Tình hình là mấy bữa nay vs2010 của mình bị lỗi khi nhấn F5 để chạy chương trình.
Nó không chịu chạy chương trình khi vừa thay đổi xong mà lại thực hiện kết quả trước đó.

vd: console.write("abc") : lúc đầu. --> F5 --> xuất : abc
console.write("abc") sửa lại thành console.write("a") --> F5 --> abc(xuất kết quả cũ)
Nhưng sau khi rebuild lại thì mới chạy đúng kết quả.
Ai bik lỗi này do đâu thì giúp với. Mình tìm hiểu miết trong option mà mò k ra.