;}
  72.     recvorsend(sock,TRUE,NULL);
  73.     Sleep(500);
  74.     thread=CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)createDATACHANNEL,(LPVOID)port,0,&id);
  75.     Sleep(100);
  76.     strcpy(command,tranportcom(ip,port));
  77.     if(!recvorsend(sock,FALSE,command)){return FALSE;}
  78.     GetExitCodeThread(thread,&id);
  79.     sockdata=(SOCKET)id;
  80.     while(id==STILL_ACTIVE){
  81.     GetExitCodeThread(thread,&id);
  82.     sockdata=(SOCKET)id;
  83.     }
  84.     recvorsend(sock,TRUE,NULL);
  85.     return TRUE;
  86. }
  87. }
  Hàm loginandport và cái thread của em không biết có sai gì không nhưng khi chạy thì đợi dài cổ mà chảng thấy sever trả lời trên kênh dòng lệnh.Và một vấn đề nữa là nếu em DEBUG để chạy từng dòng lệnh thì trên Console chạy ra được thế này

  còn nếu nhấn Ctrl+F5 cho nó tự chạy thì chỉ được tới đây là đơ , mấy bác xem giùm em thử chớ em chạy với sửa code gàn chục lần rồi mà nó vẫn cứ đơ ra như thế

  *:em đang dùng VS 2005.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  Lệnh port để thông báo cho server biết cổng cần nhận dữ liệu trên client, khi đó server sẽ kết nối tới cổng này và send dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phương pháp này thì lại gặp vấn đề chuyển đổi địa chỉ. Server chỉ biết IP của bạn khi kết nối, đó là IP của router nằm giữa bạn và server, muốn chuyển dữ liệu từ router về máy tính thì địa chỉ lại khác ( bạn tìm hiểu cơ chế NAT ) . Vì thế trên router của bạn phải hỗ trợ forward port đồng thời bạn phải sử dụng giao thức uPnP để cấu hình router. Tóm lại là cực kì vất vả và phức tạp

  để chuyển dữ liệu, bạn nên tìm hiểu lệnh PASV

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  ở nhà tui
  Bài viết
  17

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi quangnh89 Xem bài viết
  Lệnh port để thông báo cho server biết cổng cần nhận dữ liệu trên client, khi đó server sẽ kết nối tới cổng này và send dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phương pháp này thì lại gặp vấn đề chuyển đổi địa chỉ. Server chỉ biết IP của bạn khi kết nối, đó là IP của router nằm giữa bạn và server, muốn chuyển dữ liệu từ router về máy tính thì địa chỉ lại khác ( bạn tìm hiểu cơ chế NAT ) . Vì thế trên router của bạn phải hỗ trợ forward port đồng thời bạn phải sử dụng giao thức uPnP để cấu hình router. Tóm lại là cực kì vất vả và phức tạp

  để chuyển dữ liệu, bạn nên tìm hiểu lệnh PASV
  Cảm ơn anh đã trả lời giúp em, em đã chuyển đổi dạng kết nối và chương trình đã chạy được như mong muốn. Em muốn hỏi thêm là trong FTP có dạng truyền dữ liệu la ASCII và BINARY , em viết hàm để thực hiện việc truyền file theo 2 kiểu như sau :
  Visual C++ Code:
  1. BOOL upanddown(SOCKET sock,char* command,BOOL choice){
  2.     char dircilent[MAX_PATH],dirsever[MAX_PATH],com[MAX_PATH],y;
  3.     SOCKET sockdata;
  4.     ofstream file;
  5.     int space[2],sl;
  6.     BOOL type;
  7.     sl=0;
  8.     if(choice){
  9.         for (int i=0;i<=strlen(command)-1;i++){
  10.             if(command[i]==' '){
  11.                 space[sl]=i;
  12.                 sl++;
  13.             }
  14.         }
  15.         if(sl>=3){return FALSE;}
  16.         if(sl==2){
  17.             strcpy(dircilent,copya(command,space[0]+1,space[1]-space[0]-1));
  18.             strcpy(dirsever,copya(command,space[1]+1,strlen(command)-space[1]-1)); 
  19.         }
  20.         file.open(dircilent,ios::in);
  21.         if(file.fail()){cout<<"file not found"<<endl;return FALSE;}
  22.         file.close();
  23.         strcpy(com,"SIZE ");
  24.         strcat(com,dirsever);
  25.         if(!recvorsend(sock,FALSE,com)){cout<<"error send command"<<endl;goto close;(sockdata);return FALSE;}
  26.         if(!recvorsend(sock,TRUE,(char*)&com)){cout<<"error recv answer from sever"<<endl;goto close;}
  27.         if(strsearch("213",com,FALSE)){
  28.             cout<<"There is a file has the same name on the sever , do yo want to overwrite it(y=yes/n=no): ";
  29.             y=getchar();
  30.             if(y=='y'){goto starttranfer;}else{return FALSE;}
  31.         }
  32. starttranfer:
  33.         type=checkfiletype(dircilent);
  34.         if(type){
  35.             strcpy(com,"TYPE A");
  36.             if(!recvorsend(sock,FALSE,com)){cout<<"error send command"<<endl;goto close;}
  37.             if(!recvorsend(sock,TRUE,(char*)&com)){cout<<"error recv answer from sever"<<endl;goto close;}
  38.         }else{
  39.             strcpy(com,"TYPE I");
  40.             if(!recvorsend(sock,FALSE,com)){cout<<"error send command"<<endl;goto close;}
  41.             if(!recvorsend(sock,TRUE,(char*)&com)){cout<<"error recv answer from sever"<<endl;goto close;}
  42.         }
  43.         sockdata=createDATACHANNEL(sock);
  44.         strcpy(com,"STOR ");
  45.         strcat(com,dirsever);
  46.         if(!recvorsend(sock,FALSE,com)){cout<<"error send command"<<endl;goto close;}
  47.         transfers(sockdata,dircilent,type);
  48.         if(!recvorsend(sock,TRUE,(char*)&com)){cout<<"error recv answer from sever"<<endl;goto close;}
  49.         closesocket(sockdata);
  50.         if(!recvorsend(sock,TRUE,(char*)&com)){cout<<"error recv answer from sever"<<endl;return FALSE;}
  51.         return TRUE;
  52.         close:
  53.         closesocket(sockdata);
  54.         if(!recvorsend(sock,TRUE,(char*)&com)){cout<<"error recv answer from sever"<<endl;return FALSE;}
  55.         return FALSE;
  56.     }
  57.         return TRUE;
  58.     }
  Cho em hỏi là vì sao em upload file dưới dạng ASCII hay BINARY thì sever đều báo truyền file thành công nhưng sau khi upload em dung lenh list để xem thư mục thì không tìm thấy file đã truyền , có phải hàm hàm em viết có vấn đề ?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dragon124 Xem bài viết
  Cảm ơn anh đã trả lời giúp em, em đã chuyển đổi dạng kết nối và chương trình đã chạy được như mong muốn. Em muốn hỏi thêm là trong FTP có dạng truyền dữ liệu la ASCII và BINARY , em viết hàm để thực hiện việc truyền file theo 2 kiểu như sau :

  Cho em hỏi là vì sao em upload file dưới dạng ASCII hay BINARY thì sever đều báo truyền file thành công nhưng sau khi upload em dung lenh list để xem thư mục thì không tìm thấy file đã truyền , có phải hàm hàm em viết có vấn đề ?
  trong code không thấy bạn định nghĩa cách truyền dữ liệu là PASV

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  ở nhà tui
  Bài viết
  17

  Em đã Gửi lệnh PASV trong hàm này rồi
  Visual C++ Code:
  1. SOCKET createDATACHANNEL(SOCKET sock){
  2.     SOCKET sockcon;
  3.     SOCKADDR_IN data;
  4.     char command[MAX_PATH],info[MAX_PATH];
  5.     int bg,en,doc;
  6.     doc=0;
  7.     strcpy(command,"PASV");
  8.     recvorsend(sock,FALSE,(char*)&command);
  9.     recvorsend(sock,TRUE,(char*)&command);
  10.     for(int i=0;i<=strlen(command);i++){
  11.         if(command[i]=='('){bg=i;}
  12.         if(command[i]==')'){en=i;}
  13.     }
  14.     strcpy(info,copya(command,bg+1,en-bg-1));
  15.     for(int i=1;i<=strlen(info);i++){
  16.         if(info[i]==','){info[i]='.';}
  17.     }
  18.     strcpy(info,scannum(info,&bg,&en));
  19.     sockcon=sockcreate(SOCK_STREAM);
  20.     if(!connecthost(info,sockcon,bg*256+en)){return SOCKET_ERROR;}else{
  21.         return sockcon;
  22.     }
  23. }
  cái biến sock chính là socket của kênh dữ liệu đã được khởi tạo.Em đã làm cho nó úp được file lên mạng rồi nhưng tốc độ truyền thấp quá, cho em hỏi ở chế độ BINARY thì em chỉ được truyền mỗi lần một bit dưới dạng char thôi hả anh? Hay là có thể truyền nhiều bit cùng lúc dứơi dạng char?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  Mặc định Lệnh PORT của FTP trong VC++ xử lý thế nào?

  Ở chế độ này, mỗi lần truyền 1 byte thì phải, nó y hệt việc send và recv dữ liệu thường thôi bạn ạ, cũng không quan trọng lắm đâu

  cái cần quan tâm là kịch bản truyền nhận file cơ

  Khi nhận file :
  bước 1 là có tên file trên server , dùng lệnh size để lấy kích thước
  bước 2: dùng pasv để khởi động chế độ passive mode, server trả về cho mình IP và port để kết nối, mình phải nhận giá trị này trên control connection. 1 số server của tàu sử dụng các kí tự khác, + 1 số thông tin khác nữa trong lần trả về này nên bước parse IP và port cực kì quan trọng, nếu muốn chương trình không bị chết, bạn phải test với cực nhiều server
  bước 3: sử dùng lệnh RETR trên control connection, khi đó chỉ cần kết nối tới địa chỉ được trả về sau lệnh pasv là có dữ liệu

  với gửi dữ liệu, chỉ cần thực hiện 2 bước 2 và 3, và dùng lệnh STOR để lưu file

  thứ tự các bước phải tuần tự như trên, không được sai

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  ở nhà tui
  Bài viết
  17

  Mặc định lỗi không hiểu nổi

  Đây là hàm truyền dữ liệu của em
  Code:
  BOOL transfers(SOCKET sockdata,char *filename,BOOL up,BOOL dis,DWORD size){
  	fstream file;
  	char *trans;
  	int d,sum;
  	float per;
  	per=0;
  	sum=0;
  	if(up){
  		trans=(char*)calloc(10,sizeof(char));
  		file.open(filename,ios::in|ios::binary);
  		file.seekg(ios::beg);
  		do{
  			file.read(trans,10);
  			d=send(sockdata,trans,10,0);
  			if((d==SOCKET_ERROR)||(d==0)){return FALSE;}
  		}while(!file.eof());	
  		file.close();
  	}
  	return TRUE;
  }
  cho em hỏi nó có vô lí chỗ nào không mà sao cứ xuất hiện lỗi:

  Bác nào xem giúp em với

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  char *trans chưa được cấp phát.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  ở nhà tui
  Bài viết
  17

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi meoconlongvang Xem bài viết
  char *trans chưa được cấp phát.
  em đã cấp phát nó ở dòng đầu tiên sau lệnh if rồi mà

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  ở nhà tui
  Bài viết
  17

  Mặc định không read được

  em đã sửa lại code như sau
  Code:
  BOOL transfers(SOCKET sockdata,char *filename,BOOL up,BOOL dis,DWORD size){
  	fstream file;
  	char *trans;
  	int d;
  	if(up){
  		d=0;
  		trans=(char*)calloc(200,sizeof(char));
  		file.open(filename,ios::in|ios::binary);
  		do{
  			file.read(trans,100);
  			d=send(sockdata,trans,100,0);
  			if((d==SOCKET_ERROR)||(d==0)){return FALSE;}
  		}while(!file.eof());	
  		file.close();
  	}
  	free(trans);
  	return TRUE;
  }
  Code chạy được trên debug + release nhưng đến khi xuất ra file cuối cùng để chạy thì lại lỗi em kiểm tra lại thì thấy lỗi tại hàm
  Code:
  file.read(trans,100);
  và khi tiếp tuc debug thì tìm được câu lệnh bị lỗi ở hàm _mbstowcs_l_helper của mbstowcs.c
  Code:
  extern "C" size_t __cdecl _mbstowcs_l_helper (
      wchar_t *pwcs,
      const char *s,
      size_t n,
      _locale_t plocinfo
      )
  {
    size_t count = 0;
  
    if (pwcs && n == 0)
      /* dest string exists, but 0 bytes converted */
      return (size_t) 0;
  
    if (pwcs && n > 0)
    {
      *pwcs = '\0';
    }
  
    /* validation section */
    _VALIDATE_RETURN(s != NULL, EINVAL, (size_t)-1);
    /* n must fit into an int for MultiByteToWideChar */
    _VALIDATE_RETURN(n <= INT_MAX, EINVAL, (size_t)-1);
  
  
    _LocaleUpdate _loc_update(plocinfo);
    /* if destination string exists, fill it in */
    if (pwcs) chạy tới đây thì bị lỗi Unhandled exception at 0x7c911689 in ftp.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0x00000000.
    {
      if (_loc_update.GetLocaleT()->locinfo->lc_handle[LC_CTYPE] == _CLOCALEHANDLE)
      {
        /* C locale: easy and fast */
        while (count < n)
        {
          *pwcs = (wchar_t) ((unsigned char)s[count]);
          if (!s[count])
            return count;
          count++;
          pwcs++;
        }
        return count;
  
      } else {
        int bytecnt, charcnt;
        unsigned char *p;
  
        /* Assume that the buffer is large enough */
        if ( (count = MultiByteToWideChar( _loc_update.GetLocaleT()->locinfo->lc_codepage,
                          MB_PRECOMPOSED |
                          MB_ERR_INVALID_CHARS,
                          s,
                          -1,
                          pwcs,
                          (int)n )) != 0 )
          return count - 1; /* don't count NUL */
  
        if (GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
        {
          errno = EILSEQ;
          *pwcs = '\0';
          return (size_t)-1;
        }
  
        /* User-supplied buffer not large enough. */
  
        /* How many bytes are in n characters of the string? */
        charcnt = (int)n;
        for (p = (unsigned char *)s; (charcnt-- && *p); p++)
        {
          if (
            _isleadbyte_l(*p, _loc_update.GetLocaleT())
            )
          {
            if(p[1]=='\0')
            {
              /* this is a leadbyte followed by EOS -- a dud MBCS string
                We choose not to assert here because this
                function is defined to deal with dud strings on
                input and return a known value
              */
              errno = EILSEQ;
              *pwcs = '\0';
              return (size_t)-1;
            }
            else
            {
              p++;
            }
          }
        }
        bytecnt = ((int) ((char *)p - (char *)s));
  
        if ( (count = MultiByteToWideChar( _loc_update.GetLocaleT()->locinfo->lc_codepage,
                          MB_PRECOMPOSED,
                          s,
                          bytecnt,
                          pwcs,
                          (int)n )) == 0 )
        {
          errno = EILSEQ;
          *pwcs = '\0';
          return (size_t)-1;
        }
  
        return count; /* no NUL in string */
      }
    }
    else { /* pwcs == NULL, get size only, s must be NUL-terminated */
      if (_loc_update.GetLocaleT()->locinfo->lc_handle[LC_CTYPE] == _CLOCALEHANDLE) {
        return strlen(s);
      } else if ( (count = MultiByteToWideChar( _loc_update.GetLocaleT()->locinfo->lc_codepage,
                           MB_PRECOMPOSED | MB_ERR_INVALID_CHARS,
                           s,
                           -1,
                           NULL,
                           0 )) == 0 ) {
        errno = EILSEQ;
        return (size_t)-1;
      } else {
        return count - 1;
      }
    }
  
  }
  cho em hỏi lỗi trên gì và có thể khắc phục bằng cách nào ? mấy anh chị giúp em với , em làm cái này 2 tháng rồi mà giờ vẫn chưa xong cứ Debug được thì qua realese lại lỗi

Các đề tài tương tự

 1. rewrite port ---> thành không có port
  Gửi bởi thtrungtinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 22-10-2013, 04:37 PM
 2. Cách scan port, get name port, port number làm việc cross-platform ( Win và Linux ) ?
  Gửi bởi ruahiphop trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-08-2013, 10:06 AM
 3. Đọc/ghi dữ liệu qua serial port bằng C# như thế nào?
  Gửi bởi voicewithin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-10-2012, 04:41 PM
 4. Bắt port trong c#
  Gửi bởi i'm des trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-05-2010, 08:13 AM
 5. Database Port trong MYSQL??
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Thắc mắc MySQL và SQLite
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 30-09-2007, 12:51 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn