- Mình không biết khi mình add file + add folder khi mình chỉnh folder database folder này nằm trong chuơng trình (chứa file mdf + log mdf).

Vậy trong chương trình mình kết nối đến CSDL mình sẽ lấy đường dẫn mình sẽ add file mdf đó vào chương trinh mình ah(và lấy chuỗi connect đó) để đóng gói.
Mình thì add trược tiếp đên server sql không biết vậy có đóng gói được không?