Chào các bạn, bạn đang làm cái sitemappath động. Giả sử mình đang ở trang có địa chỉ url="index.aspx?brand=sonny&id=sony-vaio-z-001" thì sitemappath hiển thị "bạn đang ở trang Home > Sonny > sonny&id=sonny-vaio-z-001".
Trong cơ sở dữ liệu có 2 bảng Brands và Products. Mình có một ý là đọc database, rồi ghi lên file web.sitemap nhưng liệu như vậy có ổn ko ạ?