em viết chương trình đệ quy và dùng kỹ thuật stack để lưu vết đường đi trên ma trận nhưng mà chạy cở 2000 lần là báo tràn bộ nhớ, có cách nào tăng bộ nhớ cấp phát lên ko mọi người?