File Conn.asp của mình có nội dung như sau:
PHP Code:
<%//@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
<%
    var 
oConn;
        
oConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection");
    
oConn.Open("Provider=SQLOLEDB;Data Source=PUNTO\SA;Initial Catalog=Thietbiso;User Id=sa;Password=sa");
%> 
Khi chạy Index.asp trình duyệt báo lỗi:
PHP Code:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80004005'

[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.

/
TMDT/Conn.aspline 5 
Tên Server, Database, user+pass chuẩn. CSDL attach ngon lành mà ko hiểu sao cứ báo lỗi thế này. help me