Mình dùng TortoiseSVN để upload code lên googlecode server, ngặt nỗi, ko muốn cho người khác xem, có cách nào thiết lập password cho nó hok nhỉ. Mình chưa tìnm ra