Mình viết ứng dụng windows form. Người dùng sẽ nhập một số ký tự ví dụ H2SO4 (số 2 và số 4 nhỏ nằm ở dưới) vào 1 cái richtextbox. rồi mình mình đưa mã rtf của richtextbox đó vào csdl

csdl = rtb.Rtf;

Sau đó mình in ra crytal report thì nó vẫn hiện H2SO4 nhưng mất định dạng. Nếu cùng mã đó đưa lại richtextbox
rtb.Rtf = csdl; thì in ra đúng định dạng ban đầu. Vậy phải làm sao để in crytal report có thể in đầy đủ định dạng như lúc mới nhập vào richtextbox? ai giúp mình với.