hi all. Mình đang tìm hiểu về lập trình activeX trên C# 2008.
mình có làm với Ultimaserial nhưng khi mình kéo đối tượng Ultimaserial từ toolbox vào form và chạy thử mà nó bị xuất hiện exeption.
Mọi người có ai biết về vấn đề này không? Giúp mình với

Class not registered (Exception from HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))


và đây là đoạn code bị báo lỗi trong file Form1.Designer.cs

//
// Form1
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 262);
this.Controls.Add(this.axXChart1);
this.Controls.Add(this.stop);
this.Controls.Add(this.start);
this.Controls.Add(this.axUltimaSerial1);
this.Name = "Form1";
this.Text = "Form1";
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.a xUltimaSerial1)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.a xXChart1)).EndInit();
this.ResumeLayout(false);