Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Hướng dẫn cách viết code đơn giản hơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định Hướng dẫn cách viết code đơn giản hơn

  Em mới làm quen với C#, và làm cái tool này cho cái game của mình. Tool chỉ copy file thôi nhưng code cách này rất cực mấy a có cách nào code đơn giản hơn chỉ e với. Thanks.

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Linq;
  7. using System.Text;
  8. using System.Windows.Forms;
  9.  
  10. namespace WindowsFormsApplication2
  11. {
  12.     public partial class Form1 : Form
  13.     {
  14.         public Form1()
  15.         {
  16.             InitializeComponent();
  17.         }
  18.  
  19.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  20.         {
  21.             string staName = this.listBoxSTA.SelectedItem.ToString();
  22.             if (this.rad1.Checked)
  23.             {
  24.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-df.bin"))
  25.                 {
  26.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_63.bin", true);
  27.                 }
  28.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-dr.bin"))
  29.                 {
  30.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_64.bin", true);
  31.                 }
  32.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-ef.bin"))
  33.                 {
  34.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_65.bin", true);
  35.                 }
  36.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-nf.bin"))
  37.                 {
  38.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_66.bin", true);
  39.                 }
  40.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-dr.bin"))
  41.                 {
  42.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_67.bin", true);
  43.                 }
  44.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df1.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_211.bin", true);
  45.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df2.bin"))
  46.                 {
  47.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df2.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_212.bin", true);
  48.                 }
  49.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df3.bin"))
  50.                 {
  51.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df3.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_213.bin", true);
  52.                 }
  53.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df4.bin"))
  54.                 {
  55.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df4.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_214.bin", true);
  56.                 }
  57.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df5.bin"))
  58.                 {
  59.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df5.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_215.bin", true);
  60.                 }
  61.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df6.bin"))
  62.                 {
  63.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df6.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_216.bin", true);
  64.                 }
  65.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df7.bin"))
  66.                 {
  67.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df7.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_217.bin", true);
  68.                 }
  69.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df8.bin"))
  70.                 {
  71.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df8.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_218.bin", true);
  72.                 }
  73.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df9.bin"))
  74.                 {
  75.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df9.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_219.bin", true);
  76.                 }
  77.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df10.bin"))
  78.                 {
  79.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df10.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_220.bin", true);
  80.                 }
  81.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr1.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_223.bin", true);
  82.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr2.bin"))
  83.                 {
  84.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr2.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_224.bin", true);
  85.                 }
  86.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr3.bin"))
  87.                 {
  88.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr3.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_225.bin", true);
  89.                 }
  90.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr4.bin"))
  91.                 {
  92.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr4.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_226.bin", true);
  93.                 }
  94.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr5.bin"))
  95.                 {
  96.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr5.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_227.bin", true);
  97.                 }
  98.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr6.bin"))
  99.                 {
  100.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr6.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_228.bin", true);
  101.                 }
  102.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr7.bin"))
  103.                 {
  104.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr7.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_229.bin", true);
  105.                 }
  106.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr8.bin"))
  107.                 {
  108.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr8.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_230.bin", true);
  109.                 }
  110.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr9.bin"))
  111.                 {
  112.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr9.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_231.bin", true);
  113.                 }
  114.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr10.bin"))
  115.                 {
  116.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr10.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_232.bin", true);
  117.                 }
  118.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef1.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_235.bin", true);
  119.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef2.bin"))
  120.                 {
  121.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef2.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_236.bin", true);
  122.                 }
  123.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef3.bin"))
  124.                 {
  125.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef3.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_237.bin", true);
  126.                 }
  127.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef4.bin"))
  128.                 {
  129.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef4.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_238.bin", true);
  130.                 }
  131.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef5.bin"))
  132.                 {
  133.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef5.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_239.bin", true);
  134.                 }
  135.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef6.bin"))
  136.                 {
  137.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef6.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_240.bin", true);
  138.                 }
  139.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef7.bin"))
  140.                 {
  141.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef7.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_241.bin", true);
  142.                 }
  143.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef8.bin"))
  144.                 {
  145.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef8.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_242.bin", true);
  146.                 }
  147.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef9.bin"))
  148.                 {
  149.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef9.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_243.bin", true);
  150.                 }
  151.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef10.bin"))
  152.                 {
  153.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef10.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_244.bin", true);
  154.                 }
  155.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1797.bin", true);
  156.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1798.bin", true);
  157.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1799.bin", true);
  158.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1800.bin", true);
  159.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1801.bin", true);
  160.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-df.bin"))
  161.                 {
  162.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1928.bin", true);
  163.                 }
  164.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-dr.bin"))
  165.                 {
  166.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1929.bin", true);
  167.                 }
  168.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-ef.bin"))
  169.                 {
  170.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1930.bin", true);
  171.                 }
  172.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nf.bin"))
  173.                 {
  174.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1931.bin", true);
  175.                 }
  176.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nr.bin"))
  177.                 {
  178.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1932.bin", true);
  179.                 }
  180.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-df.bin"))
  181.                 {
  182.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2063.bin", true);
  183.                 }
  184.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-dr.bin"))
  185.                 {
  186.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2064.bin", true);
  187.                 }
  188.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-ef.bin"))
  189.                 {
  190.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2065.bin", true);
  191.                 }
  192.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nf.bin"))
  193.                 {
  194.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2066.bin", true);
  195.                 }
  196.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nr.bin"))
  197.                 {
  198.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2067.bin", true);
  199.                 }
  200.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2198.bin", true);
  201.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2199.bin", true);
  202.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2200.bin", true);
  203.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2201.bin", true);
  204.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2202.bin", true);
  205.                 MessageBox.Show("Thành công", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
  206.             }
  207.             else if (this.rad2.Checked)
  208.             {
  209.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-df.bin"))
  210.                 {
  211.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_68.bin", true);
  212.                 }
  213.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-dr.bin"))
  214.                 {
  215.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_69.bin", true);
  216.                 }
  217.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-ef.bin"))
  218.                 {
  219.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_70.bin", true);
  220.                 }
  221.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-nf.bin"))
  222.                 {
  223.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_71.bin", true);
  224.                 }
  225.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-nr.bin"))
  226.                 {
  227.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\turf-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_72.bin", true);
  228.                 }
  229.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df1.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_270.bin", true);
  230.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df2.bin"))
  231.                 {
  232.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df2.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_271.bin", true);
  233.                 }
  234.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df3.bin"))
  235.                 {
  236.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df3.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_272.bin", true);
  237.                 }
  238.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df4.bin"))
  239.                 {
  240.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df4.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_273.bin", true);
  241.                 }
  242.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df5.bin"))
  243.                 {
  244.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df5.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_274.bin", true);
  245.                 }
  246.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df6.bin"))
  247.                 {
  248.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df6.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_275.bin", true);
  249.                 }
  250.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df7.bin"))
  251.                 {
  252.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df7.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_276.bin", true);
  253.                 }
  254.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df8.bin"))
  255.                 {
  256.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df8.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_277.bin", true);
  257.                 }
  258.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df9.bin"))
  259.                 {
  260.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-df9.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_278.bin", true);
  261.                 }
  262.  
  263.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr1.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_279.bin", true);
  264.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr2.bin"))
  265.                 {
  266.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr2.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_280.bin", true);
  267.                 }
  268.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr3.bin"))
  269.                 {
  270.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr3.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_281.bin", true);
  271.                 }
  272.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr4.bin"))
  273.                 {
  274.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr4.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_282.bin", true);
  275.                 }
  276.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr5.bin"))
  277.                 {
  278.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr5.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_283.bin", true);
  279.                 }
  280.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr6.bin"))
  281.                 {
  282.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr6.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_284.bin", true);
  283.                 }
  284.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr7.bin"))
  285.                 {
  286.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr7.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_285.bin", true);
  287.                 }
  288.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr8.bin"))
  289.                 {
  290.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr8.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_286.bin", true);
  291.                 }
  292.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr9.bin"))
  293.                 {
  294.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-dr9.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_287.bin", true);
  295.                 }
  296.  
  297.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef1.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_288.bin", true);
  298.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef2.bin"))
  299.                 {
  300.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef2.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_289.bin", true);
  301.                 }
  302.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef3.bin"))
  303.                 {
  304.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef3.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_290.bin", true);
  305.                 }
  306.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef4.bin"))
  307.                 {
  308.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef4.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_291.bin", true);
  309.                 }
  310.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef5.bin"))
  311.                 {
  312.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef5.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_292.bin", true);
  313.                 }
  314.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef6.bin"))
  315.                 {
  316.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef6.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_293.bin", true);
  317.                 }
  318.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef7.bin"))
  319.                 {
  320.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef7.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_294.bin", true);
  321.                 }
  322.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef8.bin"))
  323.                 {
  324.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef8.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_295.bin", true);
  325.                 }
  326.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef9.bin"))
  327.                 {
  328.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\tex-ef9.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_296.bin", true);
  329.                 }
  330.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1802.bin", true);
  331.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1803.bin", true);
  332.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1804.bin", true);
  333.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1805.bin", true);
  334.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\mdl-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1806.bin", true);
  335.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-df.bin"))
  336.                 {
  337.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1933.bin", true);
  338.                 }
  339.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-dr.bin"))
  340.                 {
  341.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1934.bin", true);
  342.                 }
  343.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-ef.bin"))
  344.                 {
  345.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1935.bin", true);
  346.                 }
  347.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nf.bin"))
  348.                 {
  349.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1936.bin", true);
  350.                 }
  351.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nr.bin"))
  352.                 {
  353.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\shd-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_1937.bin", true);
  354.                 }
  355.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-df.bin"))
  356.                 {
  357.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2068.bin", true);
  358.                 }
  359.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-dr.bin"))
  360.                 {
  361.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2069.bin", true);
  362.                 }
  363.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-ef.bin"))
  364.                 {
  365.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2070.bin", true);
  366.                 }
  367.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nf.bin"))
  368.                 {
  369.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2071.bin", true);
  370.                 }
  371.                 if (System.IO.File.Exists(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nr.bin"))
  372.                 {
  373.                     System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2072.bin", true);
  374.                 }
  375.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-df.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2203.bin", true);
  376.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-dr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2204.bin", true);
  377.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-ef.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2205.bin", true);
  378.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-nf.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2206.bin", true);
  379.                 System.IO.File.Copy(@"mstserver\data\stadiums\" + staName + @"\lmp-crwd-nr.bin", @"mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_2207.bin", true);
  380.                 MessageBox.Show("Thành công", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
  381.             }
  382.         }
  383.     }
  384. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  dùng switch...case...
  chuẩn bị ăn tạ đi nhox )

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  3

  bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Hà Nội | http://ipmac.vn
  Bài viết
  198

  Đây chỉ là ý tưởng của mình thôi, bạn nên modify đi cho phù hợp

  Visual C# Code:
  1. int[] filecopy = new int[] {1,2,3,4,5,6,7}
  2. string srcFile= String.Format("mstserver\data\stadiums\{0}\turf-df.bin", this.listBoxSTA.SelectedItem.ToString());
  3.  
  4. foreach(int i in filecopy)
  5. {
  6. string dstFile = String.Format("mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_{0}.bin", i);
  7. if (System.IO.File.Exists(strFileTocopy )
  8.                 {
  9.                     System.IO.File.Copy(srcFile, dstFile , true);
  10.                 }
  11. }
  Bao chàng trai không tiếc tuổi xuân đang viết nhiều chương trình
  Em đẹp xinh cũng quyết lập công chưa muốn lấy chồng
  http://ipmac.vn/ <- Học lập trình ... sư
  http://laptrinh.tv/ <- Kênh chia sẻ video học IT
  http://www.youtube.com/user/anhnt3 <- Video thực hành lập trình... sư từ A-Z

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  535

  tạo 1 mảng chứa tên các file rồi for 1 phát là xong. Rút ngắn dc nhiều code.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định Hướng dẫn cách viết code đơn giản hơn

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi anhnt3 Xem bài viết
  Đây chỉ là ý tưởng của mình thôi, bạn nên modify đi cho phù hợp

  Visual C# Code:
  1. int[] filecopy = new int[] {1,2,3,4,5,6,7}
  2. string srcFile= String.Format("mstserver\data\stadiums\{0}\turf-df.bin", this.listBoxSTA.SelectedItem.ToString());
  3.  
  4. foreach(int i in filecopy)
  5. {
  6. string dstFile = String.Format("mstserver\firepatch-stadiums\img\dt07.img\unnamed_{0}.bin", i);
  7. if (System.IO.File.Exists(strFileTocopy )
  8.                 {
  9.                     System.IO.File.Copy(srcFile, dstFile , true);
  10.                 }
  11. }
  cách này thì nó sẽ copy turf-df.bin thành un_1.bin, un_2, un_3.....
  e muốn nó sẽ copy từng file ra từng un_x(turf-df.bin ---> un_1.bin, turf-dr.bin ---> un_2.bin...)

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi iloveit1208 Xem bài viết
  tạo 1 mảng chứa tên các file rồi for 1 phát là xong. Rút ngắn dc nhiều code.
  Mình chỉ mới làm quen với C#, nên còn nhiều cái không biết bạn có thể demo 1 cái được không?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  83

  sao bạn không khai báo thư viện using System.IO để thay thế cho việc viết System.IO nhỉ

Các đề tài tương tự

 1. Game Lật Hình Đơn Giản [Source Code viết bằng C#]
  Gửi bởi acm_cs trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-02-2017, 11:40 AM
 2. Code rắn săn mồi viết bằng C. Giải thích giúp mình cách hoạt động với?
  Gửi bởi ozz_yeah trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 07:03 AM
 3. Viết code trên Form và viết code trong class có gì khác nhau.
  Gửi bởi hocCsharp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 21-01-2011, 10:37 PM
 4. Code giải Phương trình bậc 2 viết bằng C. Lỗi chỉ chạy được khi a=0?
  Gửi bởi themoon152 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-12-2010, 11:44 AM
 5. Code giả Lập DOS viết bằng C, giúp em sửa lỗi với?
  Gửi bởi thanhthuy40 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-05-2010, 11:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn