Sau những ngày đau đầu với đống bài tập C và html cuối cùng cũng viết được ra đoạn code quản lý nhân viên ( viết bằng Code block )
C Code:
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<conio.h>
 3. #include<string.h>
 4. #include<stdlib.h>
 5. typedef struct nhanvien
 6. {
 7.   char manv[10];
 8.   char tennv[25];
 9.   int Luong;
 10.   int phucap;
 11. } nhanvien;
 12. nhanvien a[10];
 13. int i ;
 14. void menu();
 15. void nhapnv();
 16. void capnhat();
 17. void timnv();
 18. void hienthi();
 19. void xoa();
 20. void sua();
 21. void timkiem();
 22. void luongkha();
 23. void luongthap();
 24. main()
 25. {
 26.       system("color 4E");
 27.       printf("\t************************************************\n");
 28.       printf("\t*Chao mung den voi chuong trinh quan ly nhan su*\n");
 29.       printf("\t************************************************\n");
 30.       getch();
 31.       menu();
 32. }
 33. void menu()
 34. {
 35.      int choice,chon;
 36.      system("cls");
 37.      printf("\t***********************************************************\n");
 38.      printf("\t\t\t1.Quan ly danh sach nhan vien.\n");
 39.      printf("\t\t\t2.Thong ke thong tin nhan vien.\n");
 40.      printf("\t\t\t0.Thoat.\n");
 41.      printf("\t\t\tChon 1 or 2:\n");
 42.      printf("\t***********************************************************\n");
 43.      scanf("%d",&choice);
 44.      if(choice==0)
 45.      {
 46.      system("cls");
 47.      exit(0);
 48.      }
 49.      switch(choice)
 50.      {
 51.                    case 1:
 52.                         system("cls");
 53.                         printf("1.Them moi nhan vien\n");
 54.                         printf("2.Cap nhat danh sach nhan vien\n");
 55.                         printf("3.Xoa nhan vien tu danh sach\n");
 56.                         printf("4.Xem danh sach nhan vien\n");
 57.                         printf("0.Tro ve menu chinh\n");
 58.                         printf("Chon tu 1-4:\n");
 59.                         scanf("%d",&chon);
 60.                         if(chon>4)
 61.                         {
 62.                         system("cls");
 63.                         main();
 64.                         }
 65.                         switch(chon)
 66.                         {
 67.                             case 1:nhapnv();menu();
 68.                             break;
 69.                             case 2:capnhat();menu();break;
 70.                             case 3:xoa();menu();break;
 71.                             case 4:hienthi();menu();break;
 72.                             case 0:system("cls");menu();break;
 73.                         }
 74.                    break;
 75.                       case 2:
 76.                            system("cls");
 77.                            printf("1.Xem danh sach nhan vien co muc thu nhap kha\n");
 78.                            printf("2.Xem danh sach nhan vien co muc thu nhap trung binh(duoi 400$)\n");
 79.                            printf("3.Tim kiem nhan vien\n");
 80.                            printf("0.Tro ve menu chinh\n");
 81.                            printf("Chon tu 1-3:\n");
 82.                            scanf("%d",&chon);
 83.                            if(chon>3)
 84.                            {
 85.                             system("cls");
 86.                             main();
 87.                            }
 88.                            switch(chon)
 89.                            {
 90.                              case 1:luongkha();menu();break;
 91.                              case 2:luongthap();menu();break;
 92.                              case 3:timkiem();menu();break;
 93.                            }
 94.                       case 0:system("cls");menu();break;
 95.      }
 96. }
 97.      void nhapnv()
 98.      {
 99.           int done = 1;
 100.           int kt=1;
 101.           char ch;
 102.           char manv[10];
 103.           char tennv[25];
 104.           do
 105.           {
 106.               do
 107.               {
 108.                          fflush(stdin);
 109.                          system("cls");
 110.                          printf("Nhap ma nhan vien:\n");
 111.                          scanf("%s",&manv );
 112.                          if(strlen(manv)==0)
 113.                            done=0;
 114.                          else
 115.                          {
 116.                              fflush(stdin);
 117.                              strcpy(a[i].manv,manv);
 118.                              printf("Nhap ten nhan vien:\n");
 119.                              gets(tennv);
 120.                              fflush(stdin);
 121.                          }
 122.                          if(strlen(manv)==0)
 123.                            done=0;
 124.                          else
 125.                          {
 126.                              fflush(stdin);
 127.                              strcpy(a[i].tennv,tennv);
 128.                              printf("Nhap so Luong:\n");
 129.                              scanf("%d",&a[i].Luong);
 130.                              fflush(stdin);
 131.  
 132.                          }
 133.                          if(strlen(manv)==0)
 134.                            done=0;
 135.                          else
 136.                          {
 137.                              fflush(stdin);
 138.                              printf("Nhap phu cap:\n");
 139.                              scanf("%d",&a[i].phucap);
 140.                              fflush(stdin);
 141.                          }
 142.  
 143.                            i++;
 144.               } while(!done);
 145.                do
 146.                {
 147.                    printf("Ban muon tiep tuc?(Y/N):");
 148.                    ch=getchar();
 149.                    fflush(stdin);
 150.                }while(ch!='y'&&ch!='Y'&&ch!='n'&&ch!='N');
 151.                               if(ch=='y'||ch=='Y')
 152.                               kt=0;
 153.                               else
 154.                               kt=1;
 155.           }while(kt==0);
 156.  
 157.  
 158. }
 159.   void hienthi()
 160.   {
 161.        int n;
 162.        if(i!=0)
 163.        {
 164.                printf("|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 165.                printf("| ma NV        | ten NV        |Luong           |Phu Cap        |Thu Nhap      |");
 166.                printf("|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 167.                for(n=0;n<i;n++)
 168.                {
 169.                    printf("|%-14s|%-15s|%-16d|%-15d|%-14d|",a[n].manv,a[n].tennv,a[n].Luong,a[n].phucap,a[n].Luong+a[n].phucap);
 170.                }
 171.                printf("|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 172.        }
 173.        else
 174.               printf(" chua co sinh vien nao trong danh sach");
 175.               getch();
 176.               system("cls");
 177.               main();
 178.   }
 179.  void capnhat()
 180.  {
 181.       char manv[10],tenmoi[30];
 182.      int j=0;
 183.      int t=0;
 184.      int kt=1;
 185.      char ch;
 186.      char nh;
 187.      system("cls");
 188.      printf("nhap ma nhan vien can sua:");
 189.      scanf("%s",manv);
 190.      fflush(stdin);
 191.      if(strlen(manv)!=0);
 192.      for(j=0;j<i&&strcmp(a[j].manv,manv)!=0;j++);
 193.      if(strcmp(a[j].manv,manv)==0)
 194.      {
 195.       printf("\n ma nhan vien : %s",a[j].manv);
 196.       printf("\n ho ten nhan vien:%s",a[j].tennv);
 197.       printf("\n Luong:%d",a[j].Luong);
 198.       printf("\n Phu Cap:%d",a[j].phucap);
 199.       do
 200.       {
 201.           printf("\n Ban co muon sua? (Y/N):");
 202.           nh=getchar();
 203.           fflush(stdin);
 204.       }while(nh!='y'&&nh!='Y'&&nh!='n'&&nh!='N');
 205.             if(nh=='y'||nh=='Y')
 206.             {
 207.             system("cls");
 208.       printf("\n Nhap ten nhan vien moi:");
 209.       scanf("%[^\n]",tenmoi);
 210.       strcpy(a[j].tennv,tenmoi);
 211.             fflush(stdin);
 212.             strcpy(a[i].tennv,tenmoi);
 213.             printf("\n Sua Luong:");
 214.             scanf("%d",&a[j].Luong);
 215.             fflush(stdin);
 216.             printf("\n Sua phu cap:");
 217.             scanf("%d",&a[j].phucap);
 218.             fflush(stdin);
 219.  
 220.       do
 221.                {
 222.                    printf("Ban muon tiep tuc?(Y/N):");
 223.                    ch=getchar();
 224.                    fflush(stdin);
 225.                }while(ch!='y'&&ch!='Y'&&ch!='n'&&ch!='N');
 226.                               if(ch=='y'||ch=='Y')
 227.                               capnhat();
 228.                               else
 229.                               kt=1;
 230.      }
 231.      else main();
 232.      }
 233.  
 234.      else
 235.       printf("khong tim thay nhan vien can cap nhat");
 236.     getch();
 237.     system("cls");
 238.      main();
 239.  }
 240. void xoa()
 241. {
 242.      system("cls");
 243.      char manv[10];
 244.      int j=0;
 245.      int t=0;
 246.      char ch;
 247.      printf("nhap ma nhan vien can tim:");
 248.      scanf("%s",manv);
 249.      fflush(stdin);
 250.      if(strlen(manv)!=0);
 251.      for(j=0;j<i&&strcmp(a[j].manv,manv)!=0;j++);
 252.      if(strcmp(a[j].manv,manv)==0)
 253.      {
 254.       printf("\n ma nhan vien: %s",a[j].manv);
 255.       printf("\n ho ten nhan vien:%s",a[j].tennv);
 256.       printf("\n Luong:%d",a[j].Luong);
 257.       printf("\n Phu Cap:%d",a[j].phucap);
 258.       do
 259.       {
 260.       printf("\n Ban co muon xoa thong tin?(Y/N):");
 261.        ch=getchar();
 262.        fflush(stdin);
 263.       }while(ch!='y'&&ch!='Y'&&ch!='n'&&ch!='N');
 264.           if(ch=='y'||ch=='Y')
 265.       for(t=j;t<i;t++)
 266.       {
 267.         a[j] = a[j+1];
 268.       }
 269.       i--;
 270.      }
 271.      else
 272.       printf("khong tim thay sinh vien can xoa");
 273.     getch();
 274.     system("cls");
 275.      main();
 276. }
 277. void timkiem()
 278. {
 279.     system("cls");
 280.      char manv[10];
 281.      int j=0;
 282.      int t=0;
 283.      int n;
 284.      char ch;
 285.      printf("nhap ma nhan vien can tim:");
 286.      scanf("%s",manv);
 287.      fflush(stdin);
 288.      if(strlen(manv)!=0);
 289.      for(j=0;j<i&&strcmp(a[j].manv,manv)!=0;j++);
 290.      if(strcmp(a[j].manv,manv)==0)
 291.      {
 292.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 293.                printf("\n| ma NV        | ten NV        |Luong           |Phu Cap        |Thu Nhap      |");
 294.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 295.                {
 296.                    printf("\n|%-14s|%-15s|%-16d|%-15d|%-14d|",a[j].manv,a[j].tennv,a[j].Luong,a[j].phucap,a[j].Luong+a[j].phucap);
 297.                }
 298.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 299.                      do
 300.                        {
 301.                    printf("\n Ban co muon tim kiem tiep khong ?(Y/N):");
 302.                          ch=getchar();
 303.                          fflush(stdin);
 304.                        }while(ch!='y'&&ch!='Y'&&ch!='n'&&ch!='N');
 305.                        if(ch=='y'||ch=='Y')
 306.                        timkiem();
 307.  
 308.      }
 309.      getch();
 310.      system("cls");
 311.      main();
 312.      if(strcpy(a[j].manv,manv)!=0)
 313.      {
 314.      printf("khong co nhan vien can tim");
 315.      getchar();
 316.      system("cls");
 317.      main();
 318.      }
 319. }
 320. void luongkha()
 321. {
 322.     system("cls");
 323.      char manv[10];
 324.      int j=0;
 325.      int t=0;
 326.      int n;
 327.      for(j=0;j<i&&strcmp(a[j].manv,manv)!=0;j++)
 328.      if((a[j].Luong+a[j].phucap)>400)
 329.      {
 330.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 331.                printf("\n| ma NV        | ten NV        |Luong           |Phu Cap        |Thu Nhap      |");
 332.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 333.                {
 334.                    printf("\n|%-14s|%-15s|%-16d|%-15d|%-14d|",a[j].manv,a[j].tennv,a[j].Luong,a[j].phucap,a[j].Luong+a[j].phucap);
 335.                }
 336.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 337.      }
 338.      getch();
 339. }
 340. void luongthap()
 341. {
 342.   system("cls");
 343.      char manv[10];
 344.      int j=0;
 345.      int t=0;
 346.      int n;
 347.      for(j=0;j<i&&strcmp(a[j].manv,manv)!=0;j++)
 348.  
 349.      if((a[j].Luong+a[j].phucap)<=400)
 350.      {
 351.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 352.                printf("\n| ma NV        | ten NV        |Luong           |Phu Cap        |Thu Nhap      |");
 353.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 354.                {
 355.                    printf("\n|%-14s|%-15s|%-16d|%-15d|%-14d|",a[j].manv,a[j].tennv,a[j].Luong,a[j].phucap,a[j].Luong+a[j].phucap);
 356.                }
 357.                printf("\n|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|");
 358.      }
 359.      getch();
 360. }