Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: In (crystal report) cho từng record datagridview

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  63

  Mặc định In (crystal report) cho từng record datagridview

  - Mình có một dgw trong đó có nhiều record, mình có cách in 1 là in hết các record trong dgw, 2 là mình click-right lên 1 record rồi chỉ in record đó.

  Các bạn có thể hướng dẫn mình không?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  An Giang
  Bài viết
  502

  Dùng Parametter hoặc bắt sự kiện click vào Record mún Report lấy đc ID rùi truyền vào câu truy vấn.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  63

  Các bạn có thể hướng dãn cụ thể được không?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  277

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi suzuke169 Xem bài viết
  Các bạn có thể hướng dãn cụ thể được không?
  Nếu mà in hết thì chắc bạn biết đúng ko???

  Cả 2 trường hợp bàn đều nên viết câu Truy Vấn SQL hay dùng store cũng đc.

  Còn khi in 1 record thì bạn thực hiện nó trong sự kiện click

  và set nó là right_click

  Bạn lấy giá trị Tại cái ô đó...

  Ví dụ:
  Code:
  {
  ....
   manv = datagridview.CurrentCell.Value.ToString();
  
  // Rùi bạn Truyền giá trị đó vào trong 1 store mà bạn đã viết
  
  //Rùi mở form_in ở đây!!!
  }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  63

  cảm ơn bạn, có bạn nào hướng dẫn nữa mình xin cảm ơn nhiều!!!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  36

  Mặc định code nè

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  namespace QLSinhVienCNTT
  {
    public partial class QLSinhVien : Form
    {
      public QLSinhVien()
      {
        InitializeComponent();
        sv = new classsv();
      }
      classsv sv;
      int vitri=0;
      DataTable db = new DataTable();
      private void BindingText()
      {
        txtMSSS.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "MSSV");
        txtHotenSV.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "HOTENSV");
        dTPNgaysinh.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "NGAYSINH");
        txtQuequan.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "QUEQUAN");
        txtPhone.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "PHONE");
        cboGioiTinh.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "GIOITINH");
        txtHocBong.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "HOCBONG");
        cboMalop.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "MALOP");
        txtUser.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "USERS");
        txtMK_SV.DataBindings.Add("Text", dgvSV.DataSource, "MKHAU");
        
      }
      private void XoaBinding()
      {
        txtMSSS.DataBindings.Clear();
        txtHotenSV.DataBindings.Clear();
        dTPNgaysinh.DataBindings.Clear();
        txtQuequan.DataBindings.Clear();
        txtPhone.DataBindings.Clear();
        cboGioiTinh.DataBindings.Clear();
        txtHocBong.DataBindings.Clear();
        cboMalop.DataBindings.Clear();
        txtUser.DataBindings.Clear();
        txtMK_SV.DataBindings.Clear();
  
      }
      
      public void CloseForm(string form_hienthoi)
      {
        // duyet qua tung form con dang mo
        foreach (Form frm in this.MdiChildren)
        {
          // neu hok phai form dang mo thi dong lai
          if (!frm.Name.Equals(form_hienthoi))
            frm.Close();
        }
      }
      private void LoadData()
      {
        db = sv.GETSINHVIEN();
        DataRow r = db.Rows[vitri];
        txtMSSS.Text = r[0].ToString();
        txtHotenSV.Text = r[1].ToString();
        dTPNgaysinh.Text = r[2].ToString();
        txtQuequan.Text = r[3].ToString();
        txtPhone.Text = r[4].ToString();
        cboGioiTinh.Text = r[5].ToString();
        txtHocBong.Text = r[6].ToString();
        cboMalop.Text = r[7].ToString();
        txtUser.Text = r[8].ToString();
        txtMK_SV.Text = r[9].ToString();
        //----
        //cboGioiTinh.DataSource = sv.GETSINHVIEN();
        //cboGioiTinh.DisplayMember = "GIOITINH";
        //cboGioiTinh.ValueMember = "GIOITINH";
        //----
        cboMalop.DataSource = sv.GETSINHVIEN();
        cboMalop.DisplayMember = "MALOP";
        cboMalop.ValueMember = "MALOP";     
      }
      //-----------------------------
      // danh cho admin
      public static bool duocphep;
      //danh cho giao vien
      public static bool duocphepgv;
      private void QLSinhVien_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        txttimkiem.Focus();
        txttimkiem.SelectAll();
        txttimkiem.Text.Trim();
        btnThoatSV.Enabled = true;
        LoadData();
        classsv sv= new classsv();
        dgvSV.DataSource = sv.GETSINHVIEN();
        XoaBinding();BindingText();
        btnCapnhatSV.Enabled = false;
        txtMSSS.Enabled = false;
        radtheoma.Checked = true;
        radtoanbo.Visible = true;
        txtquyen.Enabled = false;
        txtquyen.Text = "SV";
        if (duocphep == true)
        {
          btnXoaSV.Enabled = false;
          btnCapnhatSV.Enabled = false;
          btnSuaSV.Enabled = false;
          btnThemSV.Enabled = false;
        }
        else if (duocphepgv == true)
        {
          btnSuaSV.Visible = false;
          btnXoaSV.Visible = false;
          btnCapnhatSV.Enabled = false;       
          btnThemSV.Enabled = true;
        }
        
      }
  
      private void btnThoatSV_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        this.Close();
      }
  
      private void QLSinhVien_Move(object sender, EventArgs e)
      {
        this.SuspendLayout();
        this.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
        this.ResumeLayout();
      }
  
      private void btnThemSV_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        txtMSSS.Text="";
        txtHotenSV.Text = "";
        txtQuequan.Text = "";
        txtPhone.Text = "";
        txtHocBong.Text = "";
        txtUser.Text = "";
        txtMK_SV.Text = "";
        btnCapnhatSV.Enabled = true;
        txtMSSS.Enabled = true;
        btnSuaSV.Enabled = false;
        btnThoatSV.Enabled = false;
        btnXoaSV.Enabled = false;
      }
  
      private void btnInSV_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        DialogResult a;
        a = MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã số sinh viên cần in", "Thông Báo", MessageBoxButtons.YesNo);
        if (a == DialogResult.Yes)
        {
          if (radtoanbo.Checked == true)
          {
            MDIParent1 cha = (MDIParent1)this.MdiParent;
            BaocaoSV f = new BaocaoSV();
            f.MdiParent = cha;
            f.Show();
  
          }
  
          else if (radtheoma.Checked == true)
          {
            MDIParent1 cha = (MDIParent1)this.MdiParent;
            BaocaoSV_theoMSSV f1 = new BaocaoSV_theoMSSV(txtMSSS.Text);
            f1.MdiParent = cha;
            f1.Show();
  
          }
          else
          { MessageBox.Show("Bạn in tất cả hay chỉ một người "); }
        }
      }
  
      private void btnSuaSV_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        try
        {
          DialogResult result;
          result = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn sửa không ?", "Hệ Thống", MessageBoxButtons.YesNo);
          if (result == DialogResult.Yes)
          {
            classsv sv = new classsv();
            int row = sv.UPDATESINHVIEN(txtMSSS.Text, txtHotenSV.Text, dTPNgaysinh.Text, txtQuequan.Text, txtPhone.Text, cboGioiTinh.Text, txtHocBong.Text, cboMalop.Text, txtquyen.Text, txtUser.Text, txtMK_SV.Text);
            if (row > 0)
            {
              MessageBox.Show("Bạn đã sửa thành công", "Thông Báo");
              dgvSV.DataSource = sv.GETSINHVIEN();
              XoaBinding(); BindingText();
              btnCapnhatSV.Enabled = false;
            }
            else
            {
              MessageBox.Show("Bạn chưa sửa được", "Thông Báo");
            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          MessageBox.Show("Bạn hãy kiểm tra lại thông tin của sinh viên !", "Thông Báo");
        }
        
        
      }
  
      private void btnXoaSV_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        try
        {
          DialogResult result;
          result = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa không ?", "Hệ Thống", MessageBoxButtons.YesNo);
          if (result == DialogResult.Yes)
          {
            classsv sv = new classsv();
            int row = sv.DELETESINHVIEN(txtMSSS.Text);
            if (row > 0)
            {
              MessageBox.Show("Bạn đã xóa thành công", "Thông Báo");
              dgvSV.DataSource = sv.GETSINHVIEN();
              XoaBinding(); BindingText();
              btnCapnhatSV.Enabled = false;
            }
            else
            {
              MessageBox.Show("Bạn chưa xóa được", "Thông Báo");
            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          MessageBox.Show("Hãy OK tiếp tục sử dụng phần mềm", "Thông Báo"); 
        }
        
      }
      public bool KiemTra()
      {
        bool tam = false;
        SqlConnection cnn = new SqlConnection();
        Connect a = new Connect();
        cnn.ConnectionString = a.con();
        SqlDataAdapter cmd = new SqlDataAdapter("select MSSV from SINHVIEN where MSSV=N'" + txtMSSS + "'", cnn);
        DataTable at = new DataTable();
        cmd.Fill(at);
        if (at.Rows.Count > 0)
          tam = true;
        return tam;
      }
      private void btnCapnhatSV_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
        
        btnSuaSV.Enabled = true;
        btnXoaSV.Enabled = true;
        //btnCapnhatSV.Enabled = false;
        //try
        //{
          if (txtMSSS.Text == "")
          {
            MessageBox.Show("Bạn chưa nhập mã sinh viên", "Thông Báo");
            txtMSSS.Focus();
            return;
          }
  
          if (txtHotenSV.Text == "")
          {
            MessageBox.Show("Bạn chưa nhập họ tên sinh viên", "Thông Báo");
            txtHotenSV.Focus();
            return;
          }
          if (txtQuequan.Text == "")
          {
            MessageBox.Show("Bạn chưa nhập thông tin quê quán của sinh viên", "Thông Báo");
            txtMSSS.Focus();
            return;
          }
          if (txtPhone.Text == "")
          {
            MessageBox.Show("Bạn chưa nhập số điện thoại liên hệ", "Thông Báo");
            txtMSSS.Focus();
            return;
          }
          if (txtHocBong.Text == "")
          {
            MessageBox.Show("Bạn chưa nhập số tiền học bổng", "Thông Báo");
            txtMSSS.Focus();
            return;
          }
          if (txtMK_SV.Text == "")
          {
            MessageBox.Show("Bạn chưa nhập mật khẩu", "Thông Báo");
            txtMSSS.Focus();
            return;
          }
          if (txtUser.Text == "")
          {
            MessageBox.Show("Bạn chưa nhập tên đăng nhập", "Thông Báo");
            txtMSSS.Focus();
            return;
          }
             /////////////// kt tuoi ///////////////////////
          if ((DateTime.Now.Year - dTPNgaysinh.Value.Year) < 18)
          {
            MessageBox.Show("Tuổi sinh viên không được nhỏ hơn 18", "Thông Báo");
          }
        ////////////////////////////////////////////////////////////////
          if (KiemTra() == true)
          {
            MessageBox.Show("Bạn Trùng mã giáo viên", "Thông Báo");
            txtMSSS.Focus();
            txtMSSS.SelectAll();
            return;
          }
          classsv sv = new classsv();
          string ma = txtMSSS.Text;
          string ten = txtHotenSV.Text;
          string time = dTPNgaysinh.Text;
          string qq = txtQuequan.Text;
          string phone = txtPhone.Text;
          string gt = cboGioiTinh.Text;
          string hb = txtHocBong.Text;
          string malop = cboMalop.Text;
          string q = txtquyen.Text;
          string dn = txtUser.Text;
          string mk = txtMK_SV.Text;
          int rowffected = sv.INSERTSINHVIEN(ma, ten, time, qq, phone, gt, hb, malop, q, dn, mk);
          if (rowffected > 0)
          {
            MessageBox.Show("Bạn thêm thành công rồi !", "Thông Báo");
            dgvSV.DataSource = sv.GETSINHVIEN();
            XoaBinding();
            BindingText();
            btnCapnhatSV.Enabled = false;
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Bạn thêm thất bại rồi !", "Thông Báo");
            txtMSSS.Enabled = false;
          }
        //}
        //catch (Exception)
        //{
        //  MessageBox.Show("Bạn hãy kiểm tra lại thông tin của sinh viên !", "Thông Báo");
          
  
        //}
      }
  
      private void btnTIM_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        radtoanbo.Visible = false;
        classsv sv = new classsv();
        DataTable db = sv.GETTK(txttimkiem.Text);
  
        if (db.Rows.Count > 0)
        {
          dgvSV.DataSource = db;
          
        }
        else if (txttimkiem.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("Chưa nhập mã sinh viên cần tìm", "Thông Báo");
          radtoanbo.Visible = true;
        }
        else
          MessageBox.Show("Không có tồn tại sinh viên trên", "Thông Báo");
      }
  
      private void btnrefresh_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        LoadData();
        classsv sv = new classsv();
        dgvSV.DataSource = sv.GETSINHVIEN();
        XoaBinding(); BindingText();
        btnCapnhatSV.Enabled = false;
        txtMSSS.Enabled = false;
        radtheoma.Checked = true;
        txttimkiem.Text = "";
        radtheoma.Checked = true;
        txttimkiem.Focus();
        radtoanbo.Visible = true;
      }
  
      private void txtPhone_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
      {
        if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar))
        {
          e.Handled = true;
          MessageBox.Show("Phải nhập số chứ bạn !", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
      }
  
      private void txtHocBong_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
      {
        if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar))
        {
          e.Handled = true;
          MessageBox.Show("Phải nhập số chứ bạn !", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
      }
  
      private void txtMSSS_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
      {
        if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar))
        {
          e.Handled = true;
          MessageBox.Show("Phải nhập số chứ bạn !", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
      }
  
      private void txttimkiem_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
      {
        if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar))
        {
          e.Handled = true;
          MessageBox.Show("Phải nhập số chứ bạn !", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
      }
  
      private void dTPNgaysinh_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        if ((DateTime.Now.Year - dTPNgaysinh.Value.Year) < 18)
        {
          MessageBox.Show("Tuổi sinh viên không được nhỏ hơn 18", "Thông Báo");        
        }
      }
  
      private void dgvSV_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
      {
        XoaBinding();
        BindingText();
      }
     
      
    }
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  63

  private void btnInSV_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  DialogResult a;
  a = MessageBox.Show("Bạn phải chọn mã số sinh viên cần in", "Thông Báo", MessageBoxButtons.YesNo);
  if (a == DialogResult.Yes)
  {
  if (radtoanbo.Checked == true)
  {
  MDIParent1 cha = (MDIParent1)this.MdiParent;
  BaocaoSV f = new BaocaoSV();
  f.MdiParent = cha;
  f.Show();

  }

  else if (radtheoma.Checked == true)
  {
  MDIParent1 cha = (MDIParent1)this.MdiParent;
  BaocaoSV_theoMSSV f1 = new BaocaoSV_theoMSSV(txtMSSS.Text);
  f1.MdiParent = cha;
  f1.Show();

  }
  else
  { MessageBox.Show("Bạn in tất cả hay chỉ một người "); }
  }
  Sao mình không thấy hàm báo cáo?
  BaocaoSV();
  BaocaoSV_theoMSSV(txtMSSS.Text)

  Bạn có thể gửi lên không?

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  5

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi suzuke169 Xem bài viết
  Sao mình không thấy hàm báo cáo?
  BaocaoSV();
  BaocaoSV_theoMSSV(txtMSSS.Text)

  Bạn có thể gửi lên không?
  Cái này là class mà bạn, ko phải function!!!!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  44

  Có bạn nào hướng dẫn cụ thể cách làm không?
  Cách set chuột phải như 1 bạn ở tên nói làm như thế nào vậy?

 10. #10
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  277

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi t2t2t Xem bài viết
  Có bạn nào hướng dẫn cụ thể cách làm không?
  Cách set chuột phải như 1 bạn ở tên nói làm như thế nào vậy?
  Bạn ghi nó vào trong sự kiện click nhé!!

  Code:
  if (e.Button == MouseButtons.Right)
        {
        }

Các đề tài tương tự

 1. Cách giới hạn record trong crystal report như thế nào?
  Gửi bởi tmtinfo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-09-2012, 09:49 PM
 2. Algorithm Tạo Crystal Report in từ các dòng đang hiển thị trên DatagridView
  Gửi bởi mastercanit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-08-2011, 11:42 AM
 3. How to Transfer the data from DataGridView To Crystal Report
  Gửi bởi lenamshenlong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 18-05-2011, 01:38 PM
 4. Nhúng Crystal Report vào Baocao.aspx, sau đó xuất datagridview vào Crystal Report như thế nào????
  Gửi bởi lenamshenlong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-05-2011, 06:48 AM
 5. Cách kết nối giữa DataGridView và Crystal Report
  Gửi bởi khanhdu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-07-2009, 04:40 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn