Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Tính tổng, tich, hiệu thương của 2 số trong C. Lỗi code không thể chạy?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  2

  Exclamation Tính tổng, tich, hiệu thương của 2 số trong C. Lỗi code không thể chạy?

  Mọi người sửa giùm em. Em mới học nên không biết sai chỗ nà
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4.  void menu();
  5.  int sum(int a, int b)
  6.  {
  7.      int tong;
  8.      tong = a + b;
  9.      printf("\nTong la: %d ", tong);
  10.      return tong;
  11.  }
  12.  int sub( int a, int b)
  13.  {
  14.      int hieu;
  15.      hieu = a - b;
  16.      printf("\nHieu la: %d ", hieu);
  17.      return hieu;
  18.  }
  19.  int multi(int a, int b)
  20.  {
  21.      int tich;
  22.      tich = a*b;
  23.      printf("\nTich la: %d ", tich);
  24.      return tich;
  25.  }
  26.  double div(int a, int b)
  27.  {
  28.         double thuong;
  29.         thuong  = a/b;
  30.         printf("\nThuong la:%e ", thuong);
  31.         if(a ==0 || b ==0);
  32.         {
  33.              printf("\nThuong la 0 ");
  34.         }
  35.         return thuong;
  36.  }
  37.  main()
  38.  {
  39.        menu();
  40.        getch();
  41.  }
  42.  void menu()
  43.  {
  44.      
  45.       printf("\n         TINH TOAN          ");
  46.       printf("\n============================");
  47.       printf("\n1. Nhap so ");
  48.       printf("\n2. Tinh tong ");
  49.       printf("\n3. Tinh hieu ");
  50.       printf("\n4. Tinh tich ");
  51.       printf("\n5. Tinh thuong ");
  52.       printf("\n6. Thoat ");
  53.       printf("\n============================");
  54.       printf("\nChon : ");
  55.      
  56.       while(1)
  57.       {          
  58.               int a, b;
  59.               char ch;
  60.               ch  = getchar();
  61.               switch(ch)
  62.               {
  63.                         case '1':
  64.                                 printf("\nNhap so: ", a, b);
  65.                                 scanf("%d %d", &a, &b);
  66.                                 break;
  67.                         case '2':
  68.                                 sum(a,b);
  69.                                 break;
  70.                         case '3':
  71.                              sub(a,b);
  72.                              break;
  73.                         case '4':
  74.                              multi(a, b);
  75.                              break;
  76.                         case '5':
  77.                               div(a,b);
  78.                              break;
  79.                         case '6':
  80.                              exit(1);
  81.                         default:
  82.                                 printf("\nBan chon sai");
  83.                                 printf("\nXin vui long nhap lai(1->5)");
  84.                                 break;
  85.               }
  86.       }
  87.  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 27-08-2011 lúc 12:12 PM. Lý do: đưa code vào tag code

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  -Mountain-
  Bài viết
  768

  Bài của bạn khi run thử thì nó báo lỗi là

  C:\Users\chicken\Desktop\Tinhtong.cpp||In function 'void menu()':|
  C:\Users\chicken\Desktop\Tinhtong.cpp|81|error: 'exit' was not declared in this scope|
  ||=== Build finished: 1 errors, 0 warnings ===|
  Có nghĩa là bạn chưa định nghĩa hàm exit nhưng đã xử dụng nó rồi <thiếu thư viện>


  --- Vừa run thử cho bạn + Thêm thư viện vào thì mất lỗi ở exit nhưng lại xuất hiện thêm 1 số lỗi khác.
  Nên mình sửa lại cho bạn như thế này. Tuy nhiên bạn nên xem lại các hàm. bạn viết sai rồi

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4.  void menu();
  5.  int sum(int a, int b)
  6.  {
  7.      int tong;
  8.      tong = a + b;
  9.      printf("\nTong la: %d ", tong);
  10.      return tong;
  11.  }
  12.  int sub( int a, int b)
  13.  {
  14.      int hieu;
  15.      hieu = a - b;
  16.      printf("\nHieu la: %d ", hieu);
  17.      return hieu;
  18.  }
  19.  int multi(int a, int b)
  20.  {
  21.      int tich;
  22.      tich = a*b;
  23.      printf("\nTich la: %d ", tich);
  24.      return tich;
  25.  }
  26.  double div(int a, int b)
  27.  {
  28.         double thuong;
  29.         thuong  = a/b;
  30.         printf("\nThuong la:%e ", thuong);
  31.         if(a ==0 || b ==0);
  32.         {
  33.              printf("\nThuong la 0 ");
  34.         }
  35.         return thuong;
  36.  }
  37.  main()
  38.  {
  39.        menu();
  40.        //getch();
  41.  }
  42.  void menu()
  43.  {
  44.  
  45.       printf("\n         TINH TOAN          ");
  46.       printf("\n============================");
  47.       printf("\n1. Nhap so ");
  48.       printf("\n2. Tinh tong ");
  49.       printf("\n3. Tinh hieu ");
  50.       printf("\n4. Tinh tich ");
  51.       printf("\n5. Tinh thuong ");
  52.       printf("\n6. Thoat ");
  53.       printf("\n============================");
  54.       printf("\nChon : ");
  55.  
  56.       char ch;
  57.       while(ch != '6')
  58.       {
  59.               int a, b;
  60.               //char ch;
  61.               ch  = getchar();
  62.               switch(ch)
  63.               {
  64.                         case '1':
  65.                                 printf("\nNhap so: ", a, b);
  66.                                 scanf("%d %d", &a, &b);
  67.                                 break;
  68.                         case '2':
  69.                                 sum(a,b);
  70.                                 break;
  71.                         case '3':
  72.                              sub(a,b);
  73.                              break;
  74.                         case '4':
  75.                              multi(a, b);
  76.                              break;
  77.                         case '5':
  78.                               div(a,b);
  79.                              break;
  80.                         case '6':
  81.                               break;
  82.                         default:
  83.                                 printf("\nBan chon sai");
  84.                                 printf("\nXin vui long nhap lai(1->5)");
  85.               }
  86.       }
  87.  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi beautifulsoul84hung : 27-08-2011 lúc 12:37 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  2

  mình run trên DEV C++ thì vẫn chạy được nhưng khi chọn thì no toàn tính sai. không hiểu. ai sửa giùm em cái

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Bài viết
  148

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5.  void menu();
  6.  int sum(int a, int b)
  7.  {
  8.      int tong;
  9.      tong = a + b;
  10.      printf("\nTong la: %d ", tong);
  11.      return tong;
  12.  }
  13.  int sub( int a, int b)
  14.  {
  15.      int hieu;
  16.      hieu = a - b;
  17.      printf("\nHieu la: %d ", hieu);
  18.      return hieu;
  19.  }
  20.  int multi(int a, int b)
  21.  {
  22.      int tich;
  23.      tich = a*b;
  24.      printf("\nTich la: %d ", tich);
  25.      return tich;
  26.  }
  27.  double div1(int a, int b)
  28.  {
  29.         double thuong;
  30.         if(a ==0 || b ==0)
  31.         {
  32.              printf("\nThuong la 0 ");
  33.              return 0;
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.             thuong  = a/b;
  38.             printf("\nThuong la:%.2f ", thuong);
  39.             return thuong;
  40.         }
  41.  }
  42. int main()
  43.  {
  44.        menu();
  45.        getch();
  46.  }
  47.  void menu1()
  48.  {
  49.       printf("\n         TINH TOAN          ");
  50.       printf("\n============================");
  51.       printf("\n1. Nhap so ");
  52.       printf("\n2. Tinh tong ");
  53.       printf("\n3. Tinh hieu ");
  54.       printf("\n4. Tinh tich ");
  55.       printf("\n5. Tinh thuong ");
  56.       printf("\n6. Thoat ");
  57.       printf("\n============================");
  58.       printf("\nChon : ");    
  59.  }
  60.  void menu()
  61.  {
  62.      
  63.       menu1();
  64.       int danhap=0;
  65.       while(1)
  66.       {          
  67.               int a, b;
  68.               char ch;
  69.               ch  = getchar();
  70.              
  71.               switch(ch)
  72.               {
  73.                         case '1':
  74.                                 printf("\nNhap so: ", a, b);
  75.                                 scanf("%d %d", &a, &b);
  76.                                 fflush(stdin);
  77.                                 danhap=1;
  78.                                 menu1();
  79.                                 break;
  80.                         case '2':
  81.                                 if(danhap)
  82.                                 {
  83.                                           sum(a,b);
  84.                                           fflush(stdin);
  85.                                 }
  86.                                 else
  87.                                 {
  88.                                  printf("\nBan chua nhap du lieu!");
  89.                                  break;
  90.                                  }
  91.                                 menu1();
  92.                                 break;
  93.                         case '3':
  94.                              if(danhap)
  95.                              {
  96.                                        sub(a,b);
  97.                                        fflush(stdin);
  98.                              }
  99.                              else
  100.                              {
  101.                                  printf("\nBan chua nhap du lieu!");
  102.                                  break;
  103.                              }
  104.                              menu1();
  105.                              break;
  106.                         case '4':
  107.                              if(danhap)
  108.                              {
  109.                                        multi(a, b);
  110.                                        fflush(stdin);
  111.                              }
  112.                              else
  113.                              {
  114.                                  printf("\nBan chua nhap du lieu!");
  115.                                  break;
  116.                              }
  117.                              menu1();
  118.                              break;
  119.                         case '5':
  120.                              if(danhap)
  121.                              {
  122.                               div1(a,b);
  123.                               fflush(stdin);
  124.                              }
  125.                              else
  126.                              {
  127.                                  printf("\nBan chua nhap du lieu!");
  128.                                  break;
  129.                              }
  130.                               menu1();
  131.                              break;
  132.                         case '6':
  133.                              exit(1);
  134.                         default:
  135.                                 printf("\nBan chon sai");
  136.                                 printf("\nXin vui long nhap lai(1->5)");
  137.                                 menu1();
  138.                                
  139.                                 break;
  140.               }
  141.       }
  142.  }
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int main(){    char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";int __=3**_+5;
  4.     printf(_,__,__-12,__-19,__-6,__-12,__-4,__-12,__-5,__-6,__-13,__-17,__,__,__+2);
  5.     getch();return 0;}

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  11

  nhìn sơ qua thì mình thấy thế này
  C Code:
  1. if(a ==0 || b ==0); // thừa dấu ;  C Code:
  1. double div(int a, int b)
  2.  {
  3.         double thuong;
  4.         thuong  = a/b; // đoạn này bạn lên ép kiểu vì biến a,b la` kiểu nguyên khi tính a/b sẽ về 0 : thuong = (double) a/b;
  5.         printf("\nThuong la:%e ", thuong);
  6.         if(a ==0 || b ==0);
  7.         {
  8.              printf("\nThuong la 0 ");
  9.         }
  10.         return thuong;
  11.  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  81

  Mặc định Tính tổng, tich, hiệu thương của 2 số trong C. Lỗi code không thể chạy?

  thông báo lỗi đâu bạn?
  live free or die
  phamthechung0@gmail.com

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Trà Vinh
  Bài viết
  20

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi namnv_93 Xem bài viết
  Mọi người sửa giùm em. Em mới học nên không biết sai chỗ nà
  C Code:
  1. //Chỉnh sửa hàm này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2.  double div(int a, int b)
  3.  {
  4.         return (double)a/b;
  5.  }
  6. void menu()
  7.  {
  8.      
  9.       printf("\n         TINH TOAN          ");
  10.       printf("\n============================");
  11.       printf("\n1. Nhap so ");
  12.       printf("\n2. Tinh tong ");
  13.       printf("\n3. Tinh hieu ");
  14.       printf("\n4. Tinh tich ");
  15.       printf("\n5. Tinh thuong ");
  16.       printf("\n6. Thoat ");
  17.       printf("\n============================");
  18.       printf("\nChon : ");
  19.      
  20.       while(1)
  21.       {          
  22.               int a, b;
  23.               char ch;
  24.               ch  = getchar();
  25.               switch(ch)
  26.               {
  27.                         case '1':
  28.                                 printf("\nNhap so: ", a, b);
  29.                                 scanf("%d %d", &a, &b);
  30.                                 break;
  31.                         case '2':
  32.                                 sum(a,b);
  33.                                 //In giá trị tổng ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  34.                                 break;
  35.                         case '3':
  36.                              sub(a,b);
  37.                                //In giá trị hiệu ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  38.                              break;
  39.                         case '4':
  40.                              multi(a, b);
  41.                                 //In giá trị tích ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  42.                              break;
  43.                         case '5'://Sửa ở đây này!!!!!!!!!!!!!!!!
  44.                                   if (b==0)     printf("Loi chia cho 0\n");
  45.                                   else printf("Thuong = %5.2f",div(a,b));
  46.                              
  47.                              break;
  48.                         case '6':
  49.                              exit(1);
  50.                         default:
  51.                                 printf("\nBan chon sai");
  52.                                 printf("\nXin vui long nhap lai(1->5)");
  53.                                 break;
  54.               }
  55.       }
  56.  }
  Bạn nên khai báo hàm void menu() phía dưới cùng nhưng trước hàm main(). Vì theo như mình biết nếu bạn định nghĩa hàm trước hàm main() thì hàm sau mới gọi được hàm trước ngược lại thì không.
  Nó là con của thằng nào ? Con của thằng nào ? Nói mau!!!!!!!!!!!!!!!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  44

  ,hàm div trùng tên với hàm sẵn có của chương trình, bạn nên đặt tên khác đi.
  ,exit() chưa khai báo thư viện.
  ,a và b đều là kiểu int nên khi a/b, kết quả sẽ chuyển về int rồi mới gán lại cho double thuong, bạn nên ép kiểu. có thể sửa là thuong = double(a)/b;
  ,ch bạn nên để kiểu int.
  ,đoạn
  C Code:
  1. if(a ==0 || b ==0); // bạn thừa dấu chấm phẩy ở đây
  2.         {
  3.              printf("\nThuong la 0 ");
  4.         }
  , if(a==0) thì là thuong bằng 0 còn if (b==0) thì thuong ko xác định.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguyenphuongcntv Xem bài viết
  Bạn nên khai báo hàm void menu() phía dưới cùng nhưng trước hàm main(). Vì theo như mình biết nếu bạn định nghĩa hàm trước hàm main() thì hàm sau mới gọi được hàm trước ngược lại thì không.
  hàm void menu() đc khai báo trên đầu rồi mà bạn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 27-08-2011 lúc 06:47 PM. Lý do: làm liền các bài viết spam
  gương kia ngự ở trên tường...thế gian ai lười đc dường như ta..

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  3

  mình thấy về cơ bản thì ổn:
  thêm thư viện #include <stdlib.h>
  hàm div(int a,int b)
  void Div(int &a,int &b)//nếu dùng c thì bỏ dấu & đi
  {
  if(b==0)
  {
  printf("\nlỗi phép chia cho số 0");
  exit(1);
  }
  long Thuong=a/b;
  printf("\nThương là %ld",Thuong);
  } //Nếu trả về giá trị mà không làm gì cả thì dùng void đi cho tiện
  nothing impossible

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  5

  thứ nhất string.h là hàm dành cho xâu kí tự.không cần thiết đưa vào.thứ 2 sau default không cần break.khi đó code như sau,chạy ngon như kẹo bon bon :

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  void menu();
  int sum(int a, int b)
  {
  int tong;
  tong = a + b;
  printf("\nTong la: %d ", tong);
  return tong;
  }
  int sub( int a, int b)
  {
  int hieu;
  hieu = a - b;
  printf("\nHieu la: %d ", hieu);
  return hieu;
  }
  int multi(int a, int b)
  {
  int tich;
  tich = a*b;
  printf("\nTich la: %d ", tich);
  return tich;
  }
  double div(int a, int b)
  {
  double thuong;
  thuong = a/b;
  printf("\nThuong la:%e ", thuong);
  if(a ==0 || b ==0);
  printf("\nThuong la 0 ");
  return thuong;
  }
  main()
  {
  menu();
  getch();
  }
  void menu()
  {
  int n;
  printf("\n TINH TOAN ");
  printf("\n============================");
  printf("\n1. Nhap so ");
  printf("\n2. Tinh tong ");
  printf("\n3. Tinh hieu ");
  printf("\n4. Tinh tich ");
  printf("\n5. Tinh thuong ");
  printf("\n6. Thoat ");
  printf("\n============================");
  while(1)
  {
  int a, b;
  printf("\nChon so tuong ung: ");
  scanf("%d",&n);
  switch(n)
  {
  case 1:
  printf("\nNhap so: ", a, b);
  scanf("%d %d", &a, &b);
  break;
  case 2:
  sum(a,b);
  break;
  case 3:
  sub(a,b);
  break;
  case 4:
  multi(a, b);
  break;
  case 5:
  div(a,b);
  break;
  default: printf("\nBan chon sai Xin vui long nhap lai(1->5)");
  }
  }
  }

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Lỗi sai trong code chữ chạy?
  Gửi bởi muvaonline trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-10-2013, 07:21 AM
 2. code về chữ chạy trong C. các pro cho em hỏi
  Gửi bởi dtk_37 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 18-04-2013, 12:58 PM
 3. Đoạn code trong sách Ngôn ngữ lập trình C# mình code trên máy thì chạy sai
  Gửi bởi piavg trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-07-2012, 11:04 PM
 4. Hàm trong C++ tich trong ham can test ho
  Gửi bởi accatk trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 20-02-2012, 06:51 PM
 5. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
  Gửi bởi lovemoney trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 10:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn