mình muốn duyệt đến tất cả các node đã tick Checked trong treeview, lấy Name từng cái một để xử lý.
mọi người giúp mình với