Kid Gang / ??? [OCN 2007]
Tên ti?ng Hàn: ???
Tên ti?ng Anh: Kid Gang
Th? lo?i: Hài
Ð? dài: 16 t?p
Kênh phát sóng: OCN
Th?i gian phát sóng: 18/05/2007 d?n 06/07/2007N?I DUNG

Chuy?n th? t? truy?n tranh cùng tên, "Kid Gang" là câu chuy?n k? v? m?t t? ch?c t?i ph?m hùng m?nh nh?t ? Hàn Qu?c tru?c dây. Bang d?ng "Ngày th? Ba d?m máu" du?c giao phó cho vi?c cham sóc con trai c?a ch? t?ch cu c?a h? trong vòng 6 tháng tru?c khi h?p d?ng c?a h? k?t thúc. Ku Bong (Son Chang Min) là d?i ca c?a 2 thành viên khác trong nhóm, dó là Hong Lu (Lee Jong Soo) và Kal Nal (Lee Ki Woo). B? film hài này t?p trung vào nhi?m v? ph?i cham sóc d?a tr? mà các thành viên trong nhóm ph?i d?i m?t....TRAILERDI?N VIÊN TRONG PHIM

Son Chang Min vai Ku Bong

Lee Ki Woo vai Kal Nal

Kim Bin Woo vai Jung Do Hee

Lee Jong Soo vai Hong KuVietsub from HooYeonFam


Translator: Amld
Editor : shineowen
Encoder : shineowen
Poster : TieuBang
Uploader: Uploadteam@HYF


DOWNLOAD LINKT?p 1
http://www.megaupload.com/?d=2O1ZTW4P

T?p 2
http://www.megaupload.com/?d=FUR0FTFI

T?p 3
http://www.megaupload.com/?d=0Q05DNS8

T?p 4
http://www.megaupload.com/?d=T7S2LST3

T?p 5
http://www.megaupload.com/?d=68TRJHDH

T?p 6
http://www.megaupload.com/?d=FIHTPPLS

T?p 7
http://www.megaupload.com/?d=DUKIOPQ2

T?p 8
http://www.megaupload.com/?d=HBFXTS6Y

T?p 9
http://www.megaupload.com/?d=MXEGH1I3

T?p 10
http://www.megaupload.com/?d=39F2DA9W

T?p 11
http://www.megaupload.com/?d=H7C7EVK0

T?p 12
http://www.megaupload.com/?d=DI78U3QI

T?p 13
http://www.megaupload.com/?d=J5PC4N5K

T?p 14
http://www.megaupload.com/?d=4Y7PRVZT

T?p 15
http://www.megaupload.com/?d=WKNMYFPW

T?p 16
http://www.megaupload.com/?d=B2UOIIV1


T?p 1
http://www.mediafire.com/?eygz6gwa2cc34ke
http://www.mediafire.com/?5ft86m1labq6ljk
http://www.mediafire.com/?5yboq3xboacqekc

T?p 2
http://www.mediafire.com/?6onsb5s9zsw9e2n
http://www.mediafire.com/?3w7x2bbcqlzu1qw
http://www.mediafire.com/?487gndsq4dmtk8r

T?p 3
http://www.mediafire.com/?22q3rrxguzydwx1
http://www.mediafire.com/?wfmd6gddae0cd7c
http://www.mediafire.com/?zup132b31c9nf1y

T?p 4
http://www.mediafire.com/?a2rl8n9zo7vz8ep
http://www.mediafire.com/?8cvy3pnyyk6bckf
http://www.mediafire.com/?rvm8k2rn4reufx5

T?p 5
http://www.mediafire.com/?almosg8foc30acm
http://www.mediafire.com/?3gup5mn453kg304
http://www.mediafire.com/?db3w8j00wn82ek1

T?p 6
http://www.mediafire.com/?ritvn9016b6aajj
http://www.mediafire.com/?w8hmiwlebllik12
http://www.mediafire.com/?aamvhgdzc4q71nt

T?p 7
http://www.mediafire.com/?7i56kbbf2g2wb3k
http://www.mediafire.com/?6zjn51i1d9eb2l1
http://www.mediafire.com/?3jnlou9wbg3nlng

T?p 8
http://www.mediafire.com/?9dh3dcbls89muj9
http://www.mediafire.com/?rngbgj751g5tq3p

T?p 9
http://www.mediafire.com/?cm042vheq8sox4l
http://www.mediafire.com/?l65mg38ui3lz3u9
http://www.mediafire.com/?qarq146ht7rhtbl

T?p 10
http://www.mediafire.com/?69gm94669yv1rgn
http://www.mediafire.com/?x7d2lg4aeprs4ln
http://www.mediafire.com/?yw2y9jn55aik777

T?p 11
http://www.mediafire.com/?jqgjgn8tntd7njm
http://www.mediafire.com/?q606207ey44gotp
http://www.mediafire.com/?acbpdca4p7zdzwa

T?p 12
http://www.mediafire.com/?d4evqfgbbyv9thg
http://www.mediafire.com/?c9pju8a0rl5a0hj

T?p 13
http://www.mediafire.com/?xuhvrboudyz6dj3
http://www.mediafire.com/?1jvua0ys6557d4u

T?p 14
http://www.mediafire.com/?h90x7cubbdmnrev
http://www.mediafire.com/?d6cra2uuszkw37q

T?p 15
http://www.mediafire.com/?0nuj5jii5k8dwqd
http://www.mediafire.com/?53u26kbq8pj3oq5

T?p 16
http://www.mediafire.com/?b6cmptnvx71l5gf
http://www.mediafire.com/?x5d5zrrnvyadp6jT?p 1
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A35BC24A201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B5C8F204201


T?p 2
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D6C77D58201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=12D8547C201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0B2032C7202


T?p 3
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B31F50D9202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=456A664F202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BF622558201

T?p 4
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2BEF1768202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8C0E0C8E201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0C8F1BE1202


T?p 5
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=05D00FA5202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F1859561201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7DE0B9BF202

T?p 6
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7DDBE89E202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C0505A61202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=27F67E6A201

T?p 7
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4429EE54202

T?p 8
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=86F6BFE9201

T?p 9
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E7A16214201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=22BF1059201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F41BB5B4202

T?p 10
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=ECFA80F3201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=986C7126201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A6D13D91202

T?p 11
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=76D2D434202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8BF2C213201

T?p 12
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E1556244201

T?p 13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=11F73DC5201
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CC6DDAE8201

T?p 14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F741BC3D202

T?p 15
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C21BBC1D202